Znaleziono 44 artykuły

Urszula Nowicka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nieważność małżeństwa z tytułu przeszkody węzła małżeńskiego : analiza przypadku w oparciu o deklarację Sygnatury Apostolskiej z 18 czerwca 1987 r. Urszula Nowicka s. 5-17
Przeszkody małżeńskie w perspektywie międzyobrządkowej według KPK i KKKW Urszula Nowicka s. 7-25
Aplikacja zasady "favor matrimonii" w rozstrzyganiu spraw o nieważność małżeństwa Urszula Nowicka s. 7-25
Ius Matrimoniale : zawartość roczników Urszula Nowicka s. 7-40
    Zacytuj
  • Udostępnij
Opieka duszpasterska nad wiernymi katolickich Kościołów wschodnich na terytoriach łacińskich Urszula Nowicka s. 29-40
Obrońca węzła małżeńskiego gwarantem prawdy i sprawiedliwości : refleksje na kanwie przemówienia papieża Franciszka do członków Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej z 8 listopada 2013 r. Urszula Nowicka s. 31-42
Sprawozdanie z uroczystości wręczenia dyplomu doktora honoris causa Panu prof. dr Peterowi Blaho Urszula Nowicka s. 35-38
Uprawnienia szafarza sakramentu pokuty i pojednania przy spowiedzi wiernego innego obrządku Urszula Nowicka s. 51-63
"Pro veritate et iustitia" : deontologia sędziego kościelnego w kanonicznym procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa Urszula Nowicka s. 85-95
Małżeństwo pod warunkiem według tradycji u prawa katolickich kościołów wschodnich Urszula Nowicka s. 89-113
Specyfika ustroju hierarchicznego katolickich Kościołów wschodnich Urszula Nowicka s. 93-115
"Discrezione di giudizio e capacità di assumere : la formulazione del canone 1095", red. H. Franceschi, M. A. Ortiz, Milano 2013 : [recenzja] Urszula Nowicka Héctor Franceschi (aut. dzieła rec.) Miguel A. Ortiz (aut. dzieła rec.) s. 115-118
    Zacytuj
  • Udostępnij
Prawo do pochowania dziecka utraconego w wyniku poronienia wedle ustawodawstwa polskiego i kanonicznego Urszula Nowicka s. 147-159
Kompetencja sądów kościelnych w Polsce do rozpatrywania spraw wiernych należących do katolickich Kościołów wschodnich (art. 16 DC) Urszula Nowicka s. 165-179
Wzajemne powiązania KPK i KKKW na płaszczyźnie ich autonomicznego funkcjonowania Urszula Nowicka s. 167-185
The Right to Freedom of Spouse Choice and Religious Upbringing of Children : CRF, Articles 2 and 7 Urszula Nowicka s. 193-203
Oltre la divisione : L’intuizione ecumenica e il dialogo interreligioso : A Pacini : Milano 2011 Urszula Nowicka s. 199-202
Kolokwium habilitacyjne ks. dr. Marka Saja Urszula Nowicka s. 219-221
"Animadversiones" obrońcy węzła małżeńskiego w trybunale apelacyjnym Urszula Nowicka s. 223-243
"Szafarz sakramentu małżeństwa : studium historyczno-prawne", Urszula Nowicka, Wrocław 2007 : [recenzja] Wojciech Góralski Urszula Nowicka (aut. dzieła rec.) s. 227-234
Kanoniczna forma zawarcia małżeństwa z prawosławnym wg KPK i KKKW Urszula Nowicka s. 247-262
Przeszkoda pokrewieństwa duchowego Urszula Nowicka s. 247-271
"Possibile apporto della prova peritale nelle cause di nulltà matrimoniale in cui non sia obbligatoria per legge", F. Greco, Città del Vaticano 2012 : [recenzja] Urszula Nowicka F. Greco (aut. dzieła rec.) s. 257-260
Przynależność wiernych do Kościoła według KKKW i KPK Urszula Nowicka s. 269-298
"Perizia psichica nel processo matrimoniale canonico con particolare riferimento ai disturbi dell’orientamento sessuale", J. Słowiński, Città del Vaticano 2010 : [recenzja] Urszula Nowicka Jan Słowiński (aut. dzieła rec.) s. 273-277
Przyczyny nieusuwalnej i usuwalnej nieważności wyroku w kanonicznym procesie małżeńskim Urszula Nowicka s. 275-297
"Stwierdzenie stanu wolnego wiernych prawosławnych na forum kościoła", Urszula Nowicka, Warszawa 2012 : [recenzja] Edward Górecki Urszula Nowicka (aut. dzieła rec.) s. 309-312
Kolokwium habilitacyjne ks. dr. Piotra Ryguły Urszula Nowicka s. 382-385
Doktorat ks. Tomasza Jakubiaka Urszula Nowicka s. 389-391
Małżeństwo nieważne a małżeństwo nieistniejące i konkubinat - rozważania na gruncie przeszkody przyzwoitości publicznej (kan. 1093 KPK; kan. 810 KKKW) Urszula Nowicka s. 393-403
Sprawozdanie z seminarium bolońskiego Urszula Nowicka s. 407-413
"Nowy Sobór Ogólnoprawosławny : natura, historia przygotowań, tematyka" Tadeusz Kałużny, Kraków 2008 : [recenzja] Urszula Nowicka Tadeusz Kałużny (aut. dzieła rec.) s. 421-424
Doktorat ks. Roberta Dębińskiego Urszula Nowicka s. 431-435
Elementy prawa wschodniego w duszpasterstwie Kościoła łacińskiego Urszula Nowicka s. 433-457
Kolokwium habilitacyjne o. dr. Zbigniewa Sucheckiego Urszula Nowicka s. 437-439
Doktorat Aldony Ciborowskiej Urszula Nowicka s. 438-441
Doktorat ks. Zbigniewa Prusińskiego Urszula Nowicka s. 439-442
Sprawozdanie z seminarium bolońskiego Urszula Nowicka s. 441-443
Sprawozdanie z seminarium i warsztatów bolońskich Urszula Nowicka s. 443-445
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Ochrona małżeństwa i rodziny w prawie kanonicznym i w prawie polskim" : wręczenie Księgi Pamiątkowej Ks. Prof. Wojciechowi Góralskiemu Urszula Nowicka s. 445-454
Kolokwium habilitacyjne s. dr Bożeny Szewczul Urszula Nowicka s. 459-462
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Sacri Canones – Dwadzieścia lat doświadczeń" Urszula Nowicka s. 477-480
Kolokwium habilitacyjne ks. dr. Tomasza Rakoczego Urszula Nowicka s. 499-501
Doktorat ks. Adama Pawlaszczyka Urszula Nowicka s. 501-504