Znaleziono 3 artykuły

Małgorzata Łączyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Twórcza rewitalizacja grup defaworyzowanych Aleksandra Pyrzyk-Kuta Małgorzata Łączyk s. 165-181
Predylekcje do twórczości codziennej i ryzyko osamotnienia młodzieży - ramowy model teoretyczny i diagnoza stanu w obszarze zjawisk Małgorzata Łączyk s. 227-244
Pomiędzy wyobcowaniem a partycypacją - nauczyciele wobec wartościowania atrybutów kultury postmodernistycznej Magdalena Kleszcz Małgorzata Łączyk s. 337-347