Instytut Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie jest jednostką podstawową Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu realizującą badania w obszarze historii i kultury europejskiej oraz prowadzącą trzy unikatowe kierunki studiów. Zaangażowanie pracowników i energia studentów sprawiają, że działalność Instytutu wychodzi poza ramy czysto akademickie, istotnie zmieniając lokalną rzeczywistość kulturową.

Obszarem badawczym Instytutu Kultury Europejskiej jest europeistyka kulturowa. Pod pojęciem tym rozumiemy interdyscyplinarne badania nad dyfuzją kulturową kontynentu europejskiego w ujęciu historycznym, tj. od czasów antycznych po najnowsze, która doprowadziła do uformowania się i dalszego kształtowania kultury europejskiej w jej obecnym kształcie, charakteryzującym kontynent jako całość. Innymi słowy badania nad przeszłością kultury i jej zmiennością prowadzić mają do analizy współczesnej conditio Europaea, czyli zrozumienia dzisiejszej różnorodności, a zarazem jedności kulturowej kontynentu i mentalności Europejczyka.

Kierunki studiów realizowane w Instytucie Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie wywodzą sie z refleksji naukowej nad europeistyką kulturową oraz opierają się na idei praktycznego wykorzystania wiedzy humanistycznej. IKE UAM realizuje trzy kierunki studiów:

- Komunikacja europejska – studia I i II stopnia; na I stopniu prowadzone są specjalizacje: dyplomacja europejska i turystyka kulturowa; na II prowadzone są specjalizacje: medioznawstwo, zarządzanie instytucjami kultury, edukacja europejska;

-Projektowanie kultury – studia I stopnia; kierunek praktyczny; specjalizacje: animacja ruchu turystycznego i promocja dziedzictwa kulturowego

-Cywilizacja zachodnioeuropejska – studia I stopnia; kierunek praktyczny; specjalizacja: dziedzictw cywilizacji zachodu w kontekstach medialnych.