Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego powstał w 1972 roku i jest najstarszą w Europie Środkowo-Wschodniej jednostką kształcącą w zakresie Zarządzania. Jako ośrodek dydaktyczny i naukowo-badawczy zajmuje wiodącą pozycję w Polsce oraz wschodniej części Europy. Wysoki poziom kształcenia, badań naukowych oraz umiędzynarodowienie Wydziału znajdują odzwierciedlenie w rankingach i ocenach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz niezależnych instytucji, działających na rzecz doskonalenia jakości kształcenia. W parametryzacji jednostek naukowych resort nauki przyznał wydziałowi kategorię „A”, Polska Komisja Akredytacyjna oceniając kierunki prowadzone przez Wydział, wystawiła wysokie noty kierunkom studiów. „Finanse i rachunkowość” otrzymał oceną pozytywną, „Zarządzanie” natomiast najwyższą możliwą notę - wyróżniającą.

Od wielu lat Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego wyróżniany jest w międzynarodowym rankingu uczelni wyższych Eduniversal, którego kryteriami są między innymi: umiędzynarodowienie studiów, posiadane akredytacje, członkostwo w międzynarodowych stowarzyszeniach naukowych, aktywność pracowników na polu naukowo-badawczym oraz wyniki głosowania rektorów i dziekanów tysiąca szkół biznesu z całego świata. Wydział Zarządzania posiada 4 na 5 tzw. palmes of excellence, przyznawanych najlepszym szkołom biznesowym o znaczeniu międzynarodowym, co plasuje go w kategorii TOP Business School.

Uczelnia przygotowuje specjalistów mogących podjąć zatrudnienie w przedsiębiorstwach oraz administracji państwowej i samorządowej w zakresie marketingu, finansów, ubezpieczeń i bankowości, rachunkowości i podatków, zarządzania kapitałem ludzkim, e-biznesu, zarządzania nieruchomościami, w firmach polskich, korporacjach międzynarodowych i strukturach Unii Europejskiej. Zatrudnianiem studentów i absolwentów Wydziału zainteresowane są najbardziej renomowane firmy zagraniczne, działające na terenie Polski oraz profesjonalni headhunterzy. Wielu z nich zakłada własne, sprawnie działające firmy, kreując przy tym nowe miejsca pracy.

Przedsiębiorczość studentów jest stymulowana w trakcie studiów poprzez udział w zajęciach opartych na praktycznym zastosowaniu wiedzy akademickiej. W stałym kontakcie z realnymi procesami zarządzania, doradzając firmom i organizacjom, opracowując ekspertyzy i dokształcając menedżerów, pozostają bowiem wykładowcy uczelni. Wśród nich znajdują się architekci nowej rzeczywistości gospodarczej w Polsce, między innymi twórcy Giełdy Papierów wartościowych w Warszawie i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W toku wieloletniej współpracy kadra naukowa nabyła niepowtarzalną umiejętność integrowania wielodyscyplinarnej wiedzy wokół zagadnień współczesnego zarządzania. Integracja dotyczy zarówno prowadzonych na Wydziale prac badawczych, jak i procesu dydaktycznego. Corocznie pracownicy Wydziału wydają kilkaset publikacji naukowych oraz artykułów w fachowych czasopismach polskich i zagranicznych. Część z publikacji wydawanych jest w powołanym do życia w 1996 roku, Wydawnictwie Naukowym Wydziału Zarządzania Uniwerstyetu Warszawskiego, którego stałymi pozycjami są również: kwartalnik „Problemy Zarządzania” oraz półrocznik „Studia i materiały”. Międzynarodowemu upowszechnieniu dorobku naukowego pracowników wydziału służą powołane do życia w ostatnim czasie, anglojęzyczne tytuły wydawnicze: „Journal of Banking and Financial Economics” oraz „Faculty of Management Working Paper Series”. Popularyzacja działalności badawczej odbywa się również poprzez organizację i uczestnictwo w konferencjach naukowych w Polsce i za granicą. Część z organizowanych na Wydziale Zarządzania UW konferencji międzynarodowych, ma już charakter cykliczny; wśród nich wymienić można: „Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych” (FUROG), „Ochrona zdrowia i gospodarka”, konferencje poświęcone informatycznym aspektom zarządzania. Doświadczenie dydaktyczne wykładowców Wydziału znajduje uznanie w uczelniach zagranicznych, w których gościnnie prowadzą zajęcia w ramach stypendiów i umów partnerskich, uczestniczą także w konferencjach zagranicznych, stażach naukowych lub prowadzą za granicą badania własne.