Dialog i Współpraca

Celem Fundacji jest nawiązanie oraz umocnienie kontaktów i współpracy między posłami Parlamentów, a także Samorządów Polski i sąsiadujących Państw Wschodnich dla pogłębienia ogólnych stosunków kulturalno-gospodarczych między tymi narodami.

Obszary działań:

Ochrona praw

- Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji

Działalność międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna

- Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

Tożsamość, tradycja narodowa

- Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego