Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1962, Tom 53, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z dziejów "Historii polskiej" Kitowicza Przemysława Matuszewska s. 365-392
"Zemsta panny Urszuli" Dominika Magnuszewskiego : próba interpretacji Jan Prokop s. 393-421
Symbolizm i dramaturgia Wyspiańskiego Jan Nowakowski s. 423-450
W kręgu "Kamiennego świata" Tadeusza Borowskiego Ewa Frąckowiak s. 451-476
Biernat z Lublina - poeta stroficzny Lucylla Pszczołowska s. 477-479
Fuga samogłoskowa u Błoka [Przekład z angielskiego] Robert Abernathy s. 481-506
O informacji stylistycznej [Przekład z francuskiego] Iván Fónagy s. 507-525
W sprawie szesnastowiecznych wydań "Psałterza" Jana Kochanowskiego : kilka uwag i uzupełnień Janusz Pelc s. 527-542
Literackie kontakty Stanisława Trembeckiego z Albertem Mierem Edmund Rabowicz s. 543-582
Listy Leopolda Staffa do Władysława Orkana s. 583-599
"Wybór mów staropolskich", wybrał i opracował Bronisław Nadolski, Wrocław-Kraków 1961, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, Biblioteka Narodowa, Seria I, nr 175, s. CXII, 362, 2 nlb. : [recenzja] Zbigniew Nowak Bronisław Nadolski (aut. dzieła rec.) s. 601-610
"„Pamiętniki” Paska na tle pamiętnikarstwa staropolskiego. Szkic z dziejów prozy narracyjnej", Jadwiga Rytel, Wrocław-Warszawa-Kraków 1962, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Studia Staropolskie, pod redakcją Kazimierza Budzyka, t. 11, s. 198, 2 nlb. : [recenzja] Władysław Czapliński Jadwiga Rytel (aut. dzieła rec.) s. 610-616
"Rousseau - Mickiewicz i inne studia", Zofia Szmydtowa, indeksy opracowała Aniela Piorunowa, Warszawa 1961, Państwowy Instytut Wydawniczy, Polska Akademia Nauk - Instytut Badań Literackich, „Historia i Teoria Literatury. Studia”, komitet redakcyjny: Julian Krzyżanowski, Kazimierz Wyka, Stefan Żółkiewski, sekretarz komitetu redakcyjnego Aniela Piorunowa, seria: Historia Literatury, 2, redakcja serii: Maria Janion, Jan Kott, Zofia Szmydtowa, s. 348, 4 nlb. : [recenzja] Konrad Górski Aniela Piorunowa (aut. dzieła rec.) Zofia Szmydtowa (aut. dzieła rec.) s. 616-625
"O lirykach Mickiewicza i Słowackiego. Eseje i studia", Czesław Zgorzelski, Lublin 1961, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Rozprawy Wydziału Historyczno-Filologicznego, 25, s. 296 : [recenzja] Michał Głowiński Czesław Zgorzelski (aut. dzieła rec.) s. 625-631
"Ewolucje balladowej opowieści. Zagadnienie narratora i narracji w balladzie lat 1822-1920", Ireneusz Opacki, Lublin 1961, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Rozprawy doktorskie, magisterskie i seminaryjne, Wydział Nauk Humanistycznych, nr 9, s. 98, 2 nlb.; "Ballada polska", opracował Czesław Zgorzelski, przy współudziale Ireneusza Opackiego, Wrocław-Warszawa-Kraków 1962, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, Biblioteka Narodowa, Seria I, nr 177, s. LXXXV, 844, 2 nlb. : [recenzja] Jan Trzynadlowski Ireneusz Opacki (aut. dzieła rec.) Czesław Zgorzelski (aut. dzieła rec.) s. 631-641
"Fryderyk Nietzsche w piśmiennictwie polskim lat 1890-1914", Tomasz Weiss, Wrocław-Kraków 1961, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie, Prace Komisji Historycznoliterackiej, Nr 4, s. 100, 2 nlb. : [recenzja] Artur Hutnikiewicz Tomasz Weiss (aut. dzieła rec.) s. 641-649
"„Wesele” we wspomnieniach i krytyce", opracowała Aniela Łempicka, "Kalendarz przedstawień „Wesela”" opracował Jerzy Got, "Bibliografię „Wesela”" opracowała Maria Stokowa, Kraków 1961, Wydawnictwo Literackie, Polska Akademia Nauk - Instytut Badań Literackich, s. 465 + 36 wklejek ilustracyjnych : [recenzja] Lesław Eustachiewicz Jerzy Got (aut. dzieła rec.) Maria Stokowa (aut. dzieła rec.) Aniela Łempicka (aut. dzieła rec.) s. 649-652
"Стефан Жеромский", В. В. Витт, Москва 1961, Академия Наук СССР, Институт Славяноведения, Издательство Академии Наук СССР, s. 344 : [recenzja] Jerzy Kądziela В. В. Витт (aut. dzieła rec.) s. 652-656
"Studia z historii myśli estetycznej XVIII i XIX wieku", Stefan Morawski, Warszawa 1961, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 420, 4 nlb. + 45 wklejek, s. 2 nlb. : [recenzja] Stanisław Pazura Stefan Morawski (aut. dzieła rec.) s. 656-661
"A lengyel irodalom története = Historia literatury polskiej", Endre Kovács, Budapest 1960, Gondolat Kiadó, s. 527 + 16 kart ilustracji : [recenzja] István Csapláros Endre Kovács (aut. dzieła rec.) s. 661-665
Sesja naukowa poświęcona 50-leciu twórczości Marii Dąbrowskiej, Warszawa-Kalisz, 15-19 maja 1962 Aniela Piorunowa s. 667-680
Regulamin nagrody naukowej im. Tadeusza Mikulskiego (znowelizowany 12 maja 1962). s. 681
Uzupełnienia do ostatniego wydania "Bogurodzicy" Jerzy Woronczak s. 683-684