Znaleziono 3 artykuły

V. P. Maslyuk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Do pitaniya pro pokhozhdeniya gretskogo folkloru v ellenistichnomu Egipti = A Contribution to the Question of Origin of Greek Folklore in Hellenistic Egypt", V. P. Maslyuk, "Lvivskii Derzhavnii Universitet im. Iv. Franka. Pitaniya klassichnoi filologii", 1963, fasc. 3 : [recenzja] Itskhok Fiselevitch Fikhman V. P. Maslyuk (aut. dzieła rec.) s. 200-201
"Prorotstvo goncharia ta yudeiska prorocha literatura = The Oracle of the Potter and the Judaic Prophetic Literature", V. P. Maslyuk, "Lvivskii Derzhavnii Universitet im. Iv. Franka. Pitaniya klassichnoi filologii", 1963, fasc. 3 : [recenzja] Itskhok Fiselevitch Fikhman V. P. Maslyuk (aut. dzieła rec.) s. 201
"Pamyatka gretsko-egipetskogo folkloru - oksirynkhskii papirus no. 2332 = A Relic of the Greco-Egyptian Folklore - the Papyrus no. 2332 from Oxyrhynchus", V. P. Maslyuk, "Lvivskii Derzhavnii Universitet im. Iv. Franka. Pitaniya klassichnoi filologii", 1963, fasc. 3 : [recenzja] Itskhok Fiselevitch Fikhman V. P. Maslyuk (aut. dzieła rec.) s. 201