Tytuł Biuletyn Polonistyczny
ISSN 0067-902X
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 166
Biuletyn Polonistyczny
1987, Tom 30, Numer 3-4 (105-106)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Elżbieta Rzewuska s. 16-18
Uniwersytet Wrocławski Maria Alicja Perłowska s. 18-19
"Dzieje dramatu polskiego w I połowie XIX wieku" Włodzimierz Szturc s. 20-21
"W setną rocznicę urodzin profesorów Juliusza Kleinera i Stanisława Pigonia" Włodzimierz Próchnicki s. 35-39
"Kontakty literackie polsko-szwedzkie w XIX i XX wieku" Joanna Zawadzka s. 40-43
XXII Konferencja Teoretycznoliteracka Marek Zaleski s. 43-49
"Miasto - kultura - literatura" Edmund Kotarski s. 50-57
"Miasto - wieś w kulturze polskiej XIX wieku" Maria Prussak s. 62-65
Sesja naukowa ku czci Józefa Ignacego Kraszewskiego w setną rocznicę śmierci Kazimierz Gajda s. 72-82
"W świecie literatury romantycznej" Marta Ruszczyńska s. 82-87
"Twórczość Bolesława Prusa" Jolanta Trześniowska s. 87-91
XXX Kurs Języka i Kultury Polskiej Dla Slawistów Wojciech Jakiel s. 102-105
Studia polonistyczne na Uniwersytecie Wiedeńskim Barbara Skowronek s. 108-111
Polonistyka w Chinach Wojciech Jakiel s. 111-117
Prace polonistyczne w Pradze. s. 117-122
Polonistyka na Uniwersytecie Palackiego w Ołomuńcu Anna Trębska s. 122-130
Polonistyka w INALCO w Paryżu Franciszek Ziejka s. 130-134
Polonistyka w Prowansji Kazimierz Chruściński s. 134-143
Polonistyka w Clermont-Ferrand Bożena Tokarz s. 134-136
Lektorat języka polskiego w Indiach Mirosław Jelonkiewicz s. 143-149
Polonistyka na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie Gabriela Matuszek s. 150-151
Polonistyka w Münster Marian Ursel s. 151-156
Niemiecki Instytut Spraw Polskich Stanisław Makowski s. 157-160
Lektorat języka polskiego w Lizbonie. s. 161-164
Polonistyka na Uniwersytecie im. L. Eötvösa w Budapeszcie Jerzy Snopek s. 164-168
Katedra Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu "La Sapienza" w Rzymie Andrzej Litwornia s. 169-175
Streszczenia prac doktorskich Danuta Dąbrowska Elżbieta Hurnikowa Ewa Jaskułowa Janusz Kordos Piotr Lis Bronisława Palus Eligiusz Przechodzki Marek Pytasz Aleksander Wirpsza Bogusław Wróblewski Joanna Zawadzka s. 181-240
Janina Garbaczowska Jerzy Święch s. 241-246
Bronisław Nadolski Jerzy Kasprzyk s. 246-251
Jerzy Kwiatkowski Michał Głowiński s. 251-255
"Polska prasa na Kielecczyźnie w latach 1918-1939", Mieczysław Adamczyk, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" nr 1 (1987) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Mieczysław Adamczyk (aut. dzieła rec.) s. 256
"Struktury reportażowe w międzywojennej prozie o temacie wiejskim", Zbigniew Andres, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP Rzeszów”, z.16 Marek Tobera Zbigniew Andres (aut. dzieła rec.) s. 258
">>Klaskaniem mając obrzękłe prawice<< C.Norwida", Marek Adamiec [w:] "Cypriana Norwida kształt prawdy I miłości. Analizy i interpretacje”, Red. S.Makowski, Warszawa 1986 : [recenzja] Tomasz Chachulski Marek Adamiec (aut. dzieła rec.) s. 258
