Międzywydziałowa Katedra Teologii Katolickiej powstała jako jednostka naukowo-badawcza Uniwersytetu w Białymstoku. Swą aktywność realizuje poprzez badania statutowe i własne jej pracowników.

Pracownicy Katedry Teologii Katolickiej podejmują zajęcia na poszczególnych wydziałach UwB w formie wykładów monograficznych: kursowych lub fakultatywnych, konwersatoriów i ćwiczeń. Stali pracownicy naukowi prowadzą seminaria naukowe. Katedra oferuje dydaktykę w dziedzinach teologicznych, filozoficznych i humanistycznych. W szczególności oferta dotyczy zajęć z teologii dogmatycznej, teologii moralnej, teologii biblijnej, teologii małżeństwa i rodziny, pedagogiki, etyki, historii teologii, historii Kościoła.

Swą aktywność na polu dydaktycznym pracownicy MKTK realizują też na innych uczelniach, prowadzą własne prace badawcze, uczestniczą w mieszczących się w polu ich zainteresowań, sympozjach, zjazdach i konferencjach naukowych.

Kadra naukowa Katedry Teologii Katolickiej koordynuje swoje prace badawcze podczas comiesięcznych spotkań roboczych odbywanych w siedzibie MKTK, w czasie których prowadzone są dyskusje nad aktualnymi sprawami dotyczącymi działalności Katedry i perspektywami jej rozwoju, składane są relacje z pracy naukowej, zgłaszane się własne propozycje i inicjatywy, wytyczane są kierunki dalszej pracy.