Znaleziono 2 artykuły

V. N. Yarkhо

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"O papirusnykh fragmentakh satirovskikh dram Eskhila", V. N. Yarkhо, "Vestnik Drevney Istorii", 4, 1959 : [recenzja] Cezary Kunderewicz V. N. Yarkhо (aut. dzieła rec.) s. 187
"Leksika satirovskikh dram Eskhila - Κ voprosu o stilisticheskoi kharakteristike janra = The Wording of the Satyric Drama of Aeschylus - A Contribution to the Problem of Stylistic Characterization of the Genre", V. N. Yarkho, "Izvestiya Akademii Nauk SSSR. Series of literature and language", XXII, 1963, no 6 : [recenzja] Itskhok Fiselevitch Fikhman V. N. Yarkhо (aut. dzieła rec.) s. 206