Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej jest jednostką organizacyjną nadzorowaną przez Ministra Obrony Narodowej, podległą bezpośrednio Departamentowi Komunikacji Społecznej MON. Centrum zostało utworzone 1 stycznia 2010 r., aby:

- kształcić i doskonalić kompetencje kadry korpusu osobowego wychowawczego, dowódców do szczebla batalionu oraz pracowników wojska w zakresie kompetencji społecznych, pracy wychowawczej oraz kulturalno-oświatowej

- prowadzić badania naukowe dla potrzeb Sił Zbrojnych RP i społeczeństwa w zakresie historii wojskowości i tradycji oręża polskiego

- prowadzić badania naukowe w dziedzinie rozpoznawania procesów i zjawisk społecznych zachodzących w Siłach Zbrojnych RP i poza nimi, istotnymi z punktu widzenia bezpieczeństwa i obronności kraju

Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej jest gestorem w zakresie sprzętu, materiałów i wyposażenia kulturalno-oświatowego w resorcie obrony narodowej