Uniwer­sy­tet War­szaw­ski założony w 1816 ro­ku jest obec­nie naj­większym pol­skim uniwer­sy­tetem i jed­nym z naj­lep­szych w Pol­sce. Ksz­tałci pra­wie 55 000 stu­dentów i dok­to­rantów. Ofer­ta dy­dak­tycz­na Uniwer­sy­tetu War­szaw­skie­go obej­mu­je kil­ka­dzie­siąt kie­runków stu­diów w za­kresie nauk hu­ma­nistycz­nych, ścisłych i przy­rod­ni­czych. Do­dat­ko­wo ofertę UW wzbo­ga­ca po­nad 200 pro­gramów stu­diów po­dy­plomo­wych i 35 kie­runków stu­diów dok­to­ranc­kich. Na Uniwer­sy­tecie pro­wadzone są także stu­dia i zajęcia w językach ob­cych. Każde­go ro­ku około 13 ty­sięcy młodych lu­dzi staje się stu­den­tami Uniwer­sy­tetu War­szaw­skie­go.

Uniwer­sy­tet War­szaw­ski oferuje stu­dia:

- licen­cjac­kie

- ma­gister­skie

- dok­to­ranc­kie

- po­dy­plomo­we

Na Uniwer­sy­tecie War­szaw­skim od 2008 ro­ku działa „Uniwer­sy­tet Otwar­ty”. Jest to pro­jekt skie­ro­wany do osób spo­za społecz­ności aka­de­mic­kiej, re­alizowany przez wszyst­kie jed­nost­ki Uniwer­sy­tetu War­szaw­skie­go. W zajęciach mogą uczest­niczyć do­rośli, po­sia­dający do­wol­ny po­ziom wy­ksz­tałcenia.

Ro­zu­miejąc za­in­tereso­wanie możliwością stu­dio­wania na od­ległość, Uniwer­sy­tet po­sze­rza bo­gatą ofertę prężnie działającego Cen­trum Otwar­tej i Mul­timedial­nej Edu­ka­cji. COME UW w swej pra­cy wy­ko­rzystu­je nowe tech­nologie ko­mu­nika­cyj­ne, mul­timedial­ne i in­for­ma­tycz­ne.