Tytuł Sztuka i Dokumentacja
ISSN 2080-413X
Wydawca Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 25
Sztuka i Dokumentacja
2014, Numer 11

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Tomasz Załuski s. 7-9
Mobilność sztuki: fotografie i druki konceptualne Romualda Kutery Sylwia Serafinowicz s. 11-17
Świat podzielony : geopolityka sztuki według KwieKulik Tomasz Załuski s. 19-41
Podróże środkowowschodnioeuropejskich artystów w latach siedemdziesiątych Magdalena Radomska s. 43-54
Artystyczne i naukowo-dokumentacyjne podróże po łódzkim Manhattanie Julia Sowińska-Heim s. 55-61
W podróży miejskimi środkami transportu : artystyczne projekty Pierre’a Nadilona i Patricka Corillona w kontekście antropologii metra Marca Augé Blanka Brzozowska s. 63-69
Teletechnologie, linie i cyfrowe ślady : od sytuacjonizmu i land artu do sztuki mediów lokacyjnych Anna Nacher s. 71-78
Obcym okiem : podróż artystyczna jako produkcja obrazów Ewa Wójtowicz s. 79-89
Ambiwalencja kategorii „sukcesu” na przykładzie opowieści polskich artystów emigrantów Tomasz Ferenc s. 91-100
Biografia w badaniach nad sztuką performance : proponowane zakresy tematyczne i metody Łukasz Guzek s. 101-107
Bibliografia s. 109-110
»Obraz tym się różni od pilnika, że jest w użyciu wszechstronniejszy« lub Andrzej Wróblewski na nowo odczytany : notatki na marginesie Unikania stanów pośrednich Wojciech Szymański s. 115-124
Ku „krytycznej autonomii” dzieła sztuki Filip Lipiński s. 125-130
Historia sztuki performance w Lublinie : na podstawie wybranych przykładów Andrzej Mroczek s. 134-148
Art on the Move Tomasz Załuski s. 151-152
The mobility of Romuald Kutera’s works Sylwia Serafinowicz s. 152-153
The divided world : The geopolitics of art according to KwieKulik Tomasz Załuski s. 153
Journeys by Central-Eastern European artists in the seventies Magdalena Radomska s. 154
Artistic and scientifi cally documentative journeys around Manhattan in Łódź Julia Sowińska-Heim s. 154-155
Travelling by public transport : art projects by Pierre Nadilon and Patrick Corillon in the context of Marc Augé’s anthropology of the metro Blanka Brzozowska s. 155-156
The ambivalence of the category of ‘success’ with regard to the example of biographical stories of Polish émigré artists Tomasz Ferenc s. 156
The gaze of a stranger : artistic journey as image producing Ewa Wójtowicz s. 156
»The difference between a metal file and a painting is that a painting is more versatile in its use«: rereading Andrzej Wróblewski : notes on the margin of Avoiding Intermediary States Wojciech Szymański s. 157
Biography in research on performance art : the proposed thematic areas and methods Łukasz Guzek s. 157
Towards the ‘critical autonomy’ of art Filip Lipiński s. 158