"Prasa polonijna w Szwajcarii. Problemy badawcze i zarys dziejów", Marek Andrzejewski, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" nr 4 (1986) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Marek Andrzejewski (aut. dzieła rec.) s. 260
"On był obcością", Karolina Bachnewa-Canewa, "Dialog" nr 8 (1986) : [recenzja] Zofia Szczygielska Karolina Bachnewa-Canewa (aut. dzieła rec.) s. 262
"Pozytywistka na rozdrożu", Józef Bachórz [w:] "Przełom antypozytywistyczny w polskiej świadomości kulturowej końca XIX wieku", Red. T.Bujnicki, J.Maciejewski, Wrocław 1986 : [recenzja] Alicja Szałagan Józef Bachórz (aut. dzieła rec.) s. 264
">>I jakżeż ty zrobisz krok w nieskończoność?<<. >>Ja<< liryczne Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej", Maria Małgorzata Baranowska, "Ruch Literacki" z.4 (1986) : [recenzja] Marek Tobera Maria Małgorzata Baranowska (aut. dzieła rec.) s. 266
"Mistyfikacja >>samego życia<<", Małgorzata Baranowska, "Twórczość" nr 2 (1987) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Małgorzata Baranowska (aut. dzieła rec.) s. 266
"Uwagi Wacława Potockiego nad ustrojem Rzeczypospolitej", Ewa Bem, "Przegląd Humanistyczny" nr 7 Joanna Krauze-Karpińska Ewa Bem (aut. dzieła rec.) s. 268
"Tomasz Łubieński i problem mitu", Sława Bardijewska, "Dialog" nr 9 (1986) : [recenzja] Zofia Szczygielska Sława Bardijewska (aut. dzieła rec.) s. 268
"Apokalipsa według Czesława Miłosza", Stanisław Bereś, "Acta Universitatis Wratislaviensis", Prace Literackie 26, Wrocław 1986 : [recenzja] Marek Tobera Stanisław Bereś (aut. dzieła rec.) s. 270
"Bibliografia Polska: 1901-1939", Red. J.Wilgat, Biblioteka Narodowa Instytut Bibliograficzny. T.1: A-Bara, Red. J.Olszewska, Oprac. M.B.Bieńkowa, Wrocław 1986 : [recenzja] Marek Tobera s. 272
">>Iść w rubaszce za aniołem...<<. Publicystyka młodego Miłosza", Stanisław Bereś, "Acta Universitatis Wratislaviensis", Prace Literackie 26, Wrocław 1986 : [recenzja] Marek Tobera Stanisław Bereś (aut. dzieła rec.) s. 272
"Rozprawa o >>Pornografii<<", Krzysztof Bielecki, "Twórczość" nr 11 Katarzyna Głowacka Krzysztof Bielecki (aut. dzieła rec.) s. 274
"Wątek ruskinowski w późnej twórczości Elizy Orzeszkowej", Grażyna Borkowska [w:] "Przełom antypozytywistyczny w polskiej świadomości kulturowej końca XIX wieku", Red. T.Bujnicki, J.Maciejewski, Wrocław 1986 : [recenzja] Alicja Szałagan Grażyna Borkowska (aut. dzieła rec.) s. 276
"Poetyka >>Ptasiego gościńca<< i >>Babiego lata<< Haliny Auderskiej", Tadeusz Budrewicz, Wrocław 1986 : [recenzja] Marek Tobera Tadeusz Budrewicz (aut. dzieła rec.) s. 278
"Z badań nad retorycznymi zasadami kompozycji epigramatów Krzywickiego i Janickiego", Andrzej Budzisz, "Roczniki Humanistyczne KUL", Literatura polska, t.32, z.1, Lublin 1984 : [recenzja] Katarzyna Mroczek Andrzej Budzisz (aut. dzieła rec.) s. 280
"A we Francji z tym Witkacym tylko kłopot", Guy Cambreleng, Tłum. P.Szymanowski, "Dialog" nr 8 (1986) : [recenzja] Zofia Szczygielska Guy Cambreleng (aut. dzieła rec.) s. 282
