Znaleziono 7 artykułów

O. O. Krüger

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Neizdannyye papirusy i drugiye teksty Gosudarstvennogo Ermitazha = Unedited Papyri and Other Texts of the State Hermitage", O. O. Krüger, M. G. Βystrikονa, "VDI", 1964, nr 2 : [recenzja] Itskhok Fiselevitch Fikhman M. G. Bystrikova (aut. dzieła rec.) O. O. Krüger (aut. dzieła rec.) s. 199-200
"Neizdannyye papirusy i drugiye teksty Gosudarstvennogo Ermitazha = Unedited Papyri and Other Texts of the State Hermitage", O. O. Krüger, M. G. Βystrikοva, "VDI", 1964, nr 2 : [recenzja] Itskhok Fiselevitch Fikhman M. G. Bystrikova (aut. dzieła rec.) O. O. Krüger (aut. dzieła rec.) s. 200
"Epigraficheskie melochi. Trudy Gosudarstvennogo Ermitaja", t. VII : "Kultura i iskusstvo antichnogo mira" = "Epigraphical minutiae. The works of the State Ermitage", vol. VII : "The culture and art of the ancient world", Ο. Ο. Krüger, Leningrad 1962 : [recenzja] Itskhok Fiselevitch Fikhman O. O. Krüger (aut. dzieła rec.) s. 421-422
"Recenziya na kn. : Κ. Κ. Zel'in, Issledovaniya po istorii zemel'nykh otnosheniy v ellinisticheskom Egipte II-I vv. do n.e. = The review of the book of Κ. K. Zel'in, Studies on the history of agrarian relations in the Hellenistic Egypt in the II-I centuries B.C.", O. O. Krüger, Moscow, 1960, "VDI", 1962, no 3 : [recenzja] Itskhok Fiselevitch Fikhman O. O. Krüger (aut. dzieła rec.) s. 421
"Neizdannye papirusy Gosudarstvennogo Ermitaja. 1. K voprosu ob uchete naseleniya ν rimskom Egipte = The Unpublished papyri of the State Ermitage. 1. A contribution to the question of census in the Roman Egypt", O. O. Krüger and M. G. Bystrikova, "VDI", 1961, No. 2 : [recenzja] Itskhok Fiselevitch Fikhman M. G. Bystrikova (aut. dzieła rec.) O. O. Krüger (aut. dzieła rec.) s. 421
"Zatvorniki v ptolomeevskom Egipte", [w:] "Problemy socialno-ekonomicheskoy istorii drevnego mira. Sbornik pamyati akademika A. I. Tiumeneva" = "The recluses in the Ptolomaic Egypt",[w:] "The problems of the social and economic history of the ancient world. A collection of essays in memory of the Academician A. I. Tiumenev", O. O. Krüger, Moscow-Leningrad 1963 : [recenzja] Itskhok Fiselevitch Fikhman O. O. Krüger (aut. dzieła rec.) s. 422-423
"Arrian i ego trud 'Pochod Aleksandra' v kn. 'Arrian. Pochod Aleksandra' = Arrian and his work 'The Expedition of Alexander' in the book 'Arrian. The Expedition of Alexander'", O. O. Krüger, Moscow-Leningrad 1962 : [recenzja] Itskhok Fiselevitch Fikhman O. O. Krüger (aut. dzieła rec.) s. 422