Znaleziono 126 artykułów

Henryk Stawniak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Seminare" organem Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego Henryk Stawniak s. 5-6
Słowo od Redakcji Henryk Stawniak s. 5-6
Rodzice a kościelna posługa nauczania Henryk Stawniak s. 5-21
[Wystąpienie Dziekana Wydziału Prawa Kanonicznego] Henryk Stawniak s. 7-8
"Seminare" - półrocznikiem Henryk Stawniak s. 7
Przeszkody małżeńskie wynikające z węzła etyczno-prawnego Henryk Stawniak s. 19-33
O nagrodzie imienia ks. prof. Adama Duraka SDB Henryk Stawniak s. 19-20
Trwałość i nierozerwalność małżeństwa a oczekiwane postawy od osób występujących w sprawach rozwodowych Henryk Stawniak s. 25-46
Prawa i obowiązki rodziców w kontekście zadań szkoły Henryk Stawniak s. 31-49
Niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich z przyczyn natury psychicznej : (n. 3 kan. 1095 KPK) Henryk Stawniak s. 35-47
Ingerencje medyczne przy impotencji fizycznej i ich kanoniczna ocena Henryk Stawniak s. 45-63
Celibat diakonów i prezbiterów w dyscyplinie Kościoła łacińskiego Henryk Stawniak s. 47-59
Wybrane funkcje szafarza sakramentu pokuty : aspekt prawny Henryk Stawniak s. 69-82
Służebna rola przypisów prawno-liturgicznych Henryk Stawniak s. 77-94
Problem "bonum coniugum" Henryk Stawniak s. 97-118
Jedność i nierozerwalność małżeństwa Henryk Stawniak s. 103-120
Wspólnotowy charakter małżeństwa w świetle nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego Henryk Stawniak s. 109-130
Udział małżonków-rodziców w kościelnej posłudze uświęcania Henryk Stawniak s. 121-136
Rozeznanie oceniające przedmiotu zgody małżeńskiej i celu małżeńskiego w świetle kanonicznego prawa małżeńskiego Henryk Stawniak s. 121-152
Uprawnienie-obowiązek zrodzenia i wychowania potomstwa w świetle kanonicznego prawa małżeńskiego Henryk Stawniak s. 125-142
Niektóre wyzwania współczesności w kanonicznym prawie małżeńskim Henryk Stawniak s. 125-162
Ku jedności doktrynalnej sakramentalności małżeństwa Henryk Stawniak s. 127-145
Prawo do obrony w procesie kanonicznym : (refleksje na kanwie przemówienia Jana Pawła II do Roty Rzymskiej w dniu 26.01.1989 roku) Henryk Stawniak s. 141-152
Problematyka migracji ludności w świetle zasad i niektórych działań Stolicy Apostolskiej Henryk Stawniak s. 143-157
Niezdolność absolutna czy również niezdolność relatywna? Henryk Stawniak s. 145-160
Duszpasterstwo powołań w Kościołach lokalnych w świetle dokumentu Stolicy Apostolskiej z dnia 6.01.1992 r. oraz Kodeksu Prawa Kanonicznego Henryk Stawniak s. 157-170
Kontrola publikacji z punktu widzenia nauki Kościoła Henryk Stawniak s. 157-173
Udział małżonków-rodziców w kościelnej posłudze nauczania Henryk Stawniak s. 163-180
"Il delitto di attentata ordinazione sacra di una donna. La ratio legis teologica, l'evoluzione storica della normativa e commento alla legge vigente", Mirosław Sander, Romae 2013 : [recenzja] Henryk Stawniak Mirosław Sander (aut. dzieła rec.) s. 169-173
Sympozjum wydziałowe Henryk Stawniak s. 177-186
