Znaleziono 11 artykułów

Markus Lipowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Introduction: Are We Still Destined to Be Human? Markus Lipowicz s. 9-20
Porównanie myśli Herberta Marcusego z myślą Michela Foucaulta – czyli jak w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku outsiderzy zmienili społeczny porządek kultury zachodniej Markus Lipowicz s. 27-49
Nauczmy dzieci być bogami – edukacja humanistyczna wobec wyzwania transhumanizmu Markus Lipowicz s. 33-45
Społeczeństwo resentymentu : współczesny proces dezintegracji Niemiec jako efekt (nie)udanej rewolucji kulturowej z lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych Markus Lipowicz s. 34-51
Człowieczeństwo jako (nie)zbędna kategoria refleksji pedagogicznej? : o ponowoczesnym kryzysie teorii wychowania w obliczu wyzwania trans- i posthumanizmu Markus Lipowicz s. 35-57
Krytyka nowoczesnych stosunków społecznych jako podstawa ponowoczesnej sztuki życia – egzystencjalny wymiar dzieła Michela Foucault Markus Lipowicz s. 43-67
Pedagogical Anthropology as Existential Risk Prevention: A C ritical Take on the Techno-Progressive Discourses of Artificial General Intelligence and Moral Enhancement Markus Lipowicz s. 73-101
Czy „śmierć Boga” jest „śmiercią społeczeństwa”? : próba połączenia wybranych aspektów filozofii Fryderyka Nietzschego z filozofią i socjologią Georga Simmla Markus Lipowicz s. 85-106
Chrześcijańska dekonstrukcja nowoczesności? : albo: jak każdy znak może zostać odwrócony Markus Lipowicz s. 105-117
Problem z „ponowoczesnością”: pusty spór formalny czy zmiana charakteru egzystencji ludzkiej? Markus Lipowicz s. 111-134
Beyond Humanity – Beyond Education? Markus Lipowicz Michał Klichowski (aut. dzieła rec.) s. 143-148