Znaleziono 314 artykuły

Waldemar Chrostowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
40. Sympozjum Biblistów Polskich, Lublin 19-20 IX 2002 Waldemar Chrostowski s. 5-8
Dokument Papieskiej Komisji Biblijnej "Naród żydowski i jego Święte Pisma w Biblii chrześcijańskiej" : XIII Sympozjum Teologiczne "Kościół a Żydzi i Judaizm", Warszawa, 22 V 2002 Waldemar Chrostowski s. 5-12
Srebrny jubileusz pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II Waldemar Chrostowski s. 5-8
Chrześcijanie i Żydzi na progu XXI wieku Waldemar Chrostowski s. 5-30
Ojciec Święty Jan Paweł II przyjął doktorat "honoris causa" Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego Waldemar Chrostowski s. 5-6
"Księga Ezechiela : orędzie, interpretacja, recepcja" : konferencja naukowa "Interpretacja Pisma Świętego" : Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 12 III 2007 Waldemar Chrostowski s. 5-8
Świątynia jerozolimska : rzeczywistość, symbolika, teologia : XVIII Sympozjum Teologiczne "Kościół a Żydzi i judaizm" : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, 27 XI 2008 Waldemar Chrostowski s. 5-8
Księga Tobiasza : orędzie, interpretacja, recepcja : konferencja naukowa "Interpretacja Pisma Świętego" : Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, 13 V 2009 Waldemar Chrostowski s. 5-8
"Wyłączą was z synagog" (J 16,2) : XVII Sympozjum Teologiczne "Kościół a Żydzi i judaizm", UKSW, Warszawa, 14 XI 2007 Waldemar Chrostowski s. 5-9
Pieśń nad pieśniami : orędzie, interpretacja, recepcja : konferencja naukowa "Interpretacja Pisma Świętego", UKSW, Warszawa, 21 V 2008 Waldemar Chrostowski s. 5-6
"Księga Nahuma : orędzie, interpretacja, recepcja" : konferencja naukowa "Interpretacja Pisma Świętego" : Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, 10 V 2011 Waldemar Chrostowski s. 5-6
Sympozjum międzynarodowe "Nie ma miłości ponad Miłość" : Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, 10 VI 2010 Waldemar Chrostowski s. 5-6
"Księga Kapłańska : orędzie, interpretacja, recepcja" : konferencja naukowa "Interpretacja Pisma Świętego" : Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, 1 VI 2010 Waldemar Chrostowski s. 5-6
Księga Rodzaju 1-11 - orędzie, interpretacja, recepcja : VII Konferencja Naukowa "Interpretacja Pisma Świętego", UKSW, Warszawa, 14 V 2013 Waldemar Chrostowski s. 5-6
Niewidomi w Piśmie Świętym Waldemar Chrostowski s. 5-22
45 lat Qumranologii : materiały z 32 Sympozjum Biblistów Polskich, Częstochowa, 15-16.09.1994 Waldemar Chrostowski s. 5-6
Ziemia Święta. XIV Sympozjum Teologiczne "Kościół a Żydzi i judaizm", Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, 6 XI 2003 Waldemar Chrostowski s. 5-8
"Nostra aetate - 40 lat później". XVI Sympozjum Teologiczne "Kościół a Żydzi i Judaizm", Wydział Teologiczny UMK, Toruń, 20 X 2005 Waldemar Chrostowski s. 5-6
Żydzi i judaizm w Katechizmie Kościoła Katolickiego : VI Sympozjum Teologiczne "Kościół a Żydzi i judaizm", Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 9-10 V 1994 Waldemar Chrostowski s. 5-8
Nowy Testament a Qumran : jubileuszowa Sesja Naukowa ku czci ks. prof. dr. hab. Stanisława Mędali CM : Wydział Teologiczny UKSW, Warszawa, 26 IV 2005 Waldemar Chrostowski s. 5-6
Dokument Papieskiej Komisji Biblijnej "Interpretacja Biblii w Kościele" : 33 Sympozjum Biblistów Polskich, Szczecin, 14-15.IX.1995 Waldemar Chrostowski s. 5-7
Duchowe dziedzictwo Żydów polskich : VII Sympozjum Teologiczne "Kościół a Żydzi i judaizm", Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa, 18 V 1995 Waldemar Chrostowski s. 5-8
