Znaleziono 20 artykułów

Ewa Wysocka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wybrane problemy diagnozy niedostosowania społecznego - obszary, modele, zasady i sposoby rozpoznawania zjawiska Ewa Wysocka s. 7-37
Wstęp Ewa Wysocka s. 7-15
Rodzina w doświadczeniach i wyobrażeniach młodzieży - konstruowane role rodzicielskie i postrzegane obowiązki rodziców wobec dzieci Ewa Wysocka s. 13-38
Praca jako czynnik warunkujący jakość życia ludzi młodych – psychospołeczna perspektywa teoretyczna Ewa Wysocka s. 13-44
Młodzież jako pokolenie "wielkich nadziei" i "wielkich rozczarowań" Ewa Wysocka s. 13-20
Jakość życia jako kategoria pedagogiczna - doświadczanie życia przez młode pokolenie w perspektywie teoretycznej Ewa Wysocka s. 21-43
Relacja nauczyciel–uczeń w dobie postmodernizmu – wyzwania i zagrożenia Ewa Wysocka s. 39-55
Jakość życia młodego pokolenia w kulturze imagologicznej : refleksja pedagoga Ewa Wysocka s. 47-69
Urzeczywistnienie idei integracji na przykładzie działalności Bodelschwinghowych Zakładów "Bethel" Jolanta Baron-Borys Ewa Wysocka s. 49-60
Kilka refleksji na temat "edukacji adekwatnej" Ewa Wysocka s. 55-65
Wschodząca dorosłość a tożsamość młodego pokolenia - współczesne zagrożenia dla kształtowania tożsamości : analiza teoretyczna i empiryczne egzemplifikacje Ewa Wysocka s. 69-96
Postawy życiowe młodzieży licealnej i ich wybrane – społeczno-demograficzne – korelaty Joanna Góźdź Ewa Wysocka s. 69-86
Mit autorytetu - zagrożenia i znaczenie autorytetów w życiu społecznym i wychowaniu : z uwzględnieniem poglądów i doświadczeń Studentów pedagogiki Ewa Wysocka s. 90-125
Postawy życiowe młodzieży licealnej i ich wybrane osobowościowe korelaty Joanna Góźdź Ewa Wysocka s. 95-115
Style wychowania w rodzinie pochodzenia w percepcji młodzieży z zaburzeniami internalizacyjnymi i eksternalizacyjnymi – analiza zależności Barbara Ostafińska-Molik Ewa Wysocka s. 97-119
Postawy wobec "swoich" i "obcych" : mechanizmy determinujące sposób postrzegania odmienności w perspektywie młodzieży ponadgimnazjalnej Ewa Wysocka s. 125-141
Postawy twórcze versus odtwórcze dzieci w młodszym wieku szkolnym i "ewolucja" tych postaw jako egzemplifikacja idei transgresji w edukacji szkolnej Ewa Wysocka s. 127-151
Zaburzenia internalizacyjne i eksternalizacyjne a typ rodziny pochodzenia – analiza teoretyczna i wyniki badań Barbara Ostafińska-Molik Ewa Wysocka s. 131-155
„Jak rozwijać swoje zdolności: inteligencje wielorakie, myślenie twórcze i osobowość twórczą? Poradnik dla gimnazjalistów”, red. Dorota Gębuś, Beata Pawlica, Edyta Widawska, Zbigniew Wieczorek, Ewa Wysocka, Katowice – Częstochowa 2015 ; „Jak rozwijać swoje zdolności: inteligencje wielorakie, myślenie twórcze i osobowość twórczą? Poradnik dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych”, Katowice – Częstochowa 2015 ; „Jak wspierać rozwój zdolności specjalnych i potencjał twórczy uczniów? Poradnik dla doradców zawodowych”, Katowice – Częstochowa 2015 ; „Jak wspierać rozwój zdolności specjalnych i potencjał twórczy uczniów? Poradnik dla nauczycieli”, Katowice – Częstochowa 2015 ; „Jak wspierać rozwój zdolności specjalnych i potencjał twórczy swojego dziecka? Poradnik dla rodziców”, Katowice – Częstochowa : [recenzja] Małgorzata Franc Dorota Gębuś (aut. dzieła rec.) Beata Pawlica (aut. dzieła rec.) Edyta Widawska (aut. dzieła rec.) Zbigniew Wieczorek (aut. dzieła rec.) Ewa Wysocka (aut. dzieła rec.) s. 166
    Zacytuj
  • Udostępnij
Jakość życia jako kategoria pedagogiczna, psychologiczna i socjologiczna - doświadczanie życia przez młode pokolenie w perspektywie empirycznej Ewa Wysocka s. 235-259