">>Przeszłość<< C.Norwida", Eugeniusz Czaplejewicz [w:] "Cypriana Norwida kształt prawdy i miłości. Analizy i interpretacje”, Red. S.Makowski, Warszawa 1986 : [recenzja] Tomasz Chachulski Eugeniusz Czaplejewicz (aut. dzieła rec.) s. 286
"Teoria figury", Jean Cohen, Tłum. K.Falicka, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1986) : [recenzja] Mirosław Lalak Jean Cohen (aut. dzieła rec.) s. 286
"Duke of Portland", Krzysztof Ćwikliński, "Twórczość" nr 2 (1987) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Krzysztof Ćwikliński (aut. dzieła rec.) s. 288
"Obecność Witkacego", Janusz Degler, "Dialog" nr 8 (1986) : [recenzja] Zofia Szczygielska Janusz Degler (aut. dzieła rec.) s. 290
"Stylizacja gwarowa w polskiej prozie trzydziestolecia powojennego (nurt ludowy w latach 1945-1975)", Stanisław Dubisz, Wrocław 1986 : [recenzja] Marek Tobera Stanisław Dubisz (aut. dzieła rec.) s. 292
"Wirtuoz masowej wyobraźni. O felietonistyce Kornela Makuszyńskiego", Anna E. Dmowska, "Prasa Polska" nr 3 (1987) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Anna E. Dmowska (aut. dzieła rec.) s. 292
"Listy Józefa Korzeniowskiego do Stanisława Smolki i Bronisława Dembińskiego", Józef Dużyk, Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie" (1986) : [recenzja] Marek Tobera Józef Dużyk (aut. dzieła rec.) s. 294
">>Moralność<< C.Norwida", Elżbieta Feliksiak [w:] "Cypriana Norwida kształt prawdy i miłości. Analizy i interpretacje”, Red. S.Makowski, Warszawa 1986 : [recenzja] Tomasz Chachulski Elżbieta Feliksiak (aut. dzieła rec.) s. 296
">>Coś ty Atenom zrobił Sokratesie<< C.Norwida", Andrzej Fabianowski, [w:] "Cypriana Norwida kształt prawdy I miłości. Analizy i interpretacje”, Red. S.Makowski, Warszawa 1986 : [recenzja] Tomasz Chachulski Andrzej Fabianowski s. 296
"Ignacy Roman Plenkiewicz- badacz życia i twórczości Jana Kochanowskiego", Michał Fidelus, "Acta Universitatis Lodziensis." Folia Litteraria 16, Łódź 1986 : [recenzja] Joanna Krauze-Karpińska Michał Fidelus (aut. dzieła rec.) s. 298
"Problematyka przełomu w badaniach nad krytyką literacką końca XIX wieku", Ewa Gaworska, Ewa Ihnatowicz, Waldemar Klemm [w:] "Przełom antypozytywistyczny w polskiej świadomości kulturowej końca XIX wieku", Red. T.Bujnicki, J.Maciejewski, Wrocław 1986 : [recenzja] Alicja Szałagan Ewa Gaworska (aut. dzieła rec.) Ewa Ihnatowicz (aut. dzieła rec.) Waldemar Klemm (aut. dzieła rec.) s. 300
"Fikcja realna", Krzysztof Gąsiorowski, Warszawa 1986 : [recenzja] Ewa Głębicka Krzysztof Gąsiorowski (aut. dzieła rec.) s. 302
"Śmierci piękne i brzydkie", Stanisław Gębala, "Dialog" nr 11 (1986) : [recenzja] Zofia Szczygielska Stanisław Gębala (aut. dzieła rec.) s. 304
"Z dyskusji nad polską awangardą filmową lat trzydziestych", Marcin Giżycki, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Scientiarum et Librorum 7", Łódź 1986 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Marcin Giżycki (aut. dzieła rec.) s. 304
"Józef Przyborowski jako badacz i wydawca dzieł Jana Kochanowskiego", Zofia Głombiowska, "Acta Universitatis Lodziensis." Folia Litteraria 16, Łódź 1986 : [recenzja] Joanna Krauze-Karpińska Zofia Głombiowska (aut. dzieła rec.) s. 306
