Znaleziono 22 artykuły

Jan Sikora

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pragmalinguistische Aspekte der polylektalen Kommunikation Andrzej Kątny Katarzyna Lukas Jan Sikora s. 9-19
Sprechhandlungen in der Publizistik der Freien Stadt Danzig bei der sprachlichen Schilderung von Juden aus konrastiver Sicht Jan Sikora s. 53-74
Gramatyka żądania : uwagi na temat struktury wyrażeń zawierających żądania Jan Sikora s. 75-81
Kapliczki przydrożne szansą rozwoju lokalnej turystyki religijnej Jan Sikora Agnieszka Wartecka-Ważyńska s. 99-108
Fragen als Sprechakt : zur kommunikativen Funktion von Fragen Jan Sikora s. 101-111
Turystyka wiejska, w tym agroturystyka, w kontekście perspektyw rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce : analiza wyników badań empirycznych Jan Sikora s. 113-126
Teoretyczno-empiryczne aspekty związków potrzeb, popytu i konsumpcji w turystyce Jan Sikora s. 125-137
Uwagi na temat illokutywnej funkcji asertywów Jan Sikora s. 127-133
Zum Forschungsstand der polnischen Textlinguistik Jan Sikora s. 141-153
Zur Struktur der Sprechhandlungen in der publizistischen Darstellung der Danziger und deutschen politischen Opposition in den "Danziger Neuesten Nachrichten" Jan Sikora s. 151-168
Zum internetgesttüzten Grammatikuterricht in der Schule Jan Sikora s. 157-168
Rural Tourism and Non-Agricultural Activities in Rural Areas in Poland Jan Sikora s. 163-176
Wybrane społeczne uwarunkowania uczestnictwa młodzieży w turystyce religijnej w świetle badań empirycznych Jan Sikora Agnieszka Wartecka-Ważyńska s. 191-204
Zur pragma-semantischen Analyse der zweisprachigen Pressepublikationen der „Danziger Neuesten Nachrichten“ aus kontrastiver Sicht Jan Sikora s. 208-220
Reklama internetowa w promocji ruchu turystycznego na wsi Jan Sikora Agnieszka Wartecka-Ważyńska s. 211-224
"Z historii chemii", Jan Sikora, Warszawa 1977 : [recenzja] Stefan Zamecki Jan Sikora (aut. dzieła rec.) s. 214-215
Zur Analyse der Sprechhandlungsstruktur bei der Darstellung Sowjetrußlands in den "Danziger Neuesten Nachrichten" Jan Sikora s. 229-249
Pozarolnicze usługi na wsi a stan infrastruktury techniczno-społecznej : analiza wyników badań empirycznych Jan Sikora s. 270-287
Recenzja książki Jana Sikory "Agroturystyka : przedsiębiorczość na obszarach wiejskich" Agnieszka Brelik Jan Sikora (aut. dzieła rec.) s. 353-356
"Filozof i pamięć : refleksje nad dziełem filozoficznym Konstantego Michalskiego w pięćdziesiątą rocznicę śmierci uczonego", Czesław Głombik, Katowice 1997 : [recenzja] Jan Sikora Czesław Głombik (aut. dzieła rec.) s. 401-402
"Zur Sprechhandlungstaxonomie im publizistischen Material der >Danziger Neuesten Nachrichten< in der Freien Stadt Danzig", Jan Sikora, Gdańsk 2009 : [recenzja] Marek Andrzejewski Jan Sikora (aut. dzieła rec.) s. 452-456
Przedsiębiorczość czynnikiem rozwoju potencjału turystycznego na obszarach wiejskich Jan Sikora Agnieszka Wartecka-Ważyńska s. 571-586