Znaleziono 6 artykułów

Elżbieta Trafiałek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polski system oświaty i upowszechniania kształcenia ustawicznego : priorytety edukacyjne w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki 2007–2013 Elżbieta Trafiałek s. 11-25
Polska starość w dobie przemian Elżbieta Trafiałek s. 117-122
Starość a edukacja permanentna Elżbieta Trafiałek s. 135-144
Narodowa strategia spójności a profilaktyka wykluczenia społecznego ludzi starych Elżbieta Trafiałek s. 187-202
Czas wolny i wypoczynek ludzi starszych w dobie polskich przemian systemowych Elżbieta Trafiałek s. 205-217
"Innowacyjna polityka senioralna XXI wieku : Między ageizmem, bezpieczeństwem socjalnym i active ageing", Elżbieta Trafiałek, Toruń 2016 : [recenzja] Witold Janocha Elżbieta Trafiałek (aut. dzieła rec.) s. 323-326