Instytut Historii Polskiej Akademii NaukInstytut prowadzi badania naukowe obejmujące swoim zakresem historię Polski i powszechną, zarówno indywidualne, zespołowe (syntezy, prace monograficzne, zbiory studiów i zarysy dydaktyczne), jak i o charakterze dokumentacyjnym (prace edytorskie, encyklopedyczne, słownikowe, słownikowo-biograficzne, kartograficzno-historyczne) oraz źródłoznawstwa i nauk pomocniczych jak np. heraldyka.

W ramach działalności statutowej Instytut Historii PAN prowadzi działalność wydawniczą, upowszechniając dorobek naukowy przede wszystkim swoich pracowników. Od 1991 roku Instytut ma własną oficynę wydawniczą (Wydawnictwo Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk), a także współpracuje z licznymi instytucjami i innymi wydawnictwami naukowymi.