Znaleziono 50 artykułów

Maria Cybulska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O zmianach w prawie o ustroju sądów powszechnych [przegląd artykułu Ministra Sprawiedliwości Mariana Rybickiego, zamieszczonego w Nr 12(1963) czasopisma "Nowe Prawo"] Maria Cybulska s. 42-43
Karalność drobnych przestępstw [przegląd artykułu Mieczysława Szerera, zamieszczonego w Nr 12(1963) "Nowego Prawa"] Maria Cybulska s. 43-44
O przestępczości drogowej [przegląd artykułu Aleksandra Bachracha, zamieszczonego w Nr 12(1963) czasopisma "Państwo i Prawo"] Maria Cybulska s. 44-45
Obniżenie renty wyrównawczej wskutek przyczynienia się poszkodowanego do wypadku w zatrudnieniu [przegląd artykułu Mieczysława Piekarskiego pod tym samym tytułem, zamieszczonego w Nr 12(1963) czasopisma "Państwo i Prawo"] Maria Cybulska s. 45-46
Nowe formy pracy zespołowej adwokatów [przegląd artykułu Wiceministra Sprawiedliwości K. Zawadzkiego, pod tym samym tytułem, opublikowanego w Nr 1 Maria Cybulska s. 49-50
Zasady organizacyjne zespołów adwokackich [przegląd artykułu J. Nawrota pod tym samym tytułem, opublikowanego na łamach "Nowego Prawa"] Maria Cybulska s. 50-51
O zasadach współżycia społecznego [przegląd artykułu Alberta Meszorera pod tym samym tytułem, opublikowanego na łamach "Nowego Prawa"] Maria Cybulska s. 51-52
Wpływ zwrotu pozwu na bieg przedawnienia (prekluzji) [przegląd artykułu Zofii Gawrońskiej-Wasilkowskiej pod tym samym tytułem, opublikowanego w z. 2 Maria Cybulska s. 51-53
O dopuszczalności ujawnienia zdania odrębnego [przegląd artykułu Feliksa Prusaka, opublikowanego w Nr 1 Maria Cybulska s. 52
Przeszczep tkanki : (granice uprawnień lekarza) [przegląd artykułu Jerzego Sawickiego pod tym samym tytułem, zamieszczonego w nr 1 Maria Cybulska s. 52-54
Kilka uwag na temat wykładni art. 94 i 95 k.p.k. [przegląd artykułu Juliusza Dankowskiego pod tym samym tytułem, opublikowanego w zeszycie 2 Maria Cybulska s. 53-54
Odpowiedzialność cywilna rodziców [przegląd artykułu Juliusza Sauka pod tym samym tytułem, opublikowanego w Nr 1 Maria Cybulska s. 54-55
Zagadnienia prawne normy pracy [przegląd artykułu Ignacego Wolberga opublikowanego w Nr 1 Maria Cybulska s. 55
O etykę zawodu radcy prawnego... [przegląd artykułu Romana Łyczywka opublikowanego na łamach miesięcznika "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego"] Maria Cybulska s. 55-56
Wykonanie kary pozbawienia prawa prowadzenia pojazdów mechanicznych [przegląd artykułu Stanisława Waltosia, zamieszczonego w Nr 11(1963) czasopisma "Nowe Prawo"] Maria Cybulska s. 57-59
Powierzenie wykonania władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców [przegląd artykułu Tadeusza Rowińskiego, zamieszczonego w Nr 9(1963) czasopisma "Nowe Prawo"] Maria Cybulska s. 59-60
O ustroju adwokatury w Rumunii [przegląd artykułu Stefana Klyty, zamieszczonego w Nr 9(1963) czasopisma "Nowe Prawo"] Maria Cybulska s. 60-61
O adwokaturze [przegląd artykułu J. Nawrota pt. "Praca zespołowa adwokatów w państwach kapitalistycznych", zamieszczonego w Nr 11(1963) czasopisma „Nowe Prawo”] Maria Cybulska s. 61-63
Czy pozew zwrócony przerywa bieg przedawnienia? Maria Cybulska s. 61
Ustawa o ograniczeniu gospodarstw rolnych Maria Cybulska s. 61-63
Metoda opracowania i założenia kodeksu cywilnego Maria Cybulska s. 62-63
  Zacytuj
 • Udostępnij
Poglądy J. U. Niemcewicza na prawo karne i wykonanie kary [przegląd art. Stanisława Walczaka o tym samym tytule, zamieszczonego w zeszycie 1(1963) "Przeglądu Penitencjarnego"] Maria Cybulska s. 63-64
problem uprzedzenia uczestnika procesu karnego o przysługującym mu uprawnieniu lub obowiązku Maria Cybulska s. 63-65
  Zacytuj
 • Udostępnij