"Niemoc płciowa jako przeszkoda do małżeństwa : ewolucja czy zmiana koncepcji?", Henryk Stawniak, Warszawa 2000 : [recenzja] Zbigniew Janczewski Henryk Stawniak (aut. dzieła rec.) s. 183-185
"Il diritto nel Mistero della Chiesa. III. La funzione di santificare della Chiesa. I beni temporali della Chiesa, Le sanzioni nella Chiesa, I processi, Chiesa e comunità politica", Roma 1992 : [recenzja] Henryk Stawniak s. 185-189
"Niemoc płciowa jako przeszkoda do małżeństwa : ewolucja czy zmiana koncepcji", Henryk Stawniak, Warszawa 2000 : [recenzja] Wiesław Wenz Henryk Stawniak (aut. dzieła rec.) s. 185-187
Nowi magistrzy prawa kanonicznego Henryk Stawniak s. 186-188
Ewangelizacja kultury małżeństwa : (rozważanie w świetle papieskiego przemówienia do Roty) Henryk Stawniak s. 189-200
Nostryfikacje Henryk Stawniak s. 189
"Jurisprudencia matrimonial de los tribunales eclesiásticos españoles", ed. Juan L. Acebal Lujan y Federico R. Aznar Gil, Salamanca 1991 : [recenzja] Henryk Stawniak Federico R. Aznar Gil (aut. dzieła rec.) Juan L. Acebal Luyan (aut. dzieła rec.) s. 189-190
"II matrimonio nella nuova legislazione canonica e concordataria. Manuale giuridico-pastorale, Luigi Chiappetta, Roma 1990 : [recenzja] Henryk Stawniak Luigi Chiappetta (aut. dzieła rec.) s. 190-193
"Incapacitas assumendi obligationes essentiales matrimonii. Analisi della giurisprudenza rotale, particolarmente degli anni 1970-1982", Paolo G. Bianchi, Roma 1992 : [recenzja] Henryk Stawniak Paolo G. Bianchi (aut. dzieła rec.) s. 193-195
Udział Wspólnoty Błogosławieństw w posłannictwie Kościoła Paweł Barylak Henryk Stawniak s. 193-217
"Il sacramento del matrimonio", Jose F. Castaño, Roma 1992 : [recenzja] Henryk Stawniak Jose F. Castaño (aut. dzieła rec.) s. 195-201
Udział Wspólnoty Emmanuel w posłannictwie Kościoła Paweł Barylak Henryk Stawniak s. 199-223
"Roman Longchamps de Bérier (1883-1941) profesor lwowski i lubelski, red. Antoni Dębiński, Magdalena Pyter, Lublin 2011 : [recenzja] Henryk Stawniak Antoni Dębiński (aut. dzieła rec.) Magdalena Pyter (aut. dzieła rec.) s. 200-202
"Codex Iuris Canonici auctoritate Joannis Pauli PP. II promulgatus fontium annotatione et indice analytico-alphabetico auctus", [Città del Vaticano] 1989 : [recenzja] Henryk Stawniak s. 200-203
"Przymierze małżeńskie", pod red. Wojciecha Góralskiego i Ryszarda Sztychmilera, Lublin 1993 : [recenzja] Henryk Stawniak Wojciech Góralski (aut. dzieła rec.) Ryszard Sztychmiler (aut. dzieła rec.) s. 201-205
"Nauki prawne pomiędzy tradycją a współczesnością. Prace dedykowane Profesorowi Romanowi Longchamps de Bérier w 70 rocznicę śmierci", Red. Antoni Dębiński, Magdalena Pyter, Bożena Czech-Jezierska, Lublin 2011 : [recenzja] Henryk Stawniak Bożena Czech-Jezierska (aut. dzieła rec.) Antoni Dębiński (aut. dzieła rec.) Magdalena Pyter (aut. dzieła rec.) s. 202-205
Prawo i duszpasterstwo Henryk Stawniak s. 203-210
Sympozjum poświęcone instytutom życia konsekrowanego Henryk Stawniak s. 213-218
"Prawo małżeńskie Kościoła katolickiego", Piotr Gajda, Tarnów 2000 : [recenzja] Henryk Stawniak Piotr Gajda (aut. dzieła rec.) s. 223-226