"Stereotyp Polaka w literaturze rosyjskiej XIX wieku", Stellaa Goldgart [w:] "Polacy w życiu kulturalnym Rosji”, Red. R.Łużny, Wrocław 1986 : [recenzja] Anna Bujnowska Stella Goldgart (aut. dzieła rec.) s. 308
"Z dziejów życia kulturalnego robotników polskich we Francji. Teatr amatorski >>Wesoły Pomorzanin<< w Ostricourt-Oignies", Edmond Gogolewski, "Acta Universitatis Wratislaviensis", Prace Literackie 26, Wrocław 1986 : [recenzja] Marek Tobera Edmond Gogolewski (aut. dzieła rec.) s. 308
"Dedykacja C.Norwida", Konrad Górski [w:] "Cypriana Norwida kształt prawdy i miłości. Analizy i interpretacje”, Red. S.Makowski, Warszawa 1986 : [recenzja] Tomasz Chachulski Konrad Górski (aut. dzieła rec.) s. 310
"Polska prasa antykomunistyczna wydawana w kraju w latach 1945-1947", Jan Golec, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" nr 1 (1987) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Jan Golec (aut. dzieła rec.) s. 310
"Listy do Lechonia i Tuwima", Mieczysław Grydzewski, Oprac.J.Stradecki, Warszawa 1986 : [recenzja] Tomasz Chachulski Mieczysław Grydzewski (aut. dzieła rec.) s. 314
"Teatr jest światem", Andrzej Hausbrandt, Gustaw Holoubek, Kraków 1986 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Andrzej Hausbrandt (aut. dzieła rec.) Gustaw Holoubek (aut. dzieła rec.) s. 316
"Młodzież o sztukach Różewicza", Anna Hannowa, "Dialog" nr 11 (1986) : [recenzja] Zofia Szczygielska Anna Hannowa (aut. dzieła rec.) s. 316
">>Posiedzenie<< C.Norwida", Mieczysław Inglot [w:] "Cypriana Norwida kształt prawdy i miłości. Analizy i interpretacje”, Red. S.Makowski, Warszawa 1986 : [recenzja] Tomasz Chachulski Mieczysław Inglot (aut. dzieła rec.) s. 318
"Aktor obnażony: Teatr indywidualny", Barbara Henkel, Tomasz Miłkowski, Warszawa 1986 : [recenzja] Marek Tobera Barbara Henkel (aut. dzieła rec.) Tomasz Miłkowski (aut. dzieła rec.) s. 318
">>Stolica<< C.Norwida", Mieczysław Jastrun [w:] "Cypriana Norwida kształt prawdy i miłości. Analizy i interpretacje”, Red. S.Makowski, Warszawa 1986 : [recenzja] Tomasz Chachulski Mieczysław Jastrun (aut. dzieła rec.) s. 320
"Polityczne konteksty krytyki literackiej w prasie codziennej z lat 1944-1948 (>>Dziennik Ludowy<< SL i >>Gazeta Ludowa<< PSL), cz. II", Jerzy Jastrzębski, "Acta Universitatis Wratislaviensis", Prace Literackie 26, Wrocław 1986 : [recenzja] Marek Tobera Jerzy Jastrzębski (aut. dzieła rec.) s. 322
"Polityczne konteksty krytyki literackiej w prasie codziennej z lat 1945-1948 (>>Kurier Codzienny<< Stronnictwa Demokratycznego i >>Ilustrowany Kurier Polski<< Stronnictwa Pracy), cz. III", Jerzy Jastrzębski, "Acta Universitatis Wratislaviensis", Prace Literackie 26, Wrocław 1986 : [recenzja] Marek Tobera Jerzy Jastrzębski (aut. dzieła rec.) s. 322
">>Bema pamięci żałobny rapsod<< C.Norwida", Anna Kamieńska [w:] "Cypriana Norwida kształt prawdy I miłości. Analizy i interpretacje”, Red. S.Makowski, Warszawa 1986 : [recenzja] Tomasz Chachulski Anna Kamieńska (aut. dzieła rec.) s. 324