Rachunek sumienia Ludu Bożego na przykładzie NE 9,6-37 Waldemar Chrostowski s. 5-17
Dokument Papieskiej Komisji Biblijnej "Interpretacja Biblii w Kościele" : 34 Sympozjum Biblistów Polskich, Radom, 11-13 IX 1996 Waldemar Chrostowski s. 5-6
10 lat Komisji Episkopatu Polski do Dialogu z Judaizmem : VIII Sympozjum Teologiczne "Kościół a żydzi i judaizm", Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa, 22 V 1996 r. Waldemar Chrostowski s. 5-7
"Nic nie zostało, jak tylko samo pokolenie Judy (2 Krl 17, 18b) - czy naprawdę? : zagłada Samarii i Królestwa Izraela oraz jej skutki Waldemar Chrostowski s. 5-22
Jerozolima - miasto święte żydów, chrześcijan i muzułmanów : IX Sympozjum Teologiczne "Kościół a Żydzi i judaizm", Chrześcijańska Akademia Teologiczna, Warszawa 6 V 1997 Waldemar Chrostowski s. 5-7
36 Sympozjum Biblistów Polskich Waldemar Chrostowski s. 5-8
Ku nowej chrześcijańskiej teologii judaizmu : X Jubileuszowe Sympozjum Teologiczne "Kościół a Żydzi i judaizm", Warszawa, 14 V 1998 Waldemar Chrostowski s. 5-10
Żydzi w Nowym Testamencie : XI Sympozjum Teologiczne "Kościół a żydzi i judaizm", Warszawa, 15 XII 1999 Waldemar Chrostowski s. 5-6
Ludzka cielesność jako obraz Boga Waldemar Chrostowski s. 5-19
Kościół wobec Żydów i Judaizmu - 2000 : XII Sympozjum Teologiczne "Kościół a Żydzi i judaizm", Warszawa, 22 XI 2000 Waldemar Chrostowski s. 5-6
Wielki Jubileusz Roku 2000 Waldemar Chrostowski s. 5-6
"Przegląd Teologiczny - Collectanea Theologica" na progu trzeciego tysiąclecia Waldemar Chrostowski s. 5-10
["Collectanea Theologica" ukazuje się w zmienionej szacie graficznej...] Waldemar Chrostowski s. 5-6
Jezus - Pan i Brat. Jezus z perspektywy chrześcijańskiej i żydowskiej : materiały z IV sympozjum teologicznego "Kościół a Żydzi i Judaizm", Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa, 11-12 V 1992 Waldemar Chrostowski s. 5-8
Nowy Testament a judaizm. Materiały z V Sympozjum Teologicznego "Kościół a Żydzi i judaizm", Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 18-19 V 1993 Waldemar Chrostowski s. 5-10
Piętnaście lat pielgrzymowania Jana Pawła II (1978-1993) Waldemar Chrostowski Mieczysław Krok s. 5-44
Buntownik pełen bojaźni Bożej, czyli jak rabini objaśniali pobożność Hioba Stefan Schreiner Waldemar Chrostowski (tłum.) s. 5-15
Chorzy psychicznie w świetle Biblii Waldemar Chrostowski s. 5-29
Jubileusze w Starym Testamencie Waldemar Chrostowski s. 5-22
Pieśń nad pieśniami we współczesnym polskim piśmiennictwie biblijnym Waldemar Chrostowski s. 7-21
Księga Nahuma w kontekście asyryjskiej diaspory Izraelitów Waldemar Chrostowski s. 7-28
Jezus Chrystus : Arcykapłan Nowego Przymierza Waldemar Chrostowski s. 7-34
"Księga Aggeusza : orędzie, interpretacja, recepcja" : VI Konferencja Naukowa "Interpretacja Pisma Świętego" : UKSW, Warszawa, 8 V 2012 Waldemar Chrostowski s. 7-10
Asyryjska diaspora Izraelitów : wyzwania i perspektywy badawcze Waldemar Chrostowski s. 7-24
Status zwierząt w Biblii Waldemar Chrostowski s. 7-22
Czyja Ziemia Święta - panorama historyczna Waldemar Chrostowski s. 9-45
Księga Tobiasza w kanonie Starego Testamentu Waldemar Chrostowski s. 9-30
"Czyż Bóg odrzucił lud swój?" (Rz 11,1) : XV Sympozjum Teologicznego "Kościół a Żydzi i judaizm", Wydział Teologiczny UMK, Toruń, 21 X 2004 Waldemar Chrostowski s. 9-12
Czy jest potrzebna nowa chrześcijańska teologia judaizmu? Waldemar Chrostowski s. 11-36
Nowy Testament a judaizm - możliwości i wyzwania Waldemar Chrostowski s. 11-23
Zasadnicze aspekty reorientacji Kościoła wobec Żydów i Judaizmu Waldemar Chrostowski s. 19-30
Mdr 14,7-8 : konkluzja potępienia idolatrii i ubóstwiania wytworów ludzkiej pracy Waldemar Chrostowski s. 19-30
Wizja ożywienia wyschniętych kości (Ez 37,1-14) jako świadectwo asyryjskiej diaspory Izraelitów Waldemar Chrostowski s. 21-48
Jerozolima - Miasto Święte Chrześcijan : perspektywa katolicka Waldemar Chrostowski s. 21-40
10 lat Komisji Episkopatu Polski do Dialogu z Judaizmem : próba bilansu Waldemar Chrostowski s. 27-52
Tradycje Jezusowe a chrystologia Pawła Apostoła Peter J. Tomson Waldemar Chrostowski (tłum.) s. 27-43
Żydzi i judaizm w nauczaniu Benedykta XVI Waldemar Chrostowski s. 29-50
Dlaczego w 520 r. przed Chr. nie odbudowano jeszcze domu Bożego w Jerozolimie? Waldemar Chrostowski s. 31-52
Księga Kapłańska w judaizmie rabinicznym Waldemar Chrostowski s. 33-66
Jan Paweł II na śladach historii zbawienia Waldemar Chrostowski s. 33-58
Palestyńskie Targumy Pięcioksięgu Waldemar Chrostowski s. 33-46
Dialog katolicko-żydowski w Polsce Byron L. Sherwin Waldemar Chrostowski (aut. dzieła rec.) s. 37-53
"Kultura sporów" w zastosowaniu do tradycji nowotestamentowej Chana Safrai Waldemar Chrostowski (tłum.) s. 37-42
"Czyż Bóg odrzucił lud swój"? (Rz 11,1) : refleksja biblijno-teologiczna Waldemar Chrostowski s. 39-56
Żydowskie tradycje interpretacyjne pomocą w zrozumieniu Biblii Waldemar Chrostowski s. 39-54
Żydowskie oświadczenie "Dabru Emet" na temat chrześcijan i chrześcijaństwa (10 IX 2000) z perspektywy katolickiej i polskiej Waldemar Chrostowski s. 41-58
Towards a new Christian perception of Jesus as a Jew Waldemar Chrostowski s. 41-54
Żydowskość Jezusa Waldemar Chrostowski s. 45-60
Czy Żydzi "nie podobają się Bogu i są wrodzy wszystkim ludziom" (!tes 2,15)? : niewiara w Jezusa Chrystusa a wrogość wobec Niego i Jego wyznawców Waldemar Chrostowski s. 47-68
Literatura targumiczna a Septuaginta Waldemar Chrostowski s. 49-68
Błogosławieństwa i ich znaczenie w Starym Testamencie Waldemar Chrostowski s. 51-67
Lekarz i jego posługa w świetle Biblii Waldemar Chrostowski s. 51-67
Poglądy św. Łukasza na Żydów - odrzucenie czy polemika? Bart J. Koet Waldemar Chrostowski (tłum.) s. 53-66
Duszpasterstwo biblijne jako składnik nowej ewangelizacji Waldemar Chrostowski s. 55-71
Stan i perspektywy dialogu katolicko-żydowskiego w Polsce Waldemar Chrostowski s. 55-70
Ewolucja sensu tekstu świętego na przykładzie targumicznej wersji Ez 16 Waldemar Chrostowski s. 63-80
Biuletyn liturgiczny Gerard Bernacki Waldemar Chrostowski Stanisław Krajewski Bogusław Nadolski s. 67-80
Kościół a Izrael Waldemar Chrostowski s. 73-94
Asyryjska diaspora Izraelitów w świetle Księgi Ezechiela – Wojciechowi Pikorowi w odpowiedzi Waldemar Chrostowski s. 75-122
Żydzi i religia żydowska w "Przekroczyć próg nadziei" Jana Pawła II Waldemar Chrostowski s. 79-86
Zasady etyczne w opiece nad umierającym człowiekiem w nauczaniu Kościoła katolickiego Waldemar Chrostowski s. 89-108
Jezus a religijna tradycja żydowska Waldemar Chrostowski s. 93-95
Uniwersytet jako kontekst studiów biblijnych Waldemar Chrostowski s. 97-114
Godność człowieka umierającego : potrzeby duchowe Waldemar Chrostowski s. 97-115
IV theological symposium The Church, Jews and Judaism "Jesus : Lord and Brother" Waldemar Chrostowski s. 97-100
Znaczenie Szoah dla chrześcijańskiego rozumienia Biblii Waldemar Chrostowski s. 99-111
Duchowe aspekty paliatywnej opieki pediatrycznej Waldemar Chrostowski s. 101-116
Jesus Christ in the eyes of Jews and Judaism Waldemar Chrostowski s. 101-113
"Historia początków" (Rdz 1-11) w interpretacji żydowskiej Waldemar Chrostowski s. 105-127
Z praktyki dialogu katolicko-judaistycznego i polsko-żydowskiego w Kanadzie i USA Waldemar Chrostowski s. 105-134
The Church, Jews and Judaism Waldemar Chrostowski s. 107-111
45 years of Qumranology : 32-nd Symposium of Polish Biblical Scholars Częstochowa, September 15-16, 1994 Waldemar Chrostowski s. 111-115
Z praktyki dialogu katolicko-judaistycznego i polsko-żydowskiego w USA Waldemar Chrostowski s. 111-127
"Corpus Domini" : ślady wpływów Nowego Testamentu w chasydyzmie wschodnioeurpoejskim Byron L. Sherwin Waldemar Chrostowski (tłum.) s. 111-127
Trzecia świątynia : utopia czy czas na budowę? Waldemar Chrostowski s. 113-132
Haggada Holocaustu Byron L. Sherwin Waldemar Chrostowski (tłum.) s. 113-133
Intellectual and religious life after Auschwitz and Gulag Waldemar Chrostowski s. 115-124
Ruch "Pax Christi" a dialog katolicko-żydowski Etienne de Jonghe Waldemar Chrostowski (tłum.) s. 119-122
Spiritual aspects of paediatric palliative care Waldemar Chrostowski s. 127-141
V Theological Symposium The Church, Jews and Judaism : "The New Testament and Judaism" Waldemar Chrostowski s. 129-132
Instytut Nauk Biblijnych (INB) na Wydziale Teologicznym UKSW : historia i stan obecny Waldemar Chrostowski s. 135-151
Second theological symposium on "The Church, Jews and Judaism" Waldemar Chrostowski s. 137-140
Nowy Testament a Qumran - ponad pół wieku dociekań i dylematów Waldemar Chrostowski s. 139-158
Compendia Rerum Iudaicarum ad Novum Testamentum Waldemar Chrostowski s. 147-176
Międzynarodowy zjazd Society of Biblical Literature, Wiedeń, 5-8 VIII 1990 Waldemar Chrostowski s. 149-152
"Sacred History and Sacred Texts in Early Judaism. A Symposium in Honour of A.S. van der Woude", Jan N. Bremmer, Florentino García Martínez, Kampen 1992 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Jan N. Bremmer (aut. dzieła rec.) Florentino García Martínez (aut. dzieła rec.) s. 157-159
III theological symposium on "The Church, Jews and Judaism" Waldemar Chrostowski s. 159-164
"Early Christianity in Context. Monuments and Documents", eds. F. Manns, E. Alliata, Jerusalem 1993 : [recenzja] Waldemar Chrostowski E. Alliata (aut. dzieła rec.) F. Manns (aut. dzieła rec.) s. 159-161
"Gott der Schöpfer - Israels Gott. Eine exegetisch-hermeneutische Studie zur theologischen Funktion alttestamentlicher Schöpfungsaussagen", Karl Eberlein, Frankfurt am Main 1989 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Karl Eberlein (aut. dzieła rec.) s. 161-163
Przedstawianie religii, kultury i historii żydowskiej w nowych systemach edukacyjnych krajów Europy Środkowej – Spotkanie robocze Międzynarodowej Rady Chrześcijan i Żydów, Mauloff Waldemar Chrostowski s. 161-164
Wystawa "Od Świątyni Jerozolimskiej do Synagogi. Święta pielgrzymie i Mur Zachodni", Papieski Uniwersytet Gregoriański, Rzym, 16 III-12 IV 2000 Waldemar Chrostowski s. 163-165
"Ezekiel and His Book. Textual and Literary Criticism and their Interrelation", ed. Johan Lust, Leuven 1986 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Johan Lust (aut. dzieła rec.) s. 163-165
XIII Kongres Międzynarodowej Organizacji Studiów Starego Testamentu - Leuven, 27 VIII-1 IX 1989 Waldemar Chrostowski s. 165-168
"Agnus et Sponsa. Prace ofiarowane O. prof. Augustynowi Jankowskiemu OSB", red. Tomasz M. Dąbek, Tomasz Jelonek, Kraków 1993 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Tomasz M. Dąbek (aut. dzieła rec.) Tomasz Jelonek (aut. dzieła rec.) s. 165-167
Współuczestnictwo w błogosławieństwie Abrahama w Ziemi Świętej dzisiaj : kolokwium Międzynarodowej Rady Chrześcijan i Żydów, Yaarot Hacarmel, Hajfa, 11-14 VII 1993 Waldemar Chrostowski s. 165-168
"50 lat po wyzwoleniu obozu koncentracyjnego Auschwitz" : sympozjum w Akademii Biskupiej w Aachen (Niemcy), 13-15.01.1995 r. Waldemar Chrostowski s. 167-169
"A Walk in the Garden. Biblical, Iconographical and Literary Images of Eden", ed. Paul Morris, Deborah Sawyer, Sheffield 1992 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Paul Morris (aut. dzieła rec.) Deborah Sawyer (aut. dzieła rec.) s. 167-168
"Dialog w cieniu Auschwitz", Waldemar Chrostowski, Warszawa 1999 : [recenzja] Michał Horoszewicz Waldemar Chrostowski (aut. dzieła rec.) s. 167-177
Biblia czytana życiem Wojciech Pikor Waldemar Chrostowski (aut. dzieła rec.) Grzegorz Górny (aut. dzieła rec.) Rafał Tichy (aut. dzieła rec.) s. 167-180
"Spiritual pilgrimage. Texts on Jews and Judaism, 1979-1995", John Paul II, eds. Eugene J. Fisher, L. Klenicki, New York 1995 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Eugene J. Fisher (aut. dzieła rec.) Jan Paweł II (aut. dzieła rec.) Leon Klenicki (aut. dzieła rec.) s. 171-173
"A dictionary of the Jewish-Christian dialogue. Expanded edition", Leon Klenicki, Geoffrey Wigoder (eds.), New York 1995 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Leon Klenicki (aut. dzieła rec.) Geoffrey Wigoder (aut. dzieła rec.) s. 173-175
VIII Zjazd Klubu Zbieraczy Znaczków Pocztowych o Tematycze Religijnej "Święty Gabriel", Bielsko-Biała, 6 XII 1997 r. Waldemar Chrostowski s. 173-178
"Society and Economy in the Eastren Mediterranean (c. 1500-1000 B.C.). Proceedings of the International Symposium held at the University of Haifa from the 28th of April to the 2nd of May 1985", ed. M. Heltzer, E. Lipiński, Leuven 1988 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Michael Heltzer (aut. dzieła rec.) Edward Lipiński (aut. dzieła rec.) s. 173-174
Konferencja naukowa "Gwałt i przemoc w świetle Biblii", Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 14 XI 2002 Waldemar Chrostowski s. 175-181
Życie i twórczość Jakuba Wujka (1541-1597) : sympozjum naukowe z okazji czterechsetnej rocznicy śmierci o. Jakuba Wujka, Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie-Sekcja św. Andrzeja Boboli "Bobolanum" Waldemar Chrostowski s. 175-178
Sympozjum "Dobro i zło po Auschwitz", Papieski Uniwersytet Gregoriański, Rzym, 22-25 IX 1997 Waldemar Chrostowski s. 175-179
Kolokwium Międzynarodowej Rady Chrześcijan i Żydów (ICCJ) Southampton, 14-18 VII 1991 Waldemar Chrostowski s. 175-178
XIV Kongres Międzynarodowej Organizacji Studiów Starego Testamentu, Paryż, 19-24 VII 1992 Waldemar Chrostowski s. 175-177
Stanislas Lyonnet (23 VIII 1902-8 VI 1986) Waldemar Chrostowski s. 175-177
"Jesus Within Judaism. New Light from Exciting Archaeological Discoveries", James H. Charlesworth, New York 1988 : [recenzja] Waldemar Chrostowski James H. Charlesworth (aut. dzieła rec.) s. 175-177
Biuletyn biblijny Waldemar Chrostowski Barbara Strzałkowska s. 175-192
"Kościół polski wobec antysemityzmu 1989-1999. Konferencja 20 stycznia 1999 r. Materiały", Bohdan W. Oppenheim (oprac.), Kraków 1999 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Bohdan W. Oppenheim (aut. dzieła rec.) s. 178-181