Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 62
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1930, Tom 27, Numer 1/4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ze studjów nad twórczością M. Sępa Szarzyńskiego Stanisław Nadolski s. 1-25
Podłoże historyczno-społeczne poezji ludowej Lenartowicza i Konopnickiej : cz. II Zofia Bessażanka s. 26-49
Rytmika Cyprjana Norwida Janina Budkowska s. 50-100
Na marginesie wydania "Pirama i Tyzbe" Zofia Ciechanowska s. 101-103
"Giermkowie króla Jana" Niemcewicza w stosunku do źródła Ludwik Simon s. 104-111
"Eloe - dawną kochanką poety" Stanisław Cywiński s. 112-114
"Genezis z ducha" Słowackiego wobec "Confessiones" św. Augustyna Stefania Skwarczyńska s. 114-121
Sienkiewicz i Puszkin Jan Harhala s. 121-126
Niedrukowany rozdział "Opisu obyczajów" Kitowicza Michał Janik s. 127-157
Do Czytelnika MIchał Janik s. 128-157
"Historia Mongalorum", Giovanni da Pian del Carpine, Milano 1929 : [recenzja] Roman Pollak Giovanni da Pian del Carpine (aut. dzieła rec.) s. 158-160
Przegląd prac z zakresu dziejów reformacji w Polsce Kazimierz Kolbuszewski s. 160-170
Norwidiana 1925-1929 Wacław Borowy Władysław Dobrowolski (aut. dzieła rec.) Zygmunt Falkowski (aut. dzieła rec.) Wilam Horzyca (aut. dzieła rec.) Cezary Jellenta (aut. dzieła rec.) Tadeusz Makowiecki (aut. dzieła rec.) Jan Piechocki (aut. dzieła rec.) Zofia Szmydtowa (aut. dzieła rec.) Józef Ujejski (aut. dzieła rec.) s. 170-185
Ś.p. Kazimierz Bartoszewicz s. 186
Ś.p. Jan Bronisław Richter Władysław Tadeusz Wisłocki s. 186-188
Poetyka Jana Kochanowskiego Wilhelm Bruchnalski s. 191-209
"Immortalitas" w pojęciu Jana Kochanowskiego Józef Skoczek s. 210-231
"Foricoenia" Jana Kochanowskiego Stanisław Łempicki s. 232-248
U kolebki naszego stylu poetyckiego Mieczysław Rybarski s. 249-269
"Magister barbatus" Joannis Cochanovii Mieczysław Hartleb s. 270-278
Kilka uwag o wartości artystycznej "Szachów" Kochanowskiego Alfred Fei s. 278-287
"Marszałek" i "Muzy" J. Kochanowskiego Stanisław Łempicki s. 287-296
O jednej pieśni J. Kochanowskiego Zygmunt Hajkowski s. 296-302
Na marginesie drugiego z "Trenów" Roman Pollak s. 302-305
Elegje J. Kochanowskiego a J. T. Trembeckiego "Philomachia" Janina Królińska s. 306-315
Pokłosie lektury poezji Jana Kochanowskiego u Adama Mickiewicza Bronisław Nadolski s. 315-331
Przyczynki do bibljografji Kochanowskiego w literaturach słowiańskich Władysław Tadeusz Wisłocki s. 331-333
"Treny", Jan Kochanowski, oprac. Henryka Gaertnera i Stan. Łempickiego, Lwów 1930 : [recenzja] Mieczysław Hartleb Henryk Gaertner (aut. dzieła rec.) Jan Kochanowski (aut. dzieła rec.) Stanisław Łempicki (aut. dzieła rec.) s. 334-338
"Odprawa posłów greckich...", Jan Kochanowski : [recenzja] Bronisław Gubrynowicz Jan Kochanowski (aut. dzieła rec.) s. 338-339
"Jan Kochanowski", Stanisław Windakiewicz, Kraków 1930 : [recenzja] Wiktor Weintraub Stanisław Windakiewicz (aut. dzieła rec.) s. 339-344
"Nieco o "Szachach" Jana Kochanowskiego", Juljan Krzyżanowski, Lublin 1930 : [recenzja] Bronisław Gubrynowicz Julian Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) s. 345-347
"Melodje na psałterz polski z r. 1580", Mikołaj Gomółka, wyd. Józef Reiss, Kraków 1923 : [recenzja] Adolf Chybiński Mikołaj Gomółka (aut. dzieła rec.) Józef Reiss (aut. dzieła rec.) s. 347-351
