Znaleziono 6 artykułów

Jakub Czepek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Naruszenie obowiązków proceduralnych w sferze prawa do życia na podstawie spraw przeciwko Polsce Jakub Czepek s. 5-14
Prawo do życia a czas ratyfikacji Europejskiej Konwencji Praw Człowieka : ewolucja stanowiska ETPC Jakub Czepek s. 5-14
Czy wymuszone zaginięcia mogą stanowić problem systemowy w kontekście orzecznictwa ETPC? : rozważania na temat wyroku ETPC w sprawie Aslakhanova i inni przeciwko Rosji Jakub Czepek s. 7-17
Prawo do słusznego procesu w sprawach polskich – wybrane aspekty Jakub Czepek s. 43-57
Zobowiązania pozytywne państwa w sferze zakazu niewolnictwa i pracy przymusowej Jakub Czepek s. 119-129
"Współczesne problemy praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego", Toruń 2009 : [recenzja] Jakub Czepek s. 391-393