Doktorat ks. J. Kasińskiego Henryk Stawniak s. 225
"Posoborowe dokumenty Kościoła katolickiego o małżeństwie i rodzinie", wybór i wstęp Kazimierz Lubowicki, Kraków 1999 : [recenzja] Kazimierz Lubowicki Henryk Stawniak s. 227-229
Niezdolność do zawarcia małżeństwa (kan. 1095 KPK) w świetle przemówień papieskich do Roty Rzymskiej i nauki Kościoła Henryk Stawniak s. 229-246
Ogólnopolskie sympozjum kanonistów w ATK Henryk Stawniak s. 231-241
Doktorat ks. Bronisława Sitka Henryk Stawniak s. 231
Doktorat ks. Jana Tondery Henryk Stawniak s. 232
"L'incapacitas (can. 1095) nelle "senitentiae selectae coram Pinto"", a cura di P. A. Bonnet e Carlo Gullo, Città del Vaticano 1988 : [recenzja] Henryk Stawniak P. A. Bonnet (aut. dzieła rec.) Carlo Gullo (aut. dzieła rec.) s. 233-238
Doktorat ks. Stanisława Machnija Henryk Stawniak s. 233
Doktorat ks. Tadeusza Płoskiego Henryk Stawniak s. 233-234
"Der Begriff "foedus matrimoniale" im Eherecht des CIC.", Joachim Eder, St. Ottilien 1989 : [reecnzja] Henryk Stawniak Joachim Eder (aut. dzieła rec.) s. 239-241
"Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II", T. IV: "Doczesne dobra Kościoła. Sankcje w Kościele. Procesy", Tadeusz Pawluk, Olsztyn 1990 : [recenzja] Henryk Stawniak Tadeusz Pawluk (aut. dzieła rec.) s. 241-247
"Kanoniczna zgoda małżeńska (kanony 1095-1107), Wojciech Góralski, Gdańsk 1991 : [recenzja] Henryk Stawniak Wojciech Góralski (aut. dzieła rec.) s. 244-247
"Acta et Documenta Pontificiae Commissionis Codici Iuris Canonici Recognoscendo. Congregatio plenaria diebus 20-29 Octobris 1981 habita", Typis Polyglottis Vaticanis 1991 : [recenzja] Henryk Stawniak s. 245-247
Udział Wspólnoty Błogosławieństw w posłannictwie Kościoła Paweł Barylak Henryk Stawniak s. 245-265
"Plenitudo legis dilectio. Księga pamiątkowa dedykowana prof. dr hab. Bronisławowi W. Zubertowi z okazji 65. rocznicy urodzin", pod red. Antoniego Dębińskiego i Elżbiety Szczot", Lublin 2000 : [recenzja] Henryk Stawniak Antoni Dębiński (aut. dzieła rec.) Elżbieta Szczot (aut. dzieła rec.) s. 246-253
"Ius matrimoniale", T. II, Wojciech Góralski, Lublin 1991 : [recenzja] Henryk Stawniak Wojciech Góralski (aut. dzieła rec.) s. 247-251
"Prawo Nowego Przymierza", Marian Al. Żurowski, Poznań 1989 : [recenzja] Henryk Stawniak Marian Al. Żurowski (aut. dzieła rec.) s. 247-251
"Istotne elementy małżeństwa. W nurcie odnowy personalistycznej", Andrzej Pastwa, Katowice 2007 : [recenzja] Henryk Stawniak Andrzej Pastwa (aut. dzieła rec.) s. 249-255
"The mission of the Christian Family according to the New Code of Canon Law (In the Light of Vatican II and selected Post-Conciliar Teachings)", Geronimo F. Reyes, Roma 1991 : [recenzja] Henryk Stawniak Geronimo F. Reyes (aut. dzieła rec.) s. 250-252
Wychowanie w szkole katolickiej Henryk Stawniak Paweł Wawrzyńczak s. 251-280
"Matrimonium facit consensus. Z orzecznictwa Roty Rzymskiej w sprawach o nieważność małżeństwa z tytułów dotyczących zgody małżeńskiej (1984-1997)", Wojciech Góralski, Warszawa 2000 : [recenzja] Henryk Stawniak Wojciech Góralski (aut. dzieła rec.) s. 252-254