Poetyka Jana Kochanowskiego : (ciąg dalszy) Wilhelm Bruchnalski s. 353-370
Historje świeże i niezwyczajne : rękopismienny zbiór powiastek z epoki saskiej Julian Krzyżanowski s. 371-399
Samuel Zborowski jako motyw literacki Stanisław Zabierowski s. 400-423
Ze studjów nad "Trylogią" Sienkiewicza : ("Trylogja" a "Gościniec" A. Jarzębskiego) Adam Gruchalski s. 424-448
Źródła ideologji społeczno-politycznej Stefana Żeromskiego Jan Hulewicz s. 449-472
Czartoryski jako teoretyk i historyk dramatu Adam Bar s. 473-483
"Sen srebrny Salomei" Juljusza Słowackiego i "Helena czyli Hajdamacy na Ukrainie" J. N. Kamińskiego Wiktor Hahn s. 483-485
Nieco materjałów do bibljografji o Norwidzie Władysław Arcimowicz s. 485-495
Nieznany dialog chełmski o cesarzu Maurycjuszu z r. 1747 Wiktor Hahn s. 496-500
Materjały do życiorysu i twórczości Ignacego Krasickiego : (ciąg dalszy) : część druga Ludwik Bernacki s. 500-533
"Anhelli", Juliusz Słowacki, transl. by Dorothea Prall Radin, London 1930 : [recenzja] Wacław Borowy Dorothea Prall Radin (aut. dzieła rec.) Juliusz Słowacki (aut. dzieła rec.) s. 534-535
"Listy Zygmunta Krasińskiego do Delfiny Potockiej", Adam Żółtowski, [Poznań 1930] : [recenzja] Aleksander Łucki Adam Żółtowski (aut. dzieła rec.) s. 535-540
"Technika powieści Żeromskiegoj", Irena Drozdowicz-Jurgielewiczowa, Warszawa 1929 : [recenzja] Jan Hulewicz Irena Drozdowicz-Jurgielewiczowa (aut. dzieła rec.) s. 540-542
"Serce nienasycone. Książka o Żeromskim", Stanisław Adamczewski, Poznań 1930 : [recenzja] Jan Hulewicz Stanisław Adamczewski (aut. dzieła rec.) s. 542-545
Odpowiedź na recenzję rozprawy Z. Falkowskiego p.t. "Rzecz o tragizmie Kleopatry C. K. Norwida", napisaną przez dr W. Borowego Zygmunt Falkowski s. 546-549
Kilka słów odpowiedzi p. Z. Falkowskiemu Wacław Borowy s. 549-550
Ignacy Krasicki a La Rochefoucauld i La Bruyère Mieczysław Piszczkowski s. 553-569
"Śpiewy historyczne" J. U. Niemcewicza przedmiotem zabiegów dyplomatycznych Michał Terszakoweć s. 570-607
Mickiewiczowski przekład "Giaura" Stefania Land s. 608-623
Polska i belgijscy poeci romantyczni Gustaw Charlier s. 624-632
Przyczynek do biografji Mikołaja Reja Stanisław Bodniak s. 633-637
Dokoła "Trenów" Jana Kochanowskiego Roman Pollak s. 638-641
Rękopis Bibl. Kórnickiej Nr. 488 Roman Pollak s. 642-649
Czajkowski w powstaniu listopadowem Józef Weniger s. 649-660
Materjały do życiorysu i twórczości Ignacego Krasickiego : (ciąg dalszy) Ludwik Bernacki s. 661-705
"Dzieje lwowskiej szkoły katedralnej", Józef Skoczek, Lwów 1929 : [recenzja] Andrzej Wojtkowski Józef Skoczek (aut. dzieła rec.) s. 706-709
"Przyczynki do życia i sprawy M. Makryny Mieczysławskiej", Edmund Majkowski, Lwów 1929 : [recenzja] Andrzej Wojtkowski Edmund Majkowski (aut. dzieła rec.) s. 709-711
"Służba narodowa Wojciecha Bogusławskiego", Wiktor Brumer, Warszawa 1929 : [recenzja] Ludwik Simon Wiktor Brumer (aut. dzieła rec.) s. 711-715
"Uwagi nad językiem Cyprjana Norwida", Ignacy Fik, Kraków 1930 : [recenzja] Stanisław Cywiński Ignacy Fik (aut. dzieła rec.) s. 715-718
"Cienie. (Kilka oderwanych kart z mojego życia)", Zofja Romanowiczówna, Lwów 1930 : [recenzja] Henryk Kopia Zofia Romanowiczówna (aut. dzieła rec.) s. 718-719