Znaleziono 28 artykułów

T. A.

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Pis'ma russkich korriespondientow w archiwach polskich pisatielej / Listy rosyjskich korespondentów w archiwacg polskich pisarzy T. A. T.P. Agapkina (aut. dzieła rec.) s. 225
"Zofia Nałkowska", T.P. Agapkina [w:] "Pisatieli Narodnoj Polszy" Red.: W.W.Witt, B.F.Stachiejew, W.A.Choriew, Moskwa 1976 : [recenzja] T. A. T.P. Agapkina (aut. dzieła rec.) s. 225
"Izuczenije w Gruzii polsko-gruzinskich litieraturnych otnoszenii /Kontakty literackie polsko-gruzińskie jako problem badawczy T. A. W.I. Chitariszwili (aut. dzieła rec.) s. 229
"Slanowlenije socyalisticzeskoj litieratury w Polsze /Kształtowanie litaratury socjalistycznej w Polsce T. A. W.A. Choriew (aut. dzieła rec.) s. 235
"Zamietki o polskom romanie naczala 70-ych godow /Uwagi o powieści polskiej początku lat 70-ych T. A. W.A. Choriew (aut. dzieła rec.) s. 237
"Polskaja litieratura w Sowietskom Sojuzie /Literatura polska w ZSRR T. A. J.Z. Cybienko (aut. dzieła rec.) s. 237
"O poezii Juliana Tuwima /O poezji Juliana Tuwima T. A. I. Kołtaszewa (aut. dzieła rec.) s. 239
"Utraczennaja pieriepiska M.W. Łomonosowa s polskim piarom E. Ciapinskim /Zagubiona korespondencja M.W.Łomonosowa z polskim pijaerem E.Ciapińskim T. A. J.S. Kulabko (aut. dzieła rec.) N.W. Sokołowa (aut. dzieła rec.) s. 243
"Prijemy jazykowoj stilizacii w tworczestwie Stefana Żeromskiego (po knigie >>Wietier s morja<<) /Problemy stylizacji językowej w twórczości Stefana Żeromskiego (na przykładzie >>Wiatru od morza) T. A. T.N. Brżewskaja (aut. dzieła rec.) s. 244
"Pro typolohiju stylju w poeziji Maksyma Rylskoho i Jaroslawa Iwaszkewycza 50-ch rokiw /O typologii stylu w poezji Maksyma Rylskiego i Jarosława Iwaszkiewicza lat 50-ych T. A. Ju. L. Bułachowśka (aut. dzieła rec.) s. 244
"Suczasna pols'ka poezija /Współczesna poezja polska T. A. Ju. L. Bułachowśka (aut. dzieła rec.) s. 246
"Jan Potocki w Gruzii /Jan Potocki w Gruzji T. A. N.K. Orłowska (aut. dzieła rec.) s. 247
"Zmienlitwae i sprawdenae. Wopyt typalahicznaha dasledawannja bielaruskaj i polskaj >>wjaskowaj prozy<< /Doświadczenia badania typologicznego białoruskiej i polskiej >>prozy wiejskiej<< T. A. V.I. Hapawa (aut. dzieła rec.) s. 248
"Pols'ka fraszka jak żanr /Polska fraszka jako gatunek T. A. I.M. Łozinskij (aut. dzieła rec.) s. 250
"Adam Szymanskij w Sibirii /Adam Szymański na Syberii T. A. A. Maljutina (aut. dzieła rec.) s. 250
"Wriemia w romanie St. Lema >>Wozwraszczenije so zwiezd<< /Czas w powieści St. Lema >>Powrót z gwiazd<< T. A. W.K. Razmachina (aut. dzieła rec.) s. 251
"Poezija nowogo polskogo wojska (1943-1945) /Polska poezja wojskowa (1943-1945) T. A. W.B. Obolewicz (aut. dzieła rec.) s. 252
"Leon Kruczkowski. Żizn' i tworczestwo. Mionografija /Leon Kruczkowski. Życie i twórczość. Monografia T. A. A.G. Piotrowskaja (aut. dzieła rec.) s. 252
"Adam Mickiewicz i tieatr /Adam Mickiewicz i teatr T. A. B.J. Rostocki (aut. dzieła rec.) s. 253
"Oczerki russko-azierbajdzansko-polskich litieraturnych swiaziej XIX wieka /Zarys rosyjsko-azejberdżańsko-polskich związków literackich w XIX wieku T. A. Murtuz Sadychow (aut. dzieła rec.) s. 253
"Jeżi Putrament. Litieraturno-kriticznyj narys /Jerzy Putrament. Zarys krytycznoliteracki T. A. W.P. Wiedina (aut. dzieła rec.) s. 254
"Polska proza na suczasnomu etapi /Polska proza współczesna T. A. W.P. Wiedina (aut. dzieła rec.) s. 256
"Maksim Tank- pierakładczyk tworau A. Mickewycza /Maksym Tank- tłumacz Mickiewicza T. A. A.L. Wierabiej (aut. dzieła rec.) s. 256
"Maria Dabrowska", J. Staniukowicz [w:] "Pisatieli Narodnoj Polszy" Red.: W.W.Witt, B.F.Stachiejew, W.A.Choriew, Moskwa 1976 : [recenzja] T. A. J. Staniukowicz (aut. dzieła rec.) s. 257
"Pierakłady tworau M. Tanka na polskuju mowu /Przekłady poezji M. Tanka na język polski T. A. A.L. Wierabiej (aut. dzieła rec.) s. 258
"Iz istorii i tieorii polskoj riealisticzeskoj nowieły wtoroj połowiny XIX w. (k woprosu o tradicijach małogo prozaiczeskogo żanra) /Z historii i teorii polskiej noweli realistycznej drugiej połowy XIX w. (z problemów realizmu małych form prozatorskich) T. A. M. Własowa s. 258
"W internationalnych literaturnych zw'jazkach /Międzynarodowe związki literacki T. A. G.D. Werwes (aut. dzieła rec.) s. 261
"Woprosy litieratury" Moskwa 1975, nr 12, Organ Sojuza Pisatielej SSSR i Instituta Mirowoj Litieratury im. A.M. Gorkogo Akademii Nauk SSSR : [recenzja] T. A. s. 263