O sądowym nadzorze penitencjarnym w ustawodawstwie polskim [przegląd artykułu Jerzego Śliwowskiego o tym samym tytule, zamieszczonego w zeszycie 1(1963) „Przeglądu Penitencjarnego”] Maria Cybulska s. 64-65
O dorobku prawa pracy w okresie XX-lecia Maria Cybulska s. 64
Renta z ubezpieczenia społecznego a odszkodowanie Maria Cybulska s. 65-66
O charakterze prawnym orzeczenia o dodatkowej powierzchni mieszkalnej ze względu na stan zdrowia Maria Cybulska s. 65-66
  Zacytuj
 • Udostępnij
Z problematyki zwalczania chuligaństwa [przegląd artykułu Marii Regent-Lechowicz i Mariana Lipki pod tym samym tytułem, opublikowanego w Nr 48 Maria Cybulska s. 66-67
  Zacytuj
 • Udostępnij
Pokrewieństwo i opieka w świetle kodeksu rodzinnego i opiekuńczego [przegląd artykułu Seweryna Szera o ty samym tytule, opublikowanego w zeszycie 7-8 czasopisma "Państwo i Prawo"] Maria Cybulska s. 66
Obowiązek alimentacyjny między rozwiedzionymi małżonkami [przegląd artykułu Adama Szpunara o tym samym tytule, opublikowanego w Nr 9 Maria Cybulska s. 66-67
Problematyka ogólna obrotu nieruchomościami w nowym kodeksie cywilnym : [recenzja artykułu Stefana Breyera opublikowanego w czasopiśmie "Nowe Prawo", 1964, nr 12] Maria Cybulska Stefan Breyer (aut. dzieła rec.) s. 68-69
Dopuszczalność rewizji nadzwyczajnej od postanowień i zarządzeń Maria Cybulska s. 68-69
"Instytucja obrony obowiązkowej w postępowaniu przygotowawczym", Jerzy Porada, "Nowe Prawo", 1964, nr 12 : [recenzja] Maria Cybulska Jerzy Porada (aut. dzieła rec.) s. 69-70
O problemie dolegliwości kary pozbawienia wolności Maria Cybulska s. 69-70
"Niektóre aspekty wszczynania postępowania przygotowawczego", Stanisław Żmudziński, "Problemy Kryminalistyki", 1964, nr VII-X : [recenzja] Maria Cybulska Stanisław Żmudziński (aut. dzieła rec.) s. 70
Państwowe osoby prawne : [recenzja artykułu Seweryna Szera opublikowanego w czasopiśmie "Państwo i Prawo", 1964, nr 12] Maria Cybulska Seweryn Szer (aut. dzieła rec.) s. 71
O odpowiedzialności dyrektora za naruszenie układu zbiorowego : [recenzja artykułu W. Masewicza opublikowanego w czasopiśmie "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego", 1964, nr 12] Maria Cybulska W. Masewicz (aut. dzieła rec.) s. 71-72
O kodeksie cywilnym : [recenzja artykułu Jana Winiarza opublikowanego w czasopiśmie "Prawo i Życie", 1965, nr 1] Maria Cybulska Jan Winiarz (aut. dzieła rec.) s. 72
O biegu przedawnienia i terminu prekluzyjnego w wypadku pozostawienia sprawy bez biegu Maria Cybulska s. 72-73
Rozwój elementów demokracji socjalistycznej w ustroju państwowym Polski Ludowej [przegląd artykułu Mariana Rybickiego pod tym samym tytułem, opublikowanego w zeszycie 7 Maria Cybulska s. 72-73
"Nowy k. c. w gospodarce uspołecznionej", Jan Topiński, "Prawo i Życie", 1965, nr 1 : [recenzja] Maria Cybulska Jan Topiński (aut. dzieła rec.) s. 73
"Kodeks postępowania cywilnego", Zbigniew Resich, "Prawo i Życie", 1965, nr 1 : [recenzja] Maria Cybulska Zbigniew Resich (aut. dzieła rec.) s. 73-74
Powołanie i odwołanie głównego księgowego w przedsiębiorstwie terenowym Maria Cybulska s. 73
O ochronie własności społecznej w polskim prawie karnym dwudziestolecia Maria Cybulska s. 73-75
Egzekucja sądowa w nowym k.p.c. : [recenzja artykułu Edmunda Wengerka opublikowanego w czasopiśmie "Prawo i Życie", 1965, nr 1] Maria Cybulska Edmund Wengerek (aut. dzieła rec.) s. 74-75
Niektóre problemy sankcji regulaminowych Maria Cybulska s. 75-76
Problematyka obrotu uspołecznionego w Kodeksie cywilnym Maria Cybulska s. 79-80
Odpowiedzialność kontraktowa i jej stosunek do odpowiedzialności deliktowej według k.c. Maria Cybulska s. 80-81
Wyrok zaoczny w świetle orzecznictwa i nauki cywilnoprocesowej PRL Maria Cybulska s. 81-82
"Chęć zysku" i "korzyść majątkowa"... Maria Cybulska s. 82-83