Znaleziono 14 artykułów

Leonid Żytkowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przesłanki i rozwój przytwierdzenia do gleby ludności wiejskiej w Polsce : połowa XIV - początek XVI wieku Leonid Żytkowicz s. 3-22
Chłopi polscy w XV i XVI wieku : (w związku z książką L. W. Razumowskiej, Oczerki po istorii polskich krestjan w XV-XVI ww., Moskwa 1968) Leonid Żytkowicz s. 100-111
Miasto bałkańskie w XV-XIX w. : (na marginesie książki N. Todorow, Bałkanskijat grad XV-XIX w. : socialnoikonomiczesko i domografsko razwitie, Sofija 1972) Leonid Żytkowicz N. Todorow (aut. dzieła rec.) s. 171-176
Nowa praca o dobrach domeny państwowej w Księstwie Pruskim : (w związku z książką Michael North, Die Amtswirtschaften von Osterode und Soldau. Vergleichende Untersuchungen zur Wirtschaft im frühmodernen Staat am Beispiel des Herzogtums Preussen in der zwieten Hälfte des 16. Und in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts, Berlin 1982) Leonid Żytkowicz Michael North (aut. dzieła rec.) s. 287-294
Produkcja i handel zbożem w dobrach Lubomirskich w drugiej połowie XVII i pierwszej połowie XVIII wieku : sprawa źródeł i metody : (w związku z pracą A. Homeckiego, Produkcja i handel zbożowy w latyfundium Lubomirskich w drugiej połowie XVII i pierwszej XVIII wieku, Wrocław-Warszawa-Kraków) Leonid Żytkowicz s. 315-321
Uwagi o sprawie wydawnictw zródłowych do dziejów Prus Królewskich 1454-1772 Leonid Żytkowicz s. 372-389, 548-549
"Akta do dziejów Polski na morzu. t. VII : 1632-1648, cz. 1", wyd. Władysław Czapliński, Gdańsk 1951 : [recenzja] Władysław Tomkiewicz Leonid Żytkowicz Władysław Czapliński (aut. dzieła rec.) s. 503-509
Z badań nad dochodami wielkiej własności w Polsce w ostatniej ćwierci XVI wieku : (na marginesie pracy A. Wawrzyńczyk, Problem spadku wydajności dóbr Pabianice w drugiej połowie XVI w., "Studia z dziejów gospodarstwa wiejskiego" t. XII, z. 2, Warszawa 1970, s. 53-148) Leonid Żytkowicz A. Wawrzyńczyk (aut. dzieła rec.) s. 505-514
"Zagadnienia gospodarki w Polsce", Jerzy Topolski, [w:] "Polska w epoce Odrodzenia - Konfrontacje historyczne", Warszawa 1970, s. 68-99 : [recenzja] Leonid Żytkowicz Jerzy Topolski (aut. dzieła rec.) s. 557-559
"Gospodarstwo dworskie w dobrach Pabianice 1559-1570", Alina Wawrzyńczyk, Wrocław 1967 : [recenzja] Leonid Żytkowicz Alina Wawrzyńczyk (aut. dzieła rec.) s. 599-602
"Relationes status dioecesium in Magno Ducatu Lituanie, t. 2, Pluribus adlaborantibus in unum redegit Paulus Rabikauskas SI, Roma 1978 : [recenzja] Leonid Żytkowicz Paulus Rabikauskas (aut. dzieła rec.) s. 599-604
Gospodarstwo chłopskie na Żuławach Malborskich : na marginesie książki A. Mączaka, Gospodarstwo chłopskie na Żuławach Malborskich w początkach XVII wieku, Warszawa 1962) Leonid Żytkowicz s. 671-687
Rolnictwo północno-zachodniej Rosji na przełomie XV-XVI w. : (na marginesie książki Agrarnaja istorija Siewiero-Zapada Rossii - wtoraja połowina XV - naczało XVI w., rukowoditel awtorskogo kollektiwa A. L. Szapiro, Leningrad 1971) Leonid Żytkowicz A. L. Szapiro (aut. dzieła rec.) s. 678-684
Z badań węgierskich nad gospodarstwem chłopskim w XVI i XVII wieku : (Zs. Kirilly, Istvan N. Kiss, Production de céréales et exploitations paysannes en Hongrie aux XVI et XVII siécles, "Annales, Économies. Sociétes. Civilisations", t. 23, nr 6, s. 1211-1236) Leonid Żytkowicz s. 718-722