Znaleziono 44 artykuły

Marek Stokłosa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zawartość kwartalnika "Prawo Kanoniczne" za lata 1958-2007 Marek Stokłosa Józef Wroceński s. 1-146
Wręczenie Księgi Pamiątkowej Księdzu Profesorowi Remigiuszowi Sobańskiemu Marek Stokłosa s. 25-28
Le competenze del superiore provinciale di un istituto religioso riguardo ai beni temporali e della loro amministrazione Marek Stokłosa s. 31-55
Eksklaustracja zakonnika w świetle KPK Marek Stokłosa s. 37-64
Utrata przynależności do stanu duchownego na podstawie specjalnych uprawnień przyznanych Kongregacji ds. Duchowieństwa Marek Stokłosa s. 43-75
Obowiązek ustanowienia ekonoma w instytucie zakonnym Marek Stokłosa s. 71-86
Prawo do katolickiego pogrzebu w niektórych wyjątkowych okolicznościach Marek Stokłosa s. 83-111
Przejście zakonnika z własnego do innego instytutu Marek Stokłosa s. 91-115
La divisione amministrativa dell’istituto religioso Marek Stokłosa s. 93-109
Uwolnienie penitentów z kar kościelnych w zakresie wewnętrznym sakramentalnym Marek Stokłosa s. 97-120
Legalne przebywanie zakonnika poza wspólnotą zakonną Marek Stokłosa s. 105-128
Użycie chleba z niewielką zawartością glutenu i moszczu jako materii Eucharystii Marek Stokłosa s. 105-122
Wydalenie ipso facto z instytutu zakonnego Marek Stokłosa s. 123-138
Formacja w świetle "Kodeksu prawa kanonicznego" (1983) Marek Stokłosa s. 133-147
Przedawnienie skargi kryminalnej w prawie kanonicznym Marek Stokłosa s. 139-154
"Działalność zakonodawcza bł. Honorata Koźmińskiego a nowe instytuty w Kościele katolickim", Bożena Szewczul, Warszawa 2008 : [recenzja] Marek Stokłosa Bożena Szewczul s. 143-149
Przestępstwa przeciwko świętości sakramentu pokuty w świetle kanonicznego prawa karnego Marek Stokłosa s. 159-178
">>Sextum Decalogi praeceptum<< w kanonicznym prawie karnym aktualnie obowiązującym", Dariusz Borek, Tarnów 2015 : [recenzja] Marek Stokłosa Dariusz Borek (aut. dzieła rec.) s. 161-165
"L'ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano : origine ed evoluzione", Waldery Hilgeman, Città del Vaticano 2012 : [recenzja] Marek Stokłosa Waldery Hilgeman (aut. dzieła rec.) s. 175-184
"La cittadinanza vaticana", Alessio Sarais, Città del Vaticano 2012 : [recenzja] Marek Stokłosa Alessio Sarais (aut. dzieła rec.) s. 175-181
"Il sacramento dell’ordine", "Quaderni della Mendola" 19, Milano 2011 : [recenzja] Marek Stokłosa s. 177-184
"Utrata stanu duchownego w aktualnym prawodawstwie Kościoła łacińskiego", Marek Stokłosa, Warszawa 2015 : [recenzja] Dariusz Borek Marek Stokłosa (aut. dzieła rec.) s. 179-184
"Il processo penale canonico. Commento al Codice di diritto canonico, libro VII, parte IV", Claudio Papale, Cittàdel Vaticano 2012 : [recenzja] Marek Stokłosa Claudio Papale (aut. dzieła rec.) s. 185-189
Kolokwium habilitacyjne P. Dr Urszuli Nowickiej Marek Stokłosa s. 201-204
Kolokwium habilitacyjne ks. dra Bartosza Nowakowskiego Marek Stokłosa s. 201-205
Ochrona Najświętszej Eucharystii w świetle motu proprio Jana Pawła II "Sacramentorum sanctitatis tutela" Marek Stokłosa s. 204-224
Doktorat ks. Mariusza Stasiaka Marek Stokłosa s. 204-206
Nowy periodyk kanonistyczny "Forum Canonicum" Marek Stokłosa s. 229-233
"La potestà di governo nella vita consacrata. Linee di sviluppo storico-giuridico ed ecclesiologico", Francesco Panizzolo, Venezia 2009 : [recenzja] Marek Stokłosa Francesco Panizzolo (aut. dzieła rec.) s. 230-236
Usunięcie z urzędu kościelnego według motu proprio papieża Franciszka "Come una madre amorevole" = Removal from the Ecclesiastical Office According to the Motu Proprio of Pope Francis's "As Loving Mother" Marek Stokłosa s. 231-247
"La figura del superiore provinciale nel nuovo Codice di diritto canonico e nel diritto proprio della Congregazione dei Sacerdoti del Sacro Cuore di Gesù", Marek Stokłosa, Roma 2007 : [recenzja] Bożena Szewczul Marek Stokłosa (aut. dzieła rec.) s. 258-262
Konferencja naukowa z okazji 50-lecia kwartalnika "Prawo Kanoniczne" Marek Stokłosa s. 280-295
Uwolnienie z kar kościelnych w sakramencie pokuty Marek Stokłosa s. 335-358
Konferencja naukowa "Problemy proceduralne w kanonicznym procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa" Marek Stokłosa s. 363-373
Konferencja Naukowa z okazji 25-lecia wejścia w życie Kodeksu Prawa Kanonicznego Marek Stokłosa s. 391-407
Nowi magistrzy prawa kanonicznego Marek Stokłosa s. 392-396
Nostryfikacja dyplomów licencjackich Marek Stokłosa s. 396-397
Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Współczesne przyczyny i procedury wydalania duchownych" Marek Stokłosa s. 419-431
Sprawozdanie z Konferencji Naukowej "Ewangeliczna rada posłuszeństwa w życiu konsekrowanym a wolność osoby" Marek Stokłosa s. 425-434
Konferencja naukowa z okazji XXV rocznicy promulgacji Kodeksu Prawa Kanonicznego Marek Stokłosa s. 435-460
Nowi magistrzy prawa kanonicznego Marek Stokłosa s. 471-477
Nostryfikacje Marek Stokłosa s. 477-478
Nowi magistrzy prawa kanonicznego Marek Stokłosa s. 493-498
Nostryfikacja dyplomów doktorskich Marek Stokłosa s. 493