Znaleziono 12 artykułów

Danuta Bieńkowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Językowy obraz wspólnoty : (na materiale Nowego Testamentu w przekładzie ks. J. Wujka) Danuta Bieńkowska s. 9-19
Regionalizacja czy unifikacja leksyki? : Uwagi na marginesie kwestionariusza do badań regionalizmów leksykalnych Danuta Bieńkowska Elżbieta Umińska-Tytoń s. 23-31
Wzorzec stylistyczny polszczyzny biblijnej w pierwszej połowie XVI wieku Danuta Bieńkowska s. 29-38
Indywidualne cechy stylu tekstów naukowych : na przykładzie wybranych prac Aleksandra Brücknera i Stanisława Rosponda Danuta Bieńkowska Elżbieta Umińska-Tytoń s. 33-57
O niektórych mechanizmach zmian urbonimów : nazwy pośrednio motywowane w nazewnictwie łódzkim Danuta Bieńkowska Elżbieta Umińska-Tytoń s. 37-45
Między słowem, obrazem a muzyką, czyli o integralności sztuk w "Dziennikach" Marii Dąbrowskiej Danuta Bieńkowska Elżbieta Umińska-Tytoń s. 39-50
Językowa kreacja miasta i jego mieszkańców w łódzkich tekstach folklorystycznych Danuta Bieńkowska Elżbieta Umińska-Tytoń s. 43-55
Elementy antonimiczne we współczesnej prozie kaznodziejskiej Danuta Bieńkowska s. 133-142
O słownictwie z zakresu nazw kolorów w powieści Władysława Reymonta Danuta Bieńkowska s. 247-252
O znaczeniu słowa „próg” i niektórych cechach poezji Jana Pawła II : na materiale „Tryptyku rzymskiego” Danuta Bieńkowska s. 261-271
O języku poezji Stanisława Czernika Danuta Bieńkowska s. 297-315
Literatura piękna jako element stylizacji językowej w twórczości Władysława Reymonta Danuta Bieńkowska s. 317-327