Znaleziono 9 artykułów

Małgorzata Chudzikowska-Wołoszyn

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Księgi karolińskie" : frankońska odpowiedź na Sobór Nicejski II z roku 787 Małgorzata Chudzikowska-Wołoszyn s. 35-46
Wczesnośredniowieczny ethos rycerski w narracji Dhuody z Septymanii (ok. 803-843 r.) Małgorzata Chudzikowska-Wołoszyn s. 45-60
Początki sporów ikonoklastycznych w Bizancjum Małgorzata Chudzikowska-Wołoszyn s. 79-89
Anglosasi na tropie Symfozjusza : przyczynek do twórczości biskupa Aldhelma (ok. 639-709) Małgorzata Chudzikowska-Wołoszyn s. 187-200
Koincydencja sacrum i profanum w estetyce Walahfrida Strabona (ok. 808-849) : (rozważania w oparciu o przyrodniczy poemat "De cultura horturum") = Coincidence Sacrum and Profanum in Aesthetics of Walahfrid Strabo (c.808-849) : (Contemplation Based on a Naturalistic Poem "De cultura hortorum") Małgorzata Chudzikowska-Wołoszyn s. 273-288
Glossa do enigm biskupa Aldhema (ok. 639-709) Małgorzata Chudzikowska-Wołoszyn s. 275-289
Teodulfa z Orleanu (750 Małgorzata Chudzikowska-Wołoszyn s. 315-332
"Liber manualis" księżnej Dhuody z Septymanii (ok. 803-843) jako instrukcja i świadectwo kontemplacji Boga Małgorzata Chudzikowska-Wołoszyn s. 341-357
Hierofanie wczesnośredniowiecznego mikrokosmosu : rozważania na kanwie rozdziału "De Vermibus" z Summy Rabana Maura (ok. 780-856) = Hierofanies of the Early Middle Ages Microcosm : Discourse Based on a "Summa" about "Worms" of Rabanus Maurus (780-856) Małgorzata Chudzikowska-Wołoszyn s. 503-514