Znaleziono 29 artykułów

Tadeusz Krahel

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zarys dziejów (archi)diecezji wileńskiej Tadeusz Krahel s. 7-72
Działalność ks. prof. Michała Klepacza w Wilnie i Białymstoku Tadeusz Krahel s. 11-19
Początki organizacji kościelnej na Litwie Tadeusz Krahel s. 67-80
"Kronika" kościoła farnego w Grodnie Tadeusz Krahel s. 117-123
Zarządzanie archidiecezją wileńską w czasie II wojny światowej Tadeusz Krahel s. 121-131
Międzynarodowa konferencja naukowa "Vyskupas Antanas Baranauskas : asmenybe ir aplinka" ("Biskup Antoni Baranowski : osobowość i środowisko"), Wilno, 21-22 listopada 2002 roku Tadeusz Krahel s. 127-129
Materiały do dziejów dekanatu białostockiego w czasie II wojny światowej Tadeusz Krahel s. 137-157
"Kronika" kościoła parafialnego w Różanymstoku z 1851 r. Tadeusz Krahel s. 145-151
Od wileńskiej do białostockiej archidiecezji i metropolii Tadeusz Krahel s. 149-157
"Rimsko-katoliczekij prichod sw. Iosifa w Tjumeni (minuwszeje i nastojaszczeje)", S. G. Fil, Tjumeń 2004 : [recenzja] Tadeusz Krahel Siergiej G. Fil (aut. dzieła rec.) s. 182-183
Materiały do dziejów budowy katedry w Białymstoku Tadeusz Krahel s. 225-236
Seminarium Historyków Kościoła w Sandomierzu : 14-15 IV 1977 r. Tadeusz Krahel s. 227-230
Katalog pergaminów Biblioteki Litewskiej Akademii Nauk Tadeusz Krahel s. 231-232
"Rankraščiu rinkiniu rodykle", E. Treiniené, Vilnius 1977 : [recenzja] Tadeusz Krahel E. Treiniené (aut. dzieła rec.) s. 235-236
"Kult męczenników w Archidiecezji Białostockiej", Edward Ozorowski, Tadeusz Krahel, Białystok 2000 : [recenzja] Jan Hadalski Tadeusz Krahel (aut. dzieła rec.) Edward Ozorowski (aut. dzieła rec.) s. 245-248
"Relationes status diocesium in Magno Ducatu Lituaniae : 1. Dioeceses Vilnensis et Samogitiae", in unum rededgit Paulus Rabikauskas, Romae 1971 : [recenzja] Tadeusz Krahel Paulus Rabikauskas (aut. dzieła rec.) s. 282-285
Sympozjum Naukowe Historyków Kościoła na Górze św. Anny (5-6 IV 1972 r.) Tadeusz Krahel s. 283-286
Najnowsze prace o polskich diecezjach Tadeusz Krahel s. 286-290
"Kultūru kryžkeleje", red. kol. J. Jurginis, Vilnius 1970 : [recenzja] J. Jurginis Tadeusz Krahel s. 286
Życie religijne w metropolii wileńskiej 1939-1945 Michał Sopoćko s. 293-308
"Doświadczeni zniewoleniem. Duchowni archidiecezji wileńskiej represjonowani w latach okupacji sowieckiej (1939-1941)", Tadeusz Krahel, Białystok 2005 : [recenzja] Jan Pietrzykowski Tadeusz Krahel (aut. dzieła rec.) s. 299-302
Seminarium naukowe historyków Kościoła Tadeusz Krahel s. 305-307
Litewskie inkunabuły Tadeusz Krahel Nojus Feigelmanas (aut. dzieła rec.) s. 309-314
Jubileusz 400-lecia Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku Tadeusz Krahel s. 317-326
"Działalność Komisji Edukacji Narodowej w województwie podlaskim 1773-1794", Danuta Teofilewicz, Warszawa 1971 : [recenzja] Tadeusz Krahel s. 336-339
"Antanas Mackevičius 1863-1864 metu sukilimo reikšme lietuviu tautos istorioje", Jouzas Žiugžda, Vilnius 1971 : [recenzja] Tadeusz Krahel Juozas Žiugžda (aut. dzieła rec.) s. 339-340
Dokumenty Lwa Sapiehy dla kościołów w Ikaźni i w Nowym Pohoście Tadeusz Krahel s. 341-346
"Acta Nuntiaturae Polonae", T.2 :"Zacharias Ferreri (1519-1521) et nuntii minores (1522-1553)", ed. H. D. Wojtyska, Romae 1992 : [recenzja] Tadeusz Krahel Henryk Damian Wojtyska (aut. dzieła rec.) s. 386-387
Materiały dotyczące kapłanów rozsztrzelanych przez Niemców 4 III 1942 r. w Berezweczu Tadeusz Krahel s. 387-406