Znaleziono 19 artykułów

Jan Tęgowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przedmowa Jan Tęgowski s. 7-10
Garść uwag o urzędnikach województwa wileńskiego XIV - XVIII wieku Jan Tegowski s. 19-29
Uzupełnienia i uwagi do itinerarium Witolda Kiejstutowicza Jan Tęgowski s. 67-76
Testament ostatniego Piasta mazowieckiego Jan Tęgowski s. 77-90
Piastowie i Giedyminowicze. Dzieje wzajemnych stosunków w średniowieczu Jan Tęgowski s. 77-86
Wprowadzenie w życie postanowień aktu krewskiego w latach 1385-1399 Jan Tęgowski s. 77-91
Kilka uzupełnień do itinerarium króla Władysława Jagiełły Jan Tęgowski s. 77-85
Addenda do Kodeksu dyplomatycznego Wielkopolski Jan Tęgowski s. 95-100
Kilka uwag do genealogii Giedyminowiczów Jan Tęgowski s. 113-116
Nowe źródła do kwestii datacji objęcia rządów na Rusi przez Władysława Opolczyka Jan Tęgowski s. 127-137
O następstwie tronu na Litwie po śmierci Olgierda Jan Tęgowski s. 127-134
Glossy do opracowania wykazu urzędników wielkopolskich XII-XV wieku Jan Tęgowski s. 135-141
"Dokumenty strony polsko-litewskiej pokoju mełneńskiego z 1422 roku", wyd. Przemysław Nowak i Piotr Pokora (z przedmową Stefana K. Kuczyńskiego), Poznań 2004 : [recenzja] Jan Tęgowski Stefan K. Kuczyński (aut. dzieła rec.) Przemysław Nowak (aut. dzieła rec.) Piotr Pokora (aut. dzieła rec.) s. 165-167
Uwagi o pieczęciach Przemysła II Jan Tęgowski s. 175-184
"Akta procesu joannitów śląskich z 1336 r. w sprawie sześcioletniej dziesięciny papieskiej", Kazimierz Jasiński, Jan Tęgowski, "Prace Naukowe WSP w Częstochowie, Zeszyty Historyczne", z. 5, pod. red. Marcelego Antoniewicza i Marka Cetwińskiego, Częstochowa 1998, s. 111-134 : [recenzja] Dariusz Karczewski Kazimierz Jasiński (aut. dzieła rec.) Jan Tęgowski (aut. dzieła rec.) s. 229
Ślub tajemny Jana Janowica Zabrzezińskiego. Garść uwag o powiązaniach rodzinnych elity możnowładczej na Litwie w XV i początkach XVI wieku Jan Tęgowski s. 246-257
"Rodowód kniaziów Świrskich do końca XVI wieku", Jan Tęgowski, Wrocław, 2011 : [recenzja] Wojciech Budzisz Jan Tęgowski (aut. dzieła rec.) s. 265-269
"Trzy źródła do dziejów społeczno-gospodarczych średniowiecznego Śląska", Rościsław Żerelik, Wrocław 1995 : [recenzja] Jan Tęgowski Rościsław Żerelik (aut. dzieła rec.) s. 345-347
„Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII - XVII wieku. Spisy. T. IV, z. 1”, red. A. Gąsiorowski, Wrocław 1990 : [recenzja] Jan Tęgowski A. Gąsiorowski (aut. dzieła rec.) s. 526-527