Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oferuje kompleksową i profesjonalną obsługę w zakresie prac wydawniczych publikacji naukowych. Oferta Pracowni Wydawniczej obejmuje wszystkie czynności związane z wydaniem publikacji: skład i łamanie, korekta językowa, sporządzanie umów wydawniczych, umów z recenzentami, formalności związane z wytworzeniem wszelkiej dokumentacji niezbędnej do fizycznej publikacji oraz magazynowaniem książek.

Wydział Humanistyczny jest jedną z najstarszych jednostek organizacyjnych siedleckiej Uczelni. Pod nazwą „Wydział Humanistyczny” został on utworzony w 1971 roku w ramach powstałej dwa lata wcześniej Wyższej Szkoły Nauczycielskiej (WSN). Warto w tym miejscu zauważyć, że od początku istnienia WSN istniał też – niezależnie od Humanistycznego – Wydział Pedagogiczny. Obie jednostki przetrwały reorganizację uczelni, dokonaną w 1974 roku. Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów PRL, Wyższa Szkoła Nauczycielska została wówczas przekształcona w Wyższą Szkołę Pedagogiczną. W składzie tej ostatniej istniały wydziały: Matematyczno-Przyrodniczy, Humanistyczny i Pedagogiczny.

Kolejna reorganizacja Siedleckiej Uczelni została dokonana w 1977 roku – ze szkodą dla humanistyki. W ramach powstałej wówczas Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej (przekształconej z WSP) zlikwidowano Wydział Humanistyczny, a dotychczas istniejący Pedagogiczny przekształcono w Wydział Pedagogiki i Kultury Wsi. Ograniczeniu uległa też oferta edukacyjna tej jednostki do dwóch specjalności pedagogicznych – nauczanie początkowe i pedagogika ze specjalnością kulturalno-oświatową. Likwidację specjalności filologicznych decydenci uzasadniali brakiem zainteresowania tymi studiami w regionie. W następstwie tej reorganizacji w latach 1977-1978 z Siedlec odeszło dwunastu samodzielnych pracowników naukowych. Reaktywowanie Wydziału Humanistycznego nastąpiło w 1991 roku. Bazę kadrową dla nowej jednostki stanowili pracownicy zatrudnieni wcześniej na Wydziale Pedagogiki i Kultury Wsi i Instytutu Nauk Społecznych. W następnych latach miejscowe środowisko wzmocniło się poprzez zatrudnienie nauczycieli akademickich z innych ośrodków, jak również poprzez kształcenie własnych kadr. Od początku drugiego okresu funkcjonowania Wydziału Humanistycznego działają w jego strukturach do dziś istniejące instytuty: Pedagogiki, Filologii Polskiej (obecnie Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej) i Historii (obecnie Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych). W następnych latach zostały utworzone: Instytut Nauk Społecznych (dziś Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa), Instytut Neofilologii (dziś Instytut Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych). W latach 1995-2000 w strukturach Wydziału Humanistycznego działał Instytut Zarządzania. W 2000 roku przekształcił się on w odrębny Wydział Zarządzania (obecnie Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych).

Obecnie każdy z instytutów wchodzących w skład Wydziału Huma­nistycznego prowadzi studia pierwszego i drugiego stopnia. Od 2013 roku w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych oraz Instytucie Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa rozpoczęto kształcenie na trzecim stopniu odpowiednio w dyscyplinach: historia i nauki o bezpieczeństwie