Znaleziono 29 artykułów

Stanisław Russocki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Mazowieckie rody gniazdowe : kilka uwag w sprawie ich genezy i charakteru Stanisław Russocki s. 1-11
"Z dziejów prac przygotowawczych do ostatecznej redakcji prawa mazowieckiego 1540 r.", Russocki Stanisław, "Czasopismo Prawno-Historyczne" T. 9, 1957 : [recenzja]. Stanisław Russocki (aut. dzieła rec.) s. 45, 45-0
"Le XIIIe siècle européen", Léopold Génicot, Paris 1968 : [recenzja] Stanisław Russocki Léopold Génicot (aut. dzieła rec.) s. 134-137
"Kapituła katedralna w Płocku XII-XVI w. Studium z dziejów organizacji prawnej kapituł polskich", ks. Wojciech Góralski, Płock 1979 : [recenzja] Stanisław Russocki Wojciech Góralski (aut. dzieła rec.) s. 149
"Studien zur Geschichte des sächsisch-magdeburgischen Rechts in Deutschland und Poland", hrsg. von D. Willoweit, W. Schich, Frankfurt/M. 1980 : [recenzja] Stanisław Russocki W. Schich (aut. dzieła rec.) D. Willoweit (aut. dzieła rec.) s. 149
"Liwonskie prawdy kak istoriczeskij istocznik", E. L. Nazarowa, [w:] "Drewniejsze gosudarstwa na teritorii SSSR - materiały i issledowanija 1979 g.", Moskwa 1980 : [recenzja] Stanisław Russocki E. L. Nazarowa (aut. dzieła rec.) s. 150
Kształty feudalizmu : [na marginesie książki A. P. Nowosielcew, W. T. Paszuto, L. W. Czerepnin, Puti obrazowanija feodalizma (Zakawkazie, Sredniaja Azija, Rus, Pribałtika), Moskwa 1972] Stanisław Russocki s. 151-159
"Studia nad urzędnikami mazowieckimi 1370-1526", Adam Wolff, Wrocław 1962 : [recenzja] Stanisław Russocki Adam Wolff (aut. dzieła rec.) s. 155-159
Początki Zgromadzeń Stanowych w Europie Środkowej Stanisław Russocki s. 171-188
Etapy lokacji miejskich na Mazowszu w XIV-XV wieku Stanisław Russocki s. 189-197
Narodziny zgromadzeń stanowych Stanisław Russocki s. 214-226
Z zagadnień spornych "wolności kmiecej" na Mazowszu od XIII do XVI wieku Stanisław Russocki s. 261-277, 438-439
Uwagi o polityce targowej Książąt Mazowieckich w XIV i XV w. Stanisław Russocki s. 275-284
"Studies in Medieval Legal Thought : Public Law and the State, 1100-1322", Gaines Post, Princeton 1964 : [recenzja] Stanisław Russocki Gaines Post (aut. dzieła rec.) s. 296-298
Czesi, Kronika Czechów, Ziemia Czeska Stanisław Russocki s. 307-314
"Assamblies and representation in Languedoc in the thirteenth century", Thomas N. Bisson, Princeton University Press, 1964 : [recenzja] Stanisław Russocki Thomas N. Bisson (aut. dzieła rec.) s. 320-323
Region mazowiecki w Polsce średniowiecznej : dotychczasowe ustalenia, nowe perspektywy i postulaty badawcze Stanisław Russocki s. 388-417
Parlamentaryzm udzielnego Mazowsza Stanisław Russocki s. 390-402
"Gouvernement et vie de l'Eglise au Moyen Age. Recueil d'études", Raymonde Foreville, London 1979 : [recenzja] Stanisław Russocki Raymonde Foreville (aut. dzieła rec.) s. 414
"Siedlung und Verfassung Böhmens in der Frühzeit", wyd. F. Graus i H. Ludat, Wiesbaden 1967 : [recenzja] Stanisław Russocki F. Graus (aut. dzieła rec.) H. Ludat (aut. dzieła rec.) s. 507-510
"Histoire sociale de l'Occident médiéval", Robert Fossier, Paris 1970 : [recenzja] Stanisław Russocki Robert Fossier (aut. dzieła rec.) s. 530-531
Nieznany mandat ks. Janusza mazowieckiego w sprawie powstania chłopskiego w prusach Książęcych w 1525 roku Stanisław Russocki s. 608-609
"Les invasions. I. Les vagues gérmaniques. II. Le second assaut contre l'Europe chrétienne (VIIe-XIe ss.)", L. Musset, Paris 1965 : [recenzja] Stanisław Russocki L. Musset (aut. dzieła rec.) s. 683-685
"Dějiny státu a práva v Československu do roku 1945", Vaclav Vaněček, Praha 1970 : [recenzja] Stanisław Russocki Vaclav Vaněček (aut. dzieła rec.) s. 740-741
Wiece w miastach Słowiańszczyzny Wschodniej i Zachodniej : nowa próba wyjaśnienia ich genezy i funkcji Stanisław Russocki s. 749-756
Kilka uwag o tzw. rittermeszig man Księgi Elbląskiej Stanisław Russocki s. 769-770
"Deutsche Agrargeschichte vom Neolithikum bis zur Schwelle des Industriezeitalters", Edith Ennen, Walter Jassen, Wiesbaden 1979 : [recenzja] Stanisław Russocki Edith Ennen (aut. dzieła rec.) Walter Janssen (aut. dzieła rec.) s. 806
"Gesellschaft und Literatur im Mittelalter", Rolf Sprandel, Paderborn 1982 : [recenzja] Stanisław Russocki Rolf Sprandel (aut. dzieła rec.) s. 811
"Das Papstum im Mittelalter. Eine Papstgeschichte im Spiegel der Historiographie", Harald Zimmermann, Stuttgart 1981 : [recenzja] Stanisław Russocki Harald Zimmermann (aut. dzieła rec.) s. 811-812