Znaleziono 4 artykuły

M. A. Korostovtsev

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Vvedeniye v egipetskuyu filologiyu = An Introduction to Egyptian Philology", Μ. Α. Κorοstοvtsev, Moscow 1963 : [recenzja] Itskhok Fiselevitch Fikhman M. A. Korostovtsev (aut. dzieła rec.) s. 198
"Egipetskoye proiskhozhdeniye romana ob Aleksandre = The Egyptian Origin of the Romance on Alexander", Μ. Α. Κorοstοvtsev, [w:] "The Short Reports of the Institute of the Peoples of Asia, 65. Studies in Memoriam Ε. Ε. Bertels", Moscow 1964 : [recenzja] Itskhok Fiselevitch Fikhman M. A. Korostovtsev (aut. dzieła rec.) s. 198-199
"Pistsy drevnego Egipta = The Scribes of Ancient Egypt", Μ. Α. Korostovtsev, Moscow 1962 : [recenzja] Itskhok Fiselevitch Fikhman M. A. Korostovtsev (aut. dzieła rec.) s. 198
"Egiptyane drevniye i sovremennyye = The Ancient and the Contemporary Egyptians", M. A. Korostovtsev, "VDI", 1966, nr 1 : [recenzja] Itskhok Fiselevitch Fikhman M. A. Korostovtsev (aut. dzieła rec.) s. 199