Celem Polskiego Towarzystwa Historycznego jest pogłębianie wiedzy historycznej i upowszechnianie jej. Dla realizacji ich realizacji Towarzystwo:

1) dążąc do poznania prawdy historycznej pobudza i organizuje badania nad przeszłością, zwłaszcza regionalną;

2) troszczy się o przestrzeganie norm etyki historyka;

3) wypowiada się w sprawach ważnych dla rozwoju nauk historycznych, dla zachowania świadectw przeszłości i przekazywania wiedzy o dziejach, dla kształtowania świadomości historycznej społeczeństwa, a także w innych sprawach dotyczących społeczności historyków;

4) organizuje posiedzenia, konferencje, zebrania naukowe oraz co pięć lat powszechne zjazdy historyków polskich;

5) urządza samodzielnie lub wspólnie z innymi organizacjami i instytucjami wykłady publiczne i odczyty, wystawy i pokazy, organizuje wycieczki o tematyce historycznej, a także podejmuje inne działania w celu popularyzacji nauk i zagadnień historycznych;

6) tworzy sekcje i komisje, zakłada zbiory, pracownie oraz stacje naukowe o zadaniach wchodzących w zakres celów Towarzystwa;

7) wydaje czasopisma poświęcone naukom historycznym oraz podejmuje i popiera inne wydawnictwa naukowe i popularnonaukowe z zakresu historii;

8) współpracuje z właściwymi organami administracji państwowej i samorządowej, z Polską Akademią Nauk, Polską Akademią Umiejętności i szkołami wyższymi, a także z innymi instytucjami w sprawach badań naukowych, organizacji życia naukowego, nauczania historii oraz we wszystkich innych sprawach objętych działalnością Towarzystwa;

9) współdziała z pokrewnymi stowarzyszeniami i organizacjami w kraju i za granicą.