"Stanisława Zaborowskiego >>Traktat<< o rewindykacji dóbr koronnych", Antoni Klinger, "Przegląd Humanistyczny" nr 7 Katarzyna Mroczek Antoni Klinger (aut. dzieła rec.) s. 328
"Stanisław Kostka Potocki o języku i stylu. Rekonesans badawczy", Zbigniew Kloch, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1986) : [recenzja] Mirosław Lalak Zbigniew Kloch (aut. dzieła rec.) s. 328
"Historiografia romantyczna wobec powstania listopadowego (od M.Mochnackiego do S.Barzykowskiego)", Czesław Kłak, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP Rzeszów”, z.16 Marek Tobera Czesław Kłak (aut. dzieła rec.) s. 330
">>Nerwowość<< w literaturze naukowej końca XIX wieku", Krystyna Kłosińska [w:] "Cypriana Norwida kształt prawdy i miłości. Analizy i interpretacje”, Red. S.Makowski, Warszawa 1986 : [recenzja] Alicja Szałagan Krystyna Kłosińska (aut. dzieła rec.) s. 330
"To nie takie proste", Jerzy Koening, "Dialog" nr 10 (1986) : [recenzja] Zofia Szczygielska Jerzy Koenig (aut. dzieła rec.) s. 332
"Krótka historia bibliografii polskiej", Józef Korpała, Wrocław 1986 : [recenzja] Marek Tobera Józef Korpała (aut. dzieła rec.) s. 334
"Prasa południowego Podlasia (bielskopodlaskie i siedleckie) w latach 1944-1974. Zarys problematyki", Arkadiusz Kołodziejczyk, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" nr 1 (1987) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Arkadiusz Kołodziejczyk (aut. dzieła rec.) s. 334
"Na tropach >>Trylogii<<", Marceli Kosman, Wyd. 4, uzup., Warszawa 1986 : [recenzja] Anna Bujnowska Marceli Kosman (aut. dzieła rec.) s. 336
">>W Weronie<< C.Norwida", Teresa Kostkiewiczowa [w:] "Cypriana Norwida kształt prawdy i miłości. Analizy i interpretacje”, Red. S.Makowski, Warszawa 1986 : [recenzja] Tomasz Chachulski Teresa Kostkiewiczowa (aut. dzieła rec.) s. 338
"Wizerunek bohaterów współczesnych agonów (na przykładzie publicystyki i masowych serii wydawniczych)", Piotr Kowalski, "Acta Universitatis Wratislaviensis", Prace Literackie 26, Wrocław 1986 : [recenzja] Marek Tobera Piotr Kowalski (aut. dzieła rec.) s. 338
"Szkice o dziejach biblioteki Załuskich", Jan Kozłowski, Wrocław 1986 : [recenzja] Marek Tobera Jan Kozłowski (aut. dzieła rec.) s. 340
"Poglądy Jana Rymarkiewicza na >>Pieśń świętojańską o Sobótce<< Jana Kochanowskiego", Anna Krajewska, "Acta Universitatis Lodziensis." Folia Litteraria 16, Łódź 1986 : [recenzja] Joanna Krauze-Karpińska Anna Krajewska (aut. dzieła rec.) s. 340
"Funkcjonowanie stylizacji orientalnej w prozie poetyckiej polskiego romantyzmu", Hanna Krupińska-Łyp, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Rzeszowie”, Filologia Polska, z.15 Anna Bujnowska Hanna Krupińska-Łyp (aut. dzieła rec.) s. 342
"Katowicka prapremiera >>Nie-Boskiej komedii<< Zygmunta Krasińskiego w języku niemieckim", Krzysztof A.Kluczyński, "Ruch Literacki" z.3 (1986) : [recenzja] Marek Tobera Krzysztof A. Kluszczyński (aut. dzieła rec.) s. 344
"Kategoria mitu w badaniach literackich", Erazm Kuźma, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1986) : [recenzja] Mirosław Lalak Erazm Kuźma (aut. dzieła rec.) s. 346
