Znaleziono 34 artykuły

Marek Karczewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Oddzielenie jako działanie Boga Stwórcy w Rdz 1,1-2,4 A Marek Karczewski s. 5-16
Któż jest podobny do bestii...? (Ap 13,4) : struktury władzy między historią i proroctwem w Ap 13 Marek Karczewski s. 10-20
"Wszystko mieli wspólne" (Dz 2,44 b) : pierwsi chrześcijanie wobec dóbr materialnych Marek Karczewski s. 15-28
"Chciałbym, abyście wszyscy mówili językami..." (1 Kor 14,5) : Św. Paweł jako apostoł w świetle 1 Kor 12-14 Marek Karczewski s. 27-38
Przemoc w Biblii w interpretacji Papieskiej Komisji Biblijnek w dokumencie Natchnienie i prawda Pisma Świętego Marek Karczewski s. 77-91
Duch Prawdy jako przewodnik w świetle J 16,12-15 Marek Karczewski s. 81-92
Niektóre sposoby medialnego "wyjaśniania" Biblii Marek Karczewski s. 89-100
"Błogosławieni cisi..." : Ps 36,11 LXX jako tło teologiczne Mt 5,5 Marek Karczewski s. 91-102
"Gdybym mówił językami..." : pierwotny kontekst teologiczny "Hymnu o miłości" (1 Kor 13,1-13) Marek Karczewski s. 117-124
Jezus jako zbawiciel słabych w teologii św. Łukasza (Łk-Dz) Marek Karczewski s. 121-132
Język Raju? Walory starożytnego języka hebrajskiego w świetle "Vom Geist der ebräischen poesie" (1782 Marek Karczewski s. 123-134
Motyw "Pieśni nowej" w świetle lektury teologicznej Biblii Marek Karczewski s. 135-145
Oryginalność satanologii Apokalipsy św. Jana na tle literatury biblijnej Marek Karczewski s. 141-153
Dynamika symbolu w Ap 12,3-4a Marek Karczewski s. 203-223
"The Eden Narrative : a Literary and Religio-Historical Study of Genesis 2-3", Tryggve N.D. Mettinger, Winona Lake (Indiana) 2007 : [recenzja] Marek Karczewski Tryggve N.D. Mettinger (aut. dzieła rec.) s. 207-210
"Reinterpretacja Księgi Rodzaju w Apokalipsie św. Jana", Marek Karczewski, Olsztyn 2010 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Marek Karczewski (aut. dzieła rec.) s. 208-214
"Midrasz" apokaliptyczny (Ap 12,10-12) Marek Karczewski s. 211-216
Harmagedōn (Ap 16,16) w kontekście teologicznym Ap Marek Karczewski s. 213-225
Między historią idei a oryginalnością Ap 12 - w poszukiwani metody interpretacji Marek Karczewski s. 219-236
"Ancient Near Eastern Thought and the Old Testament : Introducing the Conceptual World of the Hebrew Bible", J.H. Walton, Michigan 2006 : [recenzja] Marek Karczewski J.H. Walton (aut. dzieła rec.) s. 220-223
Teologiczna wizja szatana w Apokalipsie 12,3-17 Marek Karczewski s. 233-246
"Commentary on the New Testament Use of the Old Testament", red. G. K. Beale, A. D. Carson, Nottingham 2007 : [recenzja] Marek Karczewski G. K. Beale (aut. dzieła rec.) A. D. Carson (aut. dzieła rec.) s. 275-277
"Kościół Jezusa a judaizm i poganie według ewangelisty Mateusza. Teologia narratywna", Zdzisław Żywica, Olsztyn 2006 : [recenzja] Marek Karczewski Zdzisław Żywica (aut. dzieła rec.) s. 285-287
"Słowo oczyma Gołębicy. Metodologia symboliczno-alegorycznej interpretacji Biblii oraz jej teologiczne i duszpasterskie zastosowanie", Krzysztof Bardski, Warszawa 2007 : [recenzja] Marek Karczewski Krzysztof Bardski (aut. dzieła rec.) s. 319-321
"Duch Święty w zgromadzeniu liturgicznym w świetle Apokalipsy św. Jana", Dariusz Kotecki, Warszawa 2006 : [recenzja] Marek Karczewski Dariusz Kotecki (aut. dzieła rec.) s. 323-325
"Lektyka Salomona. Biblia-symbol-interpretacja", Krzysztof Bardski, Warszawa 2011 : [recenzja] Marek Karczewski Krzysztof Bardski (aut. dzieła rec.) s. 407-408
"Reinterpretacja Księgi Rodzaju w Apokalipsie św. Jana", Marek Karczewski, Olsztyn 2010 : [recenzja] Paweł Podeszwa Marek Karczewski (aut. dzieła rec.) s. 409-412
"Reinterpretacja Księgi Rodzaju w Apokalipsie św. Jana", Marek Karczewski, Olsztyn 2010 : [recenzja] Roman Krawczyk Marek Karczewski (aut. dzieła rec.) s. 413-417
"Narodziny Jezusa z Nazaretu. Dylematy i propozycje", Wojciech Gajewski, "Gdański Rocznik Ewangelicki", vol. 4, 2010 : [recenzja] Marek Karczewski Wojciech Gajewski (aut. dzieła rec.) s. 425-428
"Paschalna pamięć o Jezusie. Studium egzegetyczno-teologiczne wyrażeń ή μαρτυρία Iησoυ w Apokalipsie św. Jana", Paweł Podeszwa, Poznań 2011 : [recenzja] Marek Karczewski Paweł Podeszwa (aut. dzieła rec.) s. 429-431
"Heroldowie Słowa Bożego. Wprowadzenie do literatury prorockiej Starego Testamentu", Bogdan Wiktor Matysiak, Olsztyn 2011 : [recenzja] Marek Karczewski Bogdan Wiktor Matysiak (aut. dzieła rec.) s. 433-434
"Historia hebrajskiego tekstu Starego Testamentu", Bogdan Wiktor Matysiak, Olsztyn 2008 : [recenzja] Marek Karczewski Bogdan Wiktor Matysiak (aut. dzieła rec.) s. 445-446
"Ekklesia a oikos w epoce Nowego Testamentu. Kościół w świetle antycznego domostwa na podstawie 1 i 2 Kor oraz przypowieści Mt 7,24 – 27, Mt 24,45 – 51, Łk 15,11 – 32", Wojciech Gajewski, Gdańsk 2013 : [recenzja] Marek Karczewski Wojciech Gajewski (aut. dzieła rec.) s. 447-448
"Apokalipsa Świętego Jana. Objawienie, a nie tajemnica. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz", Michał Wojciechowski, Częstochowa 2012 : [recenzja] Marek Karczewski Michał Wojciechowski (aut. dzieła rec.) s. 507-508