Znaleziono 53 artykuły

Stefan Mizera

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O statucie tymczasowym Palestry Państwa Polskiego : na 60-lecie odzyskania niepodległości państwowej Stefan Mizera s. 1-9
Zmiany w strukturze i zakresie działania terenowych organów administracji państwowej Stefan Mizera s. 1-8
O prawie pierwokupu nieruchomości na rzecz państwa według ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości Stefan Mizera s. 1-13
W sprawie lokali dla zespołów adwokackich : (warunki najmu i budowy lokali dla zespołów adwokackich) Stefan Mizera s. 1-9
O potrzebie ustalenia racjonalnych norm lokalowych dla zespołów adwokackich Stefan Mizera s. 8-18
Dopuszczalność i zakres wykonania obsługi prawnej jednostek uspołecznionych przez zespoły adwokackie Stefan Mizera s. 10-15
O praktyce notarialnej stosowania niektórych przepisów ustawy o gospodarce gruntami : (rozmowa z kierownikiem Państwowego Biura Notarialnego w m.st. Warszawie, notariuszem Czesławą Kołcun w siedzibie PBN) Czesława Kołcun Stefan Mizera s. 23-33
Z problematyki wyodrębniania i przenoszenia własności lokali w prywatnych domach wielomieszkaniowych Stefan Mizera s. 26-35
Uwagi do nowych przepisów o czynszach najmu za lokale mieszkalne i użytkowe Stefan Mizera s. 31-42
Zamiana mieszkań w systemie publicznej gospodarki lokalami Stefan Mizera s. 34-50
O naturze prawnej zespołu adwokackiego : uwagi polemiczne na marginesie artykułu mgra Krzysztofa Knoppka Stefan Mizera s. 38-43
Notatki Stefan Mizera s. 41-47
Podstawy prawne i warunki przejmowania w zarząd państwowy prywatnych domów czynszowych Stefan Mizera s. 46-53
Warunki wykonywania zawodu adwokata w Niemieckiej Republice Demokratycznej Stefan Mizera s. 46-51
Drugi dzień obrad (6.IV.1986 r.) : Dyskusja (cd.) Czesław Jaworski Andrzej Kern Andrzej Lewandowski Andrzej Lisowski Stefan Mizera Stanisław Rakowski Zygmunt Skoczek Stanisław Szufel Adam Zelga Jerzy Zieliński s. 47-65
"Prawo lokalowe - przepisy, orzecznictwo i wyjaśnienia", zebrał i oprac. Józef Prokopczuk, Warszawa 1963 : [recenzja] Stefan Mizera Józef Prokopczuk (aut. dzieła rec.) s. 48-51
O bazie lokalowej jednostek organizacyjnych adwokatury Stefan Mizera s. 49-55
Tryb rozstrzygania sporów w zakresie wymiaru i poboru czynszu najmu za lokale mieszkalne Stefan Mizera s. 49-55
Pytania i odpowiedzi prawne Stefan Mizera s. 52-55
    Zacytuj
  • Udostępnij
Pytania i odpowiedzi prawne Stefan Breyer Stefan Mizera s. 55-58
Pytania i odpowiedzi prawne Stefan Breyer Stefan Mizera s. 55-59
Nowe czasopismo prawnicze: "Biuletyn Informacyjny Radców Prawnych" Stefan Mizera s. 56-57
Pytania i odpowiedzi prawne Stefan Mizera s. 58-59
O sądowej kontroli decyzji w sprawach zobowiązań podatkowych Stefan Mizera s. 58-61
Oznaczenie sprawcy we wniosku o ściganie Stefan Mizera s. 60-63
Nowelizacja prawa wywłaszczeniowego Stefan Mizera s. 60-71
O dopuszczalności zaliczania wynagrodzeń z tytułu pełnienia funkcji w organach samorządowych adwokatury do podstawy wymiaru emerytury i renty Stefan Mizera s. 63-68
Z problematyki prawnej sprzedaży przez Państwo domów i lokali mieszkalnych w miastach Stefan Mizera s. 65-84
Seminarium poświęcone tematowi więzi praktyki adwokackiej z nauką prawa Stefan Mizera s. 70-72
O zakresie stosowania ustawowego prawa pierwokupu nieruchomości : (polemika z L. Myczkowskim) Stefan Mizera s. 70-75
Pytania i odpowiedzi prawne Stefan Mizera Karol Potrzobowski s. 71-75
Pytania i odpowiedzi prawne Stefan Mizera s. 71-74
Pytania i odpowiedzi prawne : dzialki rekreacyjne a prawo pierwokupu nieruchomości na rzecz Państwa Stefan Mizera s. 73-75
Ze Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego Stefan Mizera s. 74-75
Z konferencji na temat roli kodeksu postępowania administracyjnego w doskonaleniu administracji państwowej Stefan Mizera s. 76-78
"Organizacja obsługi prawnej organów państwowych i jednostek gospodarki uspołecznionej" Edmund Wengerek, Warszawa 1978 : [recenzja] Stefan Mizera Edmund Wengerek (aut. dzieła rec.) s. 78-80
Pytania i odpowiedzi prawne Stefan Mizera s. 82-85
Sprawozdanie z posiedzenia Naczelnej Rady Adwokackiej w dniu 15 czerwca 1985 r. w Warszawie Stefan Mizera s. 82-83
Adwokatura za granicą Stefan Mizera s. 91-98
Pytania i odpowiedzi prawne Stefan Breyer Stefan Mizera Karol Potrzobowski s. 92-96
Edytor — jubilat : z okazji XXV-lecia działalności Wydawnictwa Prawniczego Stefan Mizera s. 93-95
O działalności obrońcy w socjalistycznym procesie karnym Gerhardt Pein Stefan Mizera (tłum.) s. 93-99
Pytania i odpowiedzi prawne Stefan Mizera s. 95-99
Administracyjnoprawna ochrona interesów osób trzecich w budownictwie Stefan Mizera s. 95-101
Wyrok NSA w Warszawie z dnia 21 maja 1985 r., III SA 134 Stefan Mizera s. 95-101
Polscy adwokaci w ruchu oporu podczas okupacji hitlerowskiej Stefan Mizera s. 97-99
Sukces adwokatury austriackiej w walce o pełną odpłatność za usługi adwokackie świadczone na rzecz osób uznanych za ubogie Stefan Mizera s. 99-101
"Adwokat — pełnomocnik, obrońca, doradca", Stanisław Podemski, Warszawa 1977 : [recenzja] Stefan Mizera Stanisław Podemski (aut. dzieła rec.) s. 101-102
Życie i sprawy adwokatury : myśli - aforyzmy XLVI Stefan Mizera s. 103-104
"Orzecznictwo naczelnych organów administracji państwowej", oprac. H. Starczewski [et al.], Warszawa 1968 : [recenzja] Stefan Mizera Henryk Starczewski (aut. dzieła rec.) s. 110-113
    Zacytuj
  • Udostępnij
Alma mater posnaniensis w moich wspomnieniach Stefan Mizera s. 115-121
Z wydawnictw o adwokaturze Stefan Mizera s. 121-123
"Ceny i opłaty za grunty w miastach i na wsi", Stefan Mizera, Andrzej Poczobutt-Odlanicki, Warszawa 1974 : [recenzja] Karol Potrzobowski Stefan Mizera (aut. dzieła rec.) Andrzej Poczobutt-Odlanicki (aut. dzieła rec.) s. 121-123
    Zacytuj
  • Udostępnij