Ogólnopolskie sympozjum kanonistów Henryk Stawniak s. 253-259
"Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę", pod red. Władysława Szewczyka, Warszawa 1992 : [recenzja] Henryk Stawniak Władysław Szewczyk (aut. dzieła rec.) s. 253-257
"Sakrament pokuty i pojednania", Marian Pastuszko, Kielce 1999 : [recenzja] Henryk Stawniak Marian Pastuszko (aut. dzieła rec.) s. 255-260
"La potestà della Chiesa sui matrimoni di non battezzati sulla base del processo della codificazione del CIC 1917", Andrzej Maćkowski, Sedinium 2003 : [recenzja] Henryk Stawniak Andrzej Maćkowski (aut. dzieła rec.) s. 257-261
"Prawo małżeńskie Katolickich Kościołów Wschodnich (według Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich)", Wojciech Góralski, Lublin 1992 : [recenzja] Henryk Stawniak Wojciech Góralski (aut. dzieła rec.) s. 257-258
"Ius matrimoniale", T. I, Wojciech Góralski, Lublin 1990 : [recenzja] Henryk Stawniak Wojciech Góralski (aut. dzieła rec.) s. 262-267
"Exclusio boni fidei jako symulacja zgody małżeńskiej (kan. 1101 § 2 KPK)", Grzegorz Leszczyński, Łódź 2004 : [recenzja] Henryk Stawniak Grzegorz Leszczyński (aut. dzieła rec.) s. 263-269
Posiedzenie naukowe pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Prawa Kanonicznego Henryk Stawniak s. 265-268
Nowi magistrzy prawa kanonicznego Henryk Stawniak s. 267-268
Nowi magistrzy prawa kanonicznego Henryk Stawniak s. 268-269
Nostryfikacja Henryk Stawniak s. 268
"Pareja de hecho y matrimonio : un estudio de las diferencias", Andrzej Wójcik, Navarra 2002 : [recenzja] Henryk Stawniak Andrzej Wójcik s. 269-275
Nostryfikacje Henryk Stawniak s. 269
"Materiały z międzynarodowej konferencji dotyczącej prawnej regulacji sakramentu pokuty oraz wręczenia prof. dr hab. Bronisławowi W. Zubertowi OFM księgi pamiątkowej "Plenitudo legis dilectio"", pod red. Elżbiety Szczot, Lublin 2001 : [recenzja] Henryk Stawniak Elżbieta Szczot (aut. dzieła rec.) s. 270-273
"Trwałość i nierozerwalność małżeństwa : ze studiów nad małżeństwem w prawie rzymskim, kanonicznym Kościoła katolickiego i polskim prawie cywilnym", Bronisław Sitek, Olsztyn 2002 : [recenzja] Henryk Stawniak Bronisław Sitek (aut. dzieła rec.) s. 277-281
Stowarzyszenie Kanonistów Polskich Henryk Stawniak s. 277-283
Doktorat ks. Zb. Badowskiego Henryk Stawniak s. 279-280
Stan i problemy stosunków majątkowo-prawnych między Kościołem i Państwem w Austrii Henryk Stawniak s. 280-285
"Il requisito della rinnovazione del consenso nella convalidazione semplice del matrimonio (can. 1157 § 2) : studio storico-giuridico", Alfredo Rava, Roma 2001 : [recenzja] Henryk Stawniak Alfredo Rava (aut. dzieła rec.) s. 283-287
Sympozjum Sekcji Kanonistów przy Komisji Episkopatu do Spraw Nauki Katolickiej Henryk Stawniak s. 283-289
Nowi magistrzy prawa kanonicznego Henryk Stawniak s. 286-287
"Ehe als Lebensbund : die unauflöslichkeit der Ehe als Herausforderung für den Dialog zwischen katholischer und evangelish-lutherischer Theologie", Karl-Heinz Selge, Frankfurt am Main 1999 : [recenzja] Henryk Stawniak Karl-Heinz Selge (aut. dzieła rec.) s. 287-291