"Kobiety i dziewczęta w konspiracyjnym ruchu wydawniczym (1939-1945)", Stanisława Lewandowska, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" z.4 (1986) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Stanisława Lewandowska (aut. dzieła rec.) s. 348
"Tłumacz i jego kompetencje autorskie. Na materiale powojennych tłumaczeń poezji A.Puszkina, W.Majakowskiego, I.Kryłowa i A.Błoka", Anna Legeżyńska, Warszawa 1986 : [recenzja] Marek Tobera Anna Legeżyńska (aut. dzieła rec.) s. 348
">>Święty-pokój<< C.Norwida", Zdzisław Libera [w:] "Cypriana Norwida kształt prawdy i miłości. Analizy i interpretacje”, Red. S.Makowski, Warszawa 1986 : [recenzja] Tomasz Chachulski Zdzisław Libera (aut. dzieła rec.) s. 350
"Bolesław Markiewicz w życiu ideowym Rosji lat sześćdziesiątych-siedemdziesiątych XIX wieku", Ryszard Łużny [w:] "Polacy w życiu kulturalnym Rosji”, Red. R.Łużny, Wrocław 1986 : [recenzja] Anna Bujnowska Ryszard Łużny (aut. dzieła rec.) s. 352
">>Fatum<< C.Norwida", Marian Maciejewski [w:] "Cypriana Norwida kształt prawdy i miłości. Analizy i interpretacje”, Red. S.Makowski, Warszawa 1986 : [recenzja] Tomasz Chachulski Marian Maciejewski (aut. dzieła rec.) s. 354
"Wiersze z okresu powstania listopadowego", Dominik Magnuszewski, Wrocław 1986 : [recenzja] Anna Bujnowska Dominik Magnuszewski (aut. dzieła rec.) s. 354
">>Fortepian Szopena<< C.Norwida", Stanisław Makowski [w:] "Cypriana Norwida kształt prawdy i miłości. Analizy i interpretacje”, Red. S.Makowski, Warszawa 1986 : [recenzja] Tomasz Chachulski Stanisław Makowski (aut. dzieła rec.) s. 356
"Paradoks o Różewiczu", Zbigniew Majchrowski, "Dialog" nr 11 (1986) : [recenzja] Zofia Szczygielska Zbigniew Majchrowski (aut. dzieła rec.) s. 356
"Polsko-francuskie związki literackie", Zygmunt Markiewicz, Warszawa 1986 : [recenzja] Anna Bujnowska Zygmunt Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 358
"Niektóre przemiany prozy narracyjnej polskiego pozytywizmu", Anna Martuszewska [w:] "Przełom antypozytywistyczny w polskiej świadomości kulturowej końca XIX wieku", Red. T.Bujnicki, J.Maciejewski, Wrocław 1986 : [recenzja] Alicja Szałagan Anna Martuszewska (aut. dzieła rec.) s. 360
"Tadeusz Bułharyn w życiu literackim Rosji pierwszej połowy w. XIX", Zofia Mejszutowicz-Bocheńska [w:] "Polacy w życiu kulturalnym Rosji”, Red. R.Łużny, Wrocław 1986 : [recenzja] Anna Bujnowska Zofia Mejszutowicz-Bocheńska (aut. dzieła rec.) s. 362
"Samobójstwo Witkiewicza", Anna Micińska, "Dialog" nr 8 (1986) : [recenzja] Zofia Szczygielska Anna Micińska (aut. dzieła rec.) s. 364
"Od rytuału ku teatrowi. O >>Ślubie<< Gombrowicza", Janusz Morgański, "Ruch Literacki" z.4 (1986) : [recenzja] Maria Prussak Janusz Morgański (aut. dzieła rec.) s. 366
"Rozgłośnia >>Kraj<< na tle programów radiowych dla Polonii po 1944 r.", Jerzy Myśliński, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" nr 1 (1987) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Jerzy Myśliński (aut. dzieła rec.) s. 368
"Karafka Baczewskiego", Grzegorz Musiał, "Twórczość" nr 11 Katarzyna Głowacka Grzegorz Musiał (aut. dzieła rec.) s. 368
