Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 24
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1955, Tom 46, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Na rozpoczęcie roku Mickiewiczowskiego Kazimierz Wyka s. 361-385
Pozytywizm a realizm krytyczny Henryk Markiewicz s. 386-419
Z badań nad ideologią Gabrieli Zapolskiej Ewa Korzeniewska s. 420-443
Pegaz dęba w krainie nauki : gawęda o Julianie Tuwimie Julian Krzyżanowski s. 444-477
Zagadnienia języka i teorii literatury w podręczniku uniwersyteckim historii literatury polskiej Maria Renata Mayenowa s. 478-490
Sprawy języka w podręczniku Zenon Klemensiewicz s. 491-495
O sylabotonizmie Czesław Zgorzelski s. 496-499
Drobiazgi z zakresu pieśni Stanisławowskiej Juliusz Kleiner s. 500-511
W sprawie jednego wiersza "Myszeidos pieśni X" Mieczysław Klimowicz s. 512-516
Listy Edwarda Dembowskiego do współredaktora (1841-1843) Jadwiga Rudnicka s. 517-563
Dembowsciana (III) Bogdan Zakrzewski s. 564-572
Marginalia Słowackiego w 1 i 2 tomie "Poezyj" Jerzy Starnawski s. 573-575
"Literatura mieszczańska w Polsce od końca XVI w. do końca XVII w.", t. 1-2, opracowali: Kazimierz Budzyk, Hanna Budzykowa, Julian Lewański, Warszawa 1954, Państwowy Instytut Wydawniczy, z prac Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, t. 1, s. 328, 4, nlb.; t. 2, s. 527, 3 nlb. : [recenzja] Jadwiga Pietrusiewiczowa Kazimierz Budzyk (aut. dzieła rec.) Hanna Budzykowa (aut. dzieła rec.) Julian Lewański (aut. dzieła rec.) s. 576-581
"Dzieła", Adam Mickiewicz, Wydanie Narodowe, teksty wydania opracowano staraniem Komitetu Redakcyjnego pod przewodnictwem Leona Płoszewskiego, t. 6: "Pisma prozą", część II: "Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego; pisma polityczne z lat 1832-1835", pisma francuskie przełożył Artur Górski, tom opracował Leon Płoszewski, Warszawa 1950, «Czytelnik», s. 259, 1 nlb.; t. 15: "Listy", część II: od roku 1832 do roku 1844, tom opracował Stanisław Pigoń, Warszawa 1954, «Czytelnik», s. 623, 1 nlb. : [recenzja] Adam Lewak Artur Górski (aut. dzieła rec.) Adam Mickiewicz (aut. dzieła rec.) Stanisław Pigoń (aut. dzieła rec.) Leon Płoszewski (aut. dzieła rec.) s. 582-590
"Dzieła" Adam Mickiewicz, Wydanie Narodowe, teksty wydania opracowano staraniem Komitetu Redakcyjnego pod przewodnictwem Leona Płoszewskiego, t. 4: "Pan Tadeusz", tekst i uwagi o tekście przygotował Leon Płoszewski, objaśnienia przygotował Julian Krzyżanowski, Warszawa 1948, «Czytelnik», s. 442, 2 nlb.; t. 6: "Pisma prozą", część II: "Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego; pisma polityczne z lat 1832-1835", pisma francuskie przełożył Artur Górski, tom opracował Leon Płoszewski, Warszawa 1950, «Czytelnik», s. 259, 1 nlb. : [recenzja] Zofia Stefanowska Artur Górski (aut. dzieła rec.) Julian Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) Adam Mickiewicz (aut. dzieła rec.) Leon Płoszewski (aut. dzieła rec.) s. 590-604
"Dramat mieszczański epoki pozytywizmu warszawskiego: Zygmunt Sarnecki, Edward Lubowski, Kazimierz Zalewski", wybrał, wstępem i przypisami opatrzył Tadeusz Sivert, rozdział VII wstępu: "Dramaty Z. Sarneckiego, E. Lubowskiego i K. Zalewskiego w świetle warszawskiej krytyki teatralnej" - napisał Jacek Lipiński, Wrocław 1953, Zakład narodowy im. Ossolińskich, s. Państwowy Instytut Sztuki, s. LXXII, 562, 2 nlb. : [recenzja] Zbigniew Żabicki Jacek Lipiński (aut. dzieła rec.) Tadeusz Sivert (aut. dzieła rec.) s. 604-620
"Wybór kronik", Jan Lam, opracował Stanisław Frybes, Warszawa 1954, Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 385, 1 nlb. : [recenzja] Jarosław Maciejewski Stanisław Frybes (aut. dzieła rec.) Jan Lam (aut. dzieła rec.) s. 620-623
"Tuzy", Artur Gruszecki, pozsłowie napisał Zbigniew Mitzner, Kraków 1954, Wydawnictwo Literackie, s. 293, 3 nlb. : [recenzja] Irena Maciejewska Artur Gruszecki (aut. dzieła rec.) Zbigniew Mitzner (aut. dzieła rec.) s. 624-628
"Sezonowa miłość", Posłowie, Gabriela Zapolska, autor posłowia: Tomasz Weiss, Kraków 1953, Wydawnictwio Literackie, s. 453-464 : [recenzja] Ewa Korzeniewska Tomasz Weiss (aut. dzieła rec.) Gabriela Zapolska (aut. dzieła rec.) s. 628-631
Sprawozdanie z działalności naukowobadawczej IBL PAN za rok 1954 Irena Kucharska s. 632-651
Posiedzenie Rady Naukowej IBL PAN Krystyna Leśniewska s. 652-656
Dyskusja nad problemem realizmu romantycznego Alina Witkowska s. 657-662
Dyskusja nad książką "O poezji Mieczysława Jastruna" Krystyna Sierocka s. 662-663
Errata do edycji krytycznej "Faraona" Zygmunt Szweykowski s. 664