Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi jest niepubliczną wyższą szkołą zawodową, utworzoną na podstawie pozwolenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (wpis do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych pod numerem 267).

Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi powstała w 2003 roku, na mocy ustawy z 26 czerwca 1997 r. o wyższych szkołach zawodowych (Dz. U. Nr 96, poz. 590). Uczelnia powstała z inicjatywy mgr Małgorzaty Cyperling, która w 1999 roku utworzyła pierwszy w województwie łódzkim niepubliczny ośrodek doskonalenia nauczycieli - Centrum Szkoleniowo-Promocyjne „Edukacja". Organizowane przez ośrodek konferencje, kursy doskonalące i kwalifikacyjne oraz seminaria dla nauczycieli w krótkim czasie zdobyły uznanie środowiska oświatowego, a wśród nauczycieli dobrą renomę. Wypracowane wówczas koncepcje nastawione na nowoczesną pedagogikę stały się podstawą programową i osobową uczelni.

Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi rozwinęła szeroką gamę działań edukacyjnych, pomocowych, szkolnych i pozaszkolnych w zakresie wspomagania rozwoju dzieci, w tym także niepełnosprawnych. Uczelnia wypracowała autorskie plany oraz programy studiów, nawiązała i efektywnie rozwinęła współpracę zagraniczną.

Obecnie Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi posiada uprawnienia do prowadzenia kształcenia na studiach pierwszego stopnia na kierunkach pedagogika, pedagogika specjalna oraz na studiach drugiego stopnia na kierunku pedagogika.

WSP jest uczelnią cieszącą się zaufaniem wśród absolwentów szkół wyższych z całej Polski, którzy wybierają studia specjalistyczne z bardzo bogatej oferty studiów podyplomowych.