"W kręgu źródeł polskiej literatury popularnej", Józef Nowakowski, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP Rzeszów”, z.16 Marek Tobera Józef Nowakowski (aut. dzieła rec.) s. 370
"Postacie Polaków w prozie rosyjskiej okresu I wojny światowej", Jan Orłowski [w:] "Polacy w życiu kulturalnym Rosji”, Red. R.Łużny, Wrocław 1986 : [recenzja] Anna Bujnowska Jan Orłowski (aut. dzieła rec.) s. 372
"Dekonstrukcjonizm w teorii literatury", Ryszard Nycz, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1986) : [recenzja] Mirosław Lalak Ryszard Nycz (aut. dzieła rec.) s. 372
"Kultura i tradycja ludowa w polskiej myśli humanistycznej XIX i XX wieku", Wanda Paprocka, Wrocław 1986 : [recenzja] Marek Tobera Wanda Paprocka (aut. dzieła rec.) s. 374
">>Nerwy<< C.Norwida", Bogdan Owczarek [w:] "Cypriana Norwida kształt prawdy i miłości. Analizy i interpretacje”, Red. S.Makowski, Warszawa 1986 : [recenzja] Tomasz Chachulski Bogdan Owczarek (aut. dzieła rec.) s. 374
"Renesans w literaturze europejskiej i polskiej", Janusz Pelc, "Przegląd Humanistyczny" nr 7 Joanna Krauze-Karpińska Janusz Pelc (aut. dzieła rec.) s. 376
">>Pióro<< C.Norwida", Marian Piechal [w:] "Cypriana Norwida kształt prawdy i miłości. Analizy i interpretacje”, Red. S.Makowski, Warszawa 1986 : [recenzja] Tomasz Chachulski Marian Piechal (aut. dzieła rec.) s. 378
"O badaniach efektywności stosowania materiałów audiowizualnych w procesie omawiania lektury szkolnej na przykładzie >>Lotnej<< W. Żukrowskiego", Wojciech Pelczar, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP Rzeszów”, z.16 Marek Tobera Wojciech Pelczar (aut. dzieła rec.) s. 378
"Kantor wieczny awangardzista", Krzysztof Pleśniarowicz, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Scientiarum et Librorum 7", Łódź 1986 : [recenzja] Maria Prussak Krzysztof Pleśniarowicz (aut. dzieła rec.) s. 380
"Prasa regionalna w 40-leciu Polski Ludowej", Red. M.Adamczyk, Kielce 1987 : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz s. 382
"LEF i literatura faktu", Wacława Popławska, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Scientiarum et Librorum 7", Łódź 1986 : [recenzja] Grażyna Słupecka Wacława Popławska (aut. dzieła rec.) s. 382
"Krytyka teatralna Stanisława Brzozowskiego", Maria Prussak, Wrocław 1987 : [recenzja] Marek Tobera Maria Prussak (aut. dzieła rec.) s. 384
"Prasa konspiracyjna ruchu ludowego na ziemiach wcielonych do Rzeszy", Kazimierz Przybysz, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" nr 4 (1987) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Kazimierz Przybysz (aut. dzieła rec.) s. 384
">>Mieszkaniec ustronnej uliczki<<. Szkic o poezji Adama Ważyka", Leszek Pułka, "Acta Universitatis Wratislaviensis", Prace Literackie 26, Wrocław 1986 : [recenzja] Marek Tobera Leszek Pułka (aut. dzieła rec.) s. 386
"Teoretycy w. XIX w walce z wierszem sylabicznym", Lucylla Pszczołowska, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1986) : [recenzja] Mirosław Lalak Lucylla Pszczołowska (aut. dzieła rec.) s. 386
