Filia kieleckiego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim posiada dwa wydziały: Wydział Nauk Społecznych i Wydział Filologiczno-Historyczny. W obrębie dwuwydziałowej struktury funkcjonują Instytuty: Nauk Pedagogicznych, Filologii Polskiej, Historii, Stosunków Międzynarodowych, oraz Katedry: Ekonomii, Zarządzania, Filologii Angielskiej i Pracownia Informatyki. Ponadto w ramach Filii istnieje Studium Języków Obcych, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Biblioteka, Wydawnictwo i Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Filia prowadzi współpracę naukową w zakresie rozwoju kadry, badań naukowych z Uniwersytetem Łódzkim, Uniwersytetem Opolskim, Uniwersytetem Śląskim. Współpracuje też z ośrodkami zagranicznymi w Kijowie, Łucku, Brześciu, Mikołajowie, Wilnie, Wielkim Nowgorodzie i Londynie.

Zadania dydaktyczno-naukowe w Filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim realizuje 172 nauczycieli akademickich, w tym: 34 profesorów, 98 adiunktów oraz 40 osób zatrudnionych na stanowiskach asystentów, starszych wykładowców, wykładowców i lektorów.

Piotrowska Uczelnia kształci studentów na 8 kierunkach studiów: magisterskich – pedagogika, filologia polska, historia, stosunki międzynarodowe oraz na studiach licencjackich – filologia angielska, ekonomia, zarządzanie, bezpieczeństwo narodowe.

Instytut Historii działa w ramach Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego Filia w Piotrkowie Trybunalskim. Początki jego działalności sięgają roku akademickiego 1997/1998, kiedy naukę na kierunku Historia rozpoczął pierwszy rocznik studentów. W 2005 roku Instytut Historii przeszedł reorganizację i na bazie jego kadry wydzielił się Instytut Stosunków Międzynarodowych. Od roku akademickiego 2006/2007, w związku z wprowadzeniem systemu bolońskiego, zostały uruchomione studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia, a w roku akademickim 2007/2008 studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia.

Działalność naukowa i dydaktyczna oraz potencjał kadrowy Instytutu Historii czynią go atrakcyjnym partnerem do współpracy zarówno na poziomie regionalnym jak i ponadregionalnym. Dowodem tego jest organizacja licznych konferencji naukowych, w tym również o zasięgu międzynarodowym.