Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie ma długą historię. Jesteśmy najstarszym nieprzerwanie działającym studenckim kołem naukowym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i drugim co do wieku kołem naukowym studentów prawa w Polsce. SKNP powstało w 1959 roku, w roku 10-lecia istnienia Wydziału Prawa i Administracji UMCS. Pierwszy Statut Koła zatwierdzony został pismem Rektora z dnia 15 stycznia 1959. Od października 1995 roku Koło działa na podstawie drugiego w swej historii statutu. Trzeci statut, uchwalony 29 października 2013, oczekuje na zatwierdzenie przez Rektora.

Dzieje Koła szerzej opisuje rys historyczny.

Mamy dwa główne zakresy zadań: dotyczące całego Koła oraz bardziej wyspecjalizowane, dotyczące poszczególnych sekcji. Od czasu powstania na Wydziale struktury instytutowej działają w Kole sekcje, jako jednostki stałe, pokrywające się w swym nazewnictwie ze strukturą instytutową. W ramach sekcji (lub obok nich) mogą być powoływane grupy badawcze pracujące nad wybranymi problemami z zakresu nauk prawnych.