Znaleziono 34 artykuły

Maria Biolik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Formy wschodniosłowiańskie imion męskich używane w dobrach ofiarowanych zakonowi kamedułów wigierskich w 1668 roku Maria Biolik s. 5-16
Końcówki dawnej liczby podwójnej czasowników w dialekcie warmińskim : na podstawie felietonów Seweryna Pieniężnego „Kuba spod Wartemborka gada” Maria Biolik s. 5-18
"Elementarz gwary warmińskiej" jako pomoc dydaktyczna w kształceniu logopedów = "The Elementary Handbook of Warmia dialect" as a teaching aid in the training of speech therapists Maria Biolik s. 5-15
Nazwy wód płynących na Warmii i Mazurach powiązane etymologicznie z wyrazem "młyn", niem. "Mühle" Maria Biolik s. 5-19
Zapożyczenia z języka niemieckiego w tekstach stylizowanych na gwarę warmińską : na podstawie felietonów drukowanych w "Gazecie Olsztyńskiej" w latach 1925-1939 Maria Biolik s. 5-33
Zmiany morfemiczne w nazwiskach polskich na "-ski" : leksykalizacja, perintegracja i absorpcja morfologiczna Maria Biolik s. 5-19
Imiona poddanych klasztoru węgierskiego z 1745 roku Maria Biolik s. 5-23
Derywaty rzeczownikowe z podstawowym "-ć" w języku Ignacego Krasickiego Maria Biolik s. 5-20
Warmiński "pęcełek" Maria Biolik Jerzy Duma s. 5-10
Apelatywne nazwy osób w wierszach mazurskich poetów ludowych z drugiej połowy XIX w. Maria Biolik s. 5-17
Anna Pospiszyl (16 II 1933 - 8 II 2007) Maria Biolik s. 7-15
Fonetyczne wykładniki stylizacji gwarowej w felietonach Seweryna Pieniężnego "Kuba spod Wartemborka gada" Maria Biolik s. 7-16
Dr Lech Krajewski (3 VI 1950 - 20 I 2012) Maria Biolik s. 7-9
Mazurski płatek -– znaczenie i pochodzenie wyrazu Maria Biolik s. 9-17
Analiza strukturalno-gramatyczna mikrotoponimów : na przykładzie nazw terenowych gminy Kolno w województwie podlaskim Maria Biolik s. 17-30
Nazwy obiektów terenowych z Warmii i Mazur motywowane nazwami zwierząt Maria Biolik s. 17-32
Nazwy toni rybackich i miejsc na jeziorach w pobliżu Szczytna Maria Biolik s. 21-37
Nazwisko "Wałkuski" i inne polskie nazwiska z "Wałk-" Maria Biolik s. 21-30
Badania językoznawcze na Warmii i Mazurach Maria Biolik s. 25-33
Typy semantyczne współczesnych nazw ulic i placów Olsztyna Maria Biolik s. 51-61
"Nazwy własne w piœśmiennictwie pamiętnikarskim XIX wieku. Perspektywa funkcjonalno-tekstologiczna", Halszka Górny, Kraków 2013 : [recenzja] Maria Biolik Halszka Górny (aut. dzieła rec.) s. 99-102
"Nazwy osobowych wykonawców czynnośœci w gwarach małopolsko-mazowieckiego pogranicza językowego", Cz. 1: "Studium słowotwórczo-leksykalne", Cz. 2: "Słownik", Renata Marciniak-Firadza, Łódź 2013 : [recenzja] Maria Biolik Renata Marciniak-Firadza (aut. dzieła rec.) s. 105-107
Bāziskas prūsiskai-pōliskas wirdeīns per tālaisin laksikis rekreaciōnin : sembas dialakts = Bazowy słownik polsko-pruski dla dalszego odrodzenia leksyki : dialekt zamlandzki", Mikkels Klussis, Vilnius 2000 : [recenzja] Maria Biolik Mikkels Klussis (aut. dzieła rec.) s. 167-172
"Nazwy własne w prozie Stanisława Lema", Izabela Domaciuk, Lublin 2003 : [recenzja] Maria Biolik Izabela Domaciuk (aut. dzieła rec.) s. 169-172
"Językowo-kulturowy obraz świata społeczności wiejskiej utrwalony w przezwiskach i przydomkach : na przykładzie nieoficjalnych antroponimów mieszkańców Zagórza i wsi okolicznych w powiecie chrzanowskim", Beata Ziajka, Kraków 2014 : [recenzja] Maria Biolik Beata Ziajka (aut. dzieła rec.) s. 175-179
Nazwa Wadąg : ze studiów nad hydronimią Warmii Maria Biolik s. 177-182
Sprawozdanie z konferencji dialektologicznej "Dialektologia jako dziedzina językoznawstwa i przedmiot dydaktyki", Łódź 2001 Maria Biolik s. 182-184
"Nazwy miejscowe Warszawy", Ewa Czerniakowska : cz. 1, Gdańsk 1998 ; cz. 2, Gdańsk 1999 : [recenzja] Maria Biolik Ewa Czerniakowska (aut. dzieła rec.) s. 189-192
Pruskie nazwy zaginione z terenu byłego powiatu ostródzkiego Maria Biolik s. 195-211
Profesor Kazimierz Nitsch - życie i dzieła Maria Biolik s. 209-212
"Słownik motywacyjny antroponimów przezwiskowych socjolektu młodzieżowego", Robert Mrózek, Kraków 2007 : [recenzja] Maria Biolik Robert Mrózek (aut. dzieła rec.) s. 278-281
Nazwy terenowe Warmii i Mazur jako świadectwo historii regionu Maria Biolik s. 419-426
"Pomorskie monografie toponomastyczne", nr 1-7, Gdańsk 1974-1985 : [recenzja] Maria Biolik s. 521-526
"Die Namen der fliessenden Gewässer im Flussgebiet des Pregel = Nazwy wód płynących dorzecza Pregoły", Maria Biolik, Stuttgart 1996 : [recenzja] Anna Pospiszyl Maria Biolik (aut. dzieła rec.) s. 613-616