Znaleziono 16 artykułów

Renata Seweryn

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Korzystanie z usług przewodnickich w dobie rozwoju nowoczesnych technologii na przykładzie Krakowa Renata Seweryn s. 61-73
Innowacyjne wykorzystanie obiektów poprzemysłowych elementem konkurencyjności obszarów recepcji : (na przykładzie Łodzi) Renata Seweryn s. 75-87
Kryzys XXI wieku a zmiany w popycie na usługi turystyczne (na przykładzie Krakowa) Agata Niemczyk Renata Seweryn s. 92-105
Pokolenie Baby Boomers na rynku turystycznym na przykładzie odwiedzających Kraków Renata Seweryn s. 105-116
Podróżujące rodziny, czyli jak towarzystwo dzieci różnicuje zachowania konsumentów turystów Renata Seweryn s. 149-159
Specyfi ka zachowań młodych Polaków na rynku turystycznym (na podstawie wyników badań własnych) Renata Seweryn s. 171-182
Internet czynnikiem dywergencji w zachowaniach turystycznych Polaków : (w świetle wyników badań) Renata Seweryn s. 177-187
Organizacja wydarzeń kulturalnych jako wyraz przedsiębiorczości władz lokalnych w dziedzinie turystyki Renata Seweryn s. 183-197
Wartość usług turystycznych dla klienta jako instrument budowania jego lojalności wobec obszaru recepcji turystycznej (na przykładzie Krakowa) Renata Seweryn s. 201-216
Ruch turystyczny w Krakowie generatorem popytu na wycieczki do Oświęcimia-Brzezinki Renata Seweryn s. 237-250
Dochód jako determinanta uczestnictwa w turystyce mieszkańców wybranych krajów Unii Europejskiej Renata Seweryn s. 277-293
Aktywność rekreacyjno-sportowa odwiedzających Małopolskę : wyniki badań empirycznych Agata Niemczyk Renata Seweryn s. 459-485
Rola lokalnych społeczności w kształtowaniu zadowolenia i lojalności turystów na przykładzie Krakowa Renata Seweryn s. 515-530
Partnerstwo w kreowaniu wartości produktu turystycznego obszaru recepcji Renata Seweryn s. 555-562
Potencjał turystyczny Krakowa w zakresie przemysłu grupowych spotkań biznesowych Renata Seweryn s. 625-636
Turystyka polskich seniorów na tle wybranych krajów Europy Zachodniej Renata Seweryn s. 627-641