Znaleziono 4 artykuły

Marcin Marcinko

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Między humanitaryzmem a koniecznością wojskową – znaczenie zasady proporcjonalności w planowaniu i prowadzeniu operacji militarnych Marcin Marcinko s. 183-205
Bojownicy o wolność czy terroryści? : członkowie ruchów narodowowyzwoleńczych w świetle międzynarodowego prawa humanitarnego Marcin Marcinko s. 205-224
Kwestia stosowania prawa okupacji wojennej w operacjach ONZ Marcin Marcinko s. 219-244
Sprawozdanie z konferencji naukowej „Prawnomiędzynarodowe aspekty zwalczania terroryzmu”, Bielsko-Biała, 18–19 czerwca 2004 r. Marcin Marcinko s. 229-231