Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1965, Tom 56, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ogród Persefony Jarosław Marek Rymkiewicz s. 329-360
Heine a Wielka Emigracja Maria Grabowska s. 361-389
Echa polskiego powstania styczniowego w literaturze czeskiej Julius Dolanský Theodor Bešta (tłum.) s. 391-409
O Miriamie-krytyku Maria Podraza-Kwiatkowska s. 411-438
Wiersz - styl - dialog : wokół dwóch redakcji "Warszawianki" Lucylla Pszczołowska s. 439-464
Materiały mickiewiczowskie w paryskich Archives Nationales Samuel Fiszman s. 465-503
Listy Juliana Tuwima do Jarosława Iwaszkiewicza s. 505-529
"Znowu o „Bogurodzicy”", Julian Krzyżanowski, w tomie zbiorowym: "Z polskich studiów slawistycznych", seria 2 (t. 2): "Nauka o literaturze. Prace na V Międzynarodowy Kongres Slawistów w Sofii 1963", redaktor Józef Magnuszewski, indeks zestawiła Aniela Piorunowa, Warszawa 1963, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Komitet Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk, s. 5-19 : [recenzja] Paweł Kocikowski Julian Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) Józef Magnuszewski (aut. dzieła rec.) Aniela Piorunowa (aut. dzieła rec.) s. 531-533
"Religijna poezja łacińska XVI wieku w Polsce. Zagadnienia wybrane", Krystyna Stawecka, Lublin 1964, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Komisja Badań nad Literaturą Katolicką, 4, s. 138, 2 nlb. : [recenzja] Elżbieta Sarnowska Krystyna Stawecka (aut. dzieła rec.) s. 533-540
"Ze studiów nad „Księgami narodu i pielgrzymstwa polskiego”", Zbigniew Nowak, „Roczniki Humanistyczne”, t. X, z. 1: „Prace z Polonistyki”, Lublin 1961, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, s. 5-124 : [recenzja] Stanisław Szczepiński Zbigniew Nowak (aut. dzieła rec.) s. 540-544
"Sądy współczesnych o twórczości Słowackiego (1826-1862)", zebrali i opracowali Bogdan Zakrzewski, Kazimierz Pecold i Artur Ciemnoczołowski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1963, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, s. 652 + 10 wklejek ilustr. : [recenzja] Jarmil Pelikán Artur Ciemnoczołowski (aut. dzieła rec.) Kazimierz Pecold (aut. dzieła rec.) Bogdan Zakrzewski (aut. dzieła rec.) s. 544-554
"Recepcja twórczości Juliusza Słowackiego w literaturze i społeczeństwie polskim w latach 1849-1867", Jarmil Pelikán, Praha 1963, Státni Pedagogické Nakladatelství, Opera Universitatis Purkynianae Brunensis-Facultas Philosophica, t. 89, s. 204, 4 nlb. : [recenzja] Julian Maślanka Jarmil Pelikán (aut. dzieła rec.) s. 554-561
Konopnicka w kraju i z zagranicy Alina Brodzka s. 561-568
Rozwój badań nad życiem i twórczością Żeromskiego 1945-1964 Władysław Słodkowski s. 568-593
"Spanische Dichtung. Versuch über Methoden und Grenzen der Stilistik", Dámaso Alonso, ins Deutsche übertragen von Christoph Eich, unter Mitarbeit von Ina Reiss, Bern 1962, Francke Verlag, s. 256 : [recenzja] Urszula Dąmbska-Prokop Dámaso Alonso (aut. dzieła rec.) Christoph Eich (aut. dzieła rec.) Ina Reiss (aut. dzieła rec.) s. 593-598
"Статистические методы изучения лексики", Р. М. Фрумкина, Москва 1964, Издательство «Наука», Академия Наук СССР, Институт языкознания, s. 114, 2 nlb. : [recenzja] Jadwiga Sambor Р. М. Фрумкина (aut. dzieła rec.) s. 598-603
Konferencja Teoretycznoliteracka Młodych Pracowników Polonistyki (Pcim, 2-7 lutego 1965) Jacek Baluch s. 605-608
Konferencja poświęcona teorii procesu historycznego w literaturze i sztuce (Warszawa, 24-26 maja 1965) Barbara Biskupska s. 609-614