Znaleziono 15 artykułów

Władysław Chojnowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przepisy przejściowe i końcowe ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o ograniczeniu podziału gospodarstw rolnych Władysław Chojnowski s. 5-8
Dwugłos w kwestii odstqpienia od umowy obligacyjno-rzeczowej i jej rozwiązania Stefan Breyer Władysław Chojnowski s. 18-30
Uwagi do projektu prawa o księgach wieczystych i hipotece oraz do rozporządzenia wykonawczego Władysław Chojnowski s. 26-38
W sprawie dziedziczenia udziałów w gospodarstwie rolnym : (na marginesie uchwały Sądu Najwyższego z 26 stycznia 1967 r. III CZP 102/66, ogłoszonej w OSPiKA pod poz. 1/I Władysław Chojnowski s. 27-29
Niektóre aspekty zasady lex retro non agit w kodeksie cywilnym Władysław Chojnowski s. 33-38
Niektóre zagadnienia z prawa spadkowego Władysław Chojnowski s. 37-50
Niektóre zagadnienia z dziedziny zbycia, zniesienia współwłasności i dziedziczenia gospodarstw rolnych Władysław Chojnowski s. 43-48
O uchwale składu siedmiu sędziów SN z dnia 26 kwietnia 1965 roku III CO 17 Władysław Chojnowski s. 45-47
Czy spadkobierca dziedziczący wyłącznie działkę leśną powinien wykazać się kwalifikacjami rolnymi lub leśnymi? Władysław Chojnowski s. 48-50
Czy postanowienie (wpis w księdze wieczystej) powinno być uzasadnione z urzędu, gdy strona je zaskarżyła? Władysław Chojnowski Henryk Mogielnicki s. 64-68
O działach uczynionych przez wstępnego (art. 1075 - 1080 k.N.) i jego skutkach na wypadek śmierci wstępnego - po wejściu w życie prawa spadkowego i kodeksu cywilnego Władysław Chojnowski s. 69-73
"Działy spadkowe", R. Moszyńsski, J. Policzkiewicz, Warszawa 1957 : [recenzja] Władysław Chojnowski R. Moszyński (aut. dzieła rec.) J. Policzkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 83-89
Pytania i odpowiedzi prawne Władysław Chojnowski s. 93-94
Wykładnia art. 1071 k.c. Władysław Chojnowski s. 93-96
Pytania i odpowiedzi prawne Władysław Chojnowski s. 110-114