"Pawlikowska: farsy i dwudziestolecie", Krzysztof Pysiak, "Dialog" nr 1 (1987) : [recenzja] Zofia Szczygielska Krzysztof Pysiak (aut. dzieła rec.) s. 388
"Synekdocha, trop podejrzany", Nobuo Sato, Tłum. Z.Kruszyński, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1986) : [recenzja] Mirosław Lalak Nobuo Sato (aut. dzieła rec.) s. 390
"Awangarda a film poetycki", Mirosława Salska-Kaca, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Scientiarum et Librorum 7", Łódź 1986 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Mirosława Salska-Kaca (aut. dzieła rec.) s. 390
">>Śmierć<< C.Norwida", Stefan Sawicki [w:] "Cypriana Norwida kształt prawdy i miłości. Analizy i interpretacje”, Red. S.Makowski, Warszawa 1986 : [recenzja] Tomasz Chachulski Stefan Sawicki (aut. dzieła rec.) s. 392
"Norwida walka z formą", Stefan Sawicki, Warszawa 1986 : [recenzja] Tomasz Chachulski Stefan Sawicki (aut. dzieła rec.) s. 392
"Symbolika drzew w poezji Młodej Polski", Ireneusz Sikora, "Acta Universitatis Wratislaviensis", Prace Literackie 25, Wrocław 1986 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Ireneusz Sikora (aut. dzieła rec.) s. 394
"Przełom lat pięćdziesiątych:fala debiutantów", Jerzy Sokołowski, "Dialog" nr 10 (1986) : [recenzja] Zofia Szczygielska Jerzy Sokołowski (aut. dzieła rec.) s. 398
"Antyk we współczesnej poezji polskiej (1956-1980)", Wojciech Stańczak, Wrocław 1986 : [recenzja] Ewa Głębicka Wojciech Stańczak (aut. dzieła rec.) s. 398
"Bronisław Chlebowski", Jerzy Starnawski, Warszawa 1986 : [recenzja] Marek Tobera Jerzy Starnawski (aut. dzieła rec.) s. 400
"Studia historycznoliterackie Jerzego Pietrkiewicza z polskiej literatury porównawczej", Jerzy Starnawski, "Przegląd Humanistyczny" nr 9 Elżbieta Modrzewska Jerzy Starnawski (aut. dzieła rec.) s. 400
">>Instar Dei posta<< w teorii Sarbiewskigo", Krystyna Stawecka, "Roczniki Humanistyczne KUL", Literatura polska, t.32, z.1, Lublin 1984 : [recenzja] Katarzyna Mroczek Krystyna Stawecka (aut. dzieła rec.) s. 402
"Szkice z dziejów Miechowa drugiej połowy XIX stulecia w relacji pamiętnikarskiej Kazimierza Girtlera", Jan Staszel, "Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie" (1986) : [recenzja] Marek Tobera Jan Staszel (aut. dzieła rec.) s. 402
"Maciej Kazimierz Sarbiewski o poezji lirycznej. Komentarz do >>Characteres lyrici<<", Krystyna Stawecka, "Roczniki Humanistyczne KUL", Literatura polska, t.32, z.1, Lublin 1984 : [recenzja] Katarzyna Mroczek Krystyna Stawecka (aut. dzieła rec.) s. 404
"Juliusz Słowacki jako epistolograf", Zbigniew Sudolski, "Przegląd Humanistyczny" nr 9 Halina Gacowa Zbigniew Sudolski (aut. dzieła rec.) s. 406
"Jan Andrzej Białobłocki i barok rosyjski", Lucjan Suchanek [w:] "Polacy w życiu kulturalnym Rosji”, Red. R.Łużny, Wrocław 1986 : [recenzja] Anna Bujnowska Lucjan Suchanek (aut. dzieła rec.) s. 406
">>Kolebka pieśni<<", Roch Sulima [w:] "Cypriana Norwida kształt prawdy i miłości. Analizy i interpretacje”, Red. S.Makowski, Warszawa 1986 : [recenzja] Tomasz Chachulski Roch Sulima (aut. dzieła rec.) s. 408