Znaleziono 42 artykuły

Andrzej Pastwa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przymierze miłości małżeńskiej Andrzej Pastwa s. 5-21
"Komunia w Duchu " : małżeństwo a Eucharystia w świetle norm kanonów 1065 § 2 i 1119 KPK Andrzej Pastwa s. 7-43
Personalistyczna wizja małżeństwa : idealizm czy realizm? Andrzej Pastwa s. 7-24
Communio a prawne ujęcie małżeństwa Andrzej Pastwa s. 7-27
Walor współczesnych prawno-instytucjonalnych narzędzi poszukiwania prawdy w procesie o nieważność małżeństwa : w nurcie „hermeneutyki odnowy zachowującej ciągłość ” Andrzej Pastwa s. 45-79
Prawo do obrony i swobodnego dostępu do adwokata : Systemowe gwarancje realizacji praw podmiotowych stron w procesie De nullitate matrimonii Andrzej Pastwa s. 46-62
Teologiczny fundament sakramentalności małżeństwa : "in fieri" oraz "in facto esse" Andrzej Pastwa s. 65-85
Teologiczno-antropologiczny fundament jedności i nierozerwalności - istotnych przymiotów małżeństwa kanonicznego Andrzej Pastwa s. 77-92
Instytucjonalne cele małżeństwa w optyce biblijnej hermeneutyki papieża Jana Pawła II Andrzej Pastwa s. 85-100
Podstępne wprowadzenie w błąd jako wada zgody małżeńskiej w kodeksie Jana Pawła II Andrzej Pastwa s. 87-98
Marriage Covenant in Catholic Doctrine: The Pastoral Constitution on the Church Gaudium et Spes — the Apostolic Exhortation Familiaris Consortio ... Andrzej Pastwa s. 93-115
The Law of the Church — the Law of Freedom Andrzej Pastwa s. 105-125
"Common Good of Marriage and the Family" : Canonical Reflections Andrzej Pastwa s. 123-141
The Right to Found a Family and the Right to Parenthood Remarks on Articles 2 and 3 of the Charter of the Rights of the Family Andrzej Pastwa s. 171-191
In the Circle of the “Culture of Indissolubility”: Family as the First and Fundamental Structure for “Human Ecology” Andrzej Pastwa s. 177-195
Autorskie projekty reformy kan. 1086 § 2 (CIC 1917) : zmiana paradygmatu: odwrót od formuł kontraktualistycznych ku ujęciom personalistycznym Andrzej Pastwa s. 182-194
Personalistyczna struktura małżeństwa kanonicznego w nauczaniu papieża Jana Pawła II Andrzej Pastwa s. 184-193
Prawne implikacje magisterium papieża Jana Pawła II o miłości małżeńskiej Andrzej Pastwa s. 200-214
"Gaudium et Spes": An Enormous Step towards Overcoming the Dualism between Natural Marriage and the Sacrament of Matrimony Andrzej Pastwa s. 203-219
Gläubigkeit und Recht und Freiheit : Ökumenische Perspektiven des katholischen Kirchenrechts : Hg. Wolfgang Bock : Vandenhoeck & Ruprecht : Göttingen ... Andrzej Pastwa s. 203-207
Konrad Dietmar: Der Rang und die grundlegende Bedeutung des Kirchenrechts im Verständnis der evangelischen und katholischen Kirche ... Andrzej Pastwa s. 209-213
"Favor matrimonii i certitudo moralis" (kan. 1608 § 4) – strukturalne filary teleologii procesu o nieważność małżeństwa Andrzej Pastwa s. 217-246
"Diritti e doveri derivanti dalla vocazione al matrimonio e alla famiglia nella legislazione sinodale polacca dopo il 1983", Przemysław Józef Góra, Łódź 2008 : [recenzja] Andrzej Pastwa Przemysław Józef Góra (aut. dzieła rec.) s. 222-226
"Prole e matrimonio canonic", Vatican 2003 : [recenzja] Andrzej Pastwa s. 228-235
