Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego zostało powołane 1 stycznia 1989 r. jako ogólnouczelniana jednostka organizacyjna Uniwersytetu Szczecińskiego.

Wydawnictwo jest usytuowane w pionie organizacyjnym Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej, sprawującego nadzór nad działalnością wydawniczą uczelni. Organami wydawnictwa są: Rada Wydawnicza i Redaktor naczelny/Dyrektor Biblioteki Głównej US. Organem kolegialnym spełniającym funkcję programującą i opiniodawczą jest Senacka Komisja ds. Wydawnictw. Zespół wydawnictwa składa się z pracowników o wieloletnim stażu, dbających o wysoki poziom merytoryczny i edytorski publikacji.

Wydawnictwo publikuje i rozpowszechnia prace naukowe (monografie, prace habilitacyjne), podręczniki akademickie, skrypty, czasopisma ("Przegląd Zachodniopomorski", "Nowa Krytyka", "Analiza i Egzystencja", "Studia Maritima", "Rocznik Komparatystyczny", "Europa Regionum", "Annales Neophilologiarum", "Folia Oeconomica Stetinensia", "Studia Językoznawcze", "Pedagogika Szkoły Wyższej", "Opuscula Sociologica", "Central European Journal of Sport Science and Medicine", "Colloquia Theologica Ottoniana", "Autobiografia", ”Meluzyna. Dawna literatura i kultura”, ”Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie”), zeszyty naukowe, materiały konferencyjne informacyjne oraz inne wydawnictwa na potrzeby uczelni.

Dysertacje habilitacyjne, wyróżnione prace doktorskie oraz prace naukowe o charakterze monograficznym są wydawane w serii "Rozprawy i Studia", natomiast referaty i materiały konferencyjne w serii "Materiały * Konferencje". Artykuły naukowe drukowane są w "Zeszytach Naukowych", przygotowywanych przez poszczególne wydziały, instytuty lub katedry.