Tytuł Rocznik Mazowiecki
ISSN 0080-3529
Wydawca Mazowieckie Towarzystwo Naukowe w Warszawie
Wyższa Szkoła Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie
Mazowieckie Towarzystwo Naukowe
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 31
Rocznik Mazowiecki
2013, Tom 25

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redaktora Benon Dymek s. 9-10
Czterdziesta rocznica śmierci Profesora Stanisława Herbsta. s. 11-15
Profesor Stanisław Herbst Krzysztof Braun s. 17-20
Profesora Stanisława Herbsta związki z Olsztynem Stanisław Achremczyk s. 21-27
Ku pamięci Profesora Stanisława Herbsta (1907–1973) Benon Dymek s. 29-32
Posłowie mazowieccy na sejmie grodzieńskim 1793 roku Benon Dymek s. 33-51
Powstanie Styczniowe na Mazowszu Janusz Szczepański s. 52-75
Synagogi i cmentarze żydowskie na Mazowszu Eleonora Bergman s. 76-92
Organy w Siedlcach od końca XVIII wieku Piotr Woźniak s. 93-110
Pracownicy ochrony zdrowia Mazowsza Północnego w latach 1865–1915 Marta Milewska s. 111-131
Prasa rosyjska i rosyjskojęzyczna o tematyce społecznej, politycznej i kulturalnej, wydawana w Warszawie (lata 1918–1939) Adam Radosław Suławka s. 132-162
Życie polityczne w gminie Grudusk w latach 1918–1939 Dariusz Piotrowicz s. 163-182
Mieszkańcy Warszawy wobec przemian Października 1956 roku w świetle dzienników i pamiętników Marek Juzepczuk s. 183-200
Rzeźbiona tożsamość : o (nie)kurpiowskiej sztuce, tożsamości i zmianach gospodarczych w okolicy Nowogrodu nad Narwią Piotr Cichocki Marcin Damek s. 201-224
Przestrzenne zróżnicowanie liczby ludności województwa mazowieckiego między rokiem 2001 a 2011 Małgorzata Podogrodzka s. 225-253
Antoni Karski (– 1807) Benon Dymek s. 255-257
Dionizy Gorgoniusz Mikorski (–1814) Benon Dymek s. 258-262
Karczma w Ruścu : przyczynek do poznania dziejów późnośredniowiecznych karczem mazowieckich Elżbieta Kowalczyk-Heyman s. 263-277
Historii Brokowskich : ciąg dalszy Jacek Frankowski s. 278-282
Relacja z wkroczenia Niemców do Broku nad Bugiem we wrześniu 1939 roku Agnieszka Maja Wójcik s. 283-285
Święta Barbara z węgla : ze Śląska do Poręby na Mazowszu Katarzyna Braun s. 286-292
"Dynastia Piastów mazowieckich: studia nad dziejami politycznymi Mazowsza, intytulacją i genealogią książąt", Janusz Grabowski, Warszawa-Kraków 2012 : [recenzja] Janusz Grabowski Anna Supruniuk s. 293-298
"Cymbarka, księżniczka mazowiecka i księżna austriacka (1393/1394–1429). Przyczynek do biografii", Anna Supruniuk, [w:] "Narodziny Rzeczypospolitej. Studia z dziejów średniowiecza i czasów wczesnonowożytnych", red. W. Bukowski, T. Jurek, Kraków 2012 : [recenzja] W. Bukowski T. Jurek Elżbieta Kowalczyk-Heyman Anna Supruniuk s. 299-0
"Ziemiaństwo Mazowsza Płockiego w latach 1918–1939", Tomasz Piekarski, Poznań 2013 : [recenzja] Tomasz Piekarski Janusz Szczepański s. 300-304
"Twierdza Warszawa. Przewodnik historyczny", Piotr Oleńczak, Teodor Tuszko, Warszawa 2013 : [recenzja] Paweł Nastrożny Piotr Oleńczak Teodor Tuszko s. 305-308
Jubileusz osiemdziesięciopięciolecia Profesora Ryszarda Juszkiewicza Benon Dymek s. 309-310
Krzysztof Zwoliński (1932–2013) Krzysztof Braun s. 311-314
Marek Arpad Kowalski (1942–2013) Krzysztof Braun s. 315-316
Listy do Redakcji. s. 317-322
Informacje dla naszych Autorów. s. 323-0
Mazoviana. s. 325-331