Nostryfikacje Henryk Stawniak s. 287
"I laici nel diritto della Chiesa", Cittá del Vaticana 1987 : [recenzja] Henryk Stawniak s. 287-294
Doktorat ks. Stanisława Łupińskiego Henryk Stawniak s. 291
Doktorat ks. Henryka Burzyńskiego Henryk Stawniak s. 291-292
"La parocchia e le sue strutture", T. 5, Bologna 1987 : [recenzja] Henryk Stawniak s. 291-297
"Il processo matrimoniale canonico", a cura di P. A. Bonnet e C. Gullo, [Città del Vaticano] 1994 : [recenzja] Henryk Stawniak Piero Antonio Bonnet (aut. dzieła rec.) Carlo Gullo (aut. dzieła rec.) s. 293-298
Posiedzenie naukowe pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Prawa Kanonicznego Henryk Stawniak s. 295-300
"Ehe als Lebensbund. Die Unauflöslichkeit der Ehe als Herausforderung für den Dialog zwischen katholischer und evangelisch-lutherischer Theologie", Karl-Heinz Selge, Frankfurt am Main 1999 : [recenzja] Henryk Stawniak Karl-Heinz Selge (aut. dzieła rec.) s. 295-299
"Ius in vita et in missione Ecclesiae. Acta symposii internationalis Iuris Canonici occurrente X anniversario promulgationis Codicis Iuris Canonici diebus 19-24 aprilis 1993 in Civitate Vaticana celebrati", [Città del Vaticano] 1994 : [recenzja] Henryk Stawniak s. 298-302
Nowi magistrzy prawa kanonicznego Henryk Stawniak s. 300-301
Doktorat ks. M. Kiełbusa Henryk Stawniak s. 301-302
Ogólnopolskie sympozjum kanonistów Henryk Stawniak s. 305-314
Problemy związane z recepcją nowego Kodeksu w RFN : (wykład na Wydziale Prawa Kanonicznego ATK Profesora Schulza z Paderborn) Henryk Stawniak s. 311-315
Sympozjum Sekcji Kanonistów Polskich Henryk Stawniak s. 314-319
"Ochrona rodziny w prawie Kościoła łacińskiego", Elżbieta Szczot, Lublin 2010 : [recenzja] Henryk Stawniak Elżbieta Szczot (aut. dzieła rec.) s. 327-329
"Wyznaniowa forma zawarcia małżeństwa cywilnego", Artur Mezglewski, Anna Tunia, Warszawa 2007 : [recenzja] Henryk Stawniak Artur Mezglewski (aut. dzieła rec.) Anna Tunia (aut. dzieła rec.) s. 328-331
„Niemoc płciowa jako przeszkoda do małżeństwa”, Henryk Stawniak, Warszawa 2000 : [recenzja] Grzegorz Leszczyński Henryk Stawniak (aut. dzieła rec.) s. 344-346
"Doktryna Soboru Watykańskiego II o celach małżeństwa i jej recepcja w Kodeksie Prawa Kanonicznego z roku 1983", Ryszard Sztychmiller, Lublin 1993 : [recenzja] Henryk Stawniak Ryszard Sztychmiller (aut. dzieła rec.) s. 375-377
"Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską z 28 lipca 1993 r.", Wojciech Góralski, Witold Adamczewski, Płock 1994 : [recenzja] Henryk Stawniak Witold Adamczewski (aut. dzieła rec.) Wojciech Góralski (aut. dzieła rec.) s. 377-378
"Podręczna encyklopedia instytutów życia konsekrowanego. Pojęcia, terminy, instytucje, dokumenty, czasopisma, sygla", Mirosław Daniluk, Karol Kaluza, Lublin 1994 : [recenzja] Henryk Stawniak Mirosław Daniluk (aut. dzieła rec.) Karol Kaluza (aut. dzieła rec.) s. 381-382
"Kanoniczna figura pielgrzyma w korelacji z duszpasterstwem poprzez sanktuarium", Jerzy Adamczyk, Sandomierz, 2011 