"Rodzina suwerenna : Kościół domowy : w nurcie współczesnej myśli prawnej Kościoła powszechnego i Kościoła w Polsce", Wojciech Góralski, Andrzej Pastwa, Katowice 2015 : [recenzja] Józef Krzywda Wojciech Góralski (aut. dzieła rec.) Andrzej Pastwa (aut. dzieła rec.) s. 233-236
"Ius connubii" Today — Legal and Pastoral Perspective Andrzej Pastwa s. 235-261
"Przymierze miłości małżeńskiej : Jana Pawła II idea małżeństwa kanonicznego", Andrzej Pastwa, Katowice 2009 : [recenzja] Tomasz Gałkowski Andrzej Pastwa (aut. dzieła rec.) s. 245-250
"Istotne elementy małżeństwa. W nurcie odnowy personalistycznej", Andrzej Pastwa, Katowice 2007 : [recenzja] Henryk Stawniak Andrzej Pastwa (aut. dzieła rec.) s. 249-255
The Right of the Child to be Raised in a Family Around the Current Issues Andrzej Pastwa s. 249-276
"Zawarcie małżeństwa kanonicznego bez skutków cywilnych (kan. 1071 § 1, 2˚ Kodeksu Prawa Kanonicznego)", Piotr Majer, Kraków 2009 : [recenzja] Andrzej Pastwa Piotr Majer (aut. dzieła rec.) s. 257-271
Officium "Proponendi et exponendi omnia" (kan. 1432) in favorem veritatis : znaczenie animadveriones obrońcy węzła w procesie o nieważność małżeństwa Andrzej Pastwa s. 328-338
"Kobieta w Kościele i w społeczeństwie" ("Woman in the Church and Society"), Ed. Andrzej Pastwa, Katowice 2014 : [recenzja] Silvia Gáliková Andrzej Pastwa (aut. dzieła rec.) s. 345-349
"W orbicie zasady >>odpowiedzalnego rodzicielstwa<<. Adekwatne zrozumienie pojęcia bonum prolis wyzwaniem dla współczesnej kanonistyki" ("Within the Orbit of the >>Responsible Parenthood<< Principle. Appropriate Understanding of bonum prolis as a Challenge for Contemporary Canonistics"), Ed. Andrzej Pastwa, Katowice 2014 : [recenzja] Monika Menke Andrzej Pastwa (aut. dzieła rec.) s. 351-355
"Consortium totius vitae" (kan. 1055 § 1). Terminologiczna recepcja nauki Soboru Watykańskiego II o małżeństwie Andrzej Pastwa s. 354-366
Sacerdos iustitiae veritatem de matrimonio dicit : Die Eigenart des Amtes eines Kirchenrichters und deren ekklesiologische Voraussetzungen Andrzej Pastwa s. 430-442
Prawne znaczenie miłościmałżeńskiej Andrzej Pastwa s. 462
"Il matrimonio canonico nel crocevia tra dogma e diritto. L’amore avvenimento giuridico", Giorgio Zannoni, Genova 2002 : [recenzja] Andrzej Pastwa Giorgio Zannoni (aut. dzieła rec.) s. 507-510
"Interpretacja prawa w Kościele. Zasady, wzorce, perspektywy", Libero Gerosa, Kraków 2003 : [recenzja] Andrzej Pastwa Libero Gerosa (aut. dzieła rec.) s. 510-514
"Istotne elementy małżeństwa. W nurcie odnowy personalistycznej", Andrzej Pastwa, Katowice 2007 : [recenzja] Henryk Stawniak Andrzej Pastwa (aut. dzieła rec.) s. 552-556
Indissolubilitas... quae ratione sacramenti peculiarem obtinet firmitatem (kan. 1056) : uwagi o relacji nierozerwalność-sakrament małżeństwa Andrzej Pastwa s. 590-606
"Zugehörigkeit zur Katholischen Kirche. Kanonistische Klärungen zu den pastoralen Initiativen der Österreichischen Bischofskonferenz. Festschrift für Bischof DDr. Klaus Küng zur Vollendung des 70. Lebensjahres", Wien 2010 : [recenzja] Andrzej Pastwa s. 624-630
"Der Kirchenaustritt im staatlichen und kirchlichen Recht", red. E. Güthoff, S. Haering, H. Pree, Freiburg–Basel–Wien 2011 : [recenzja] Andrzej Pastwa E. Güthoff (aut. dzieła rec.) S. Haering (aut. dzieła rec.) H. Pree (aut. dzieła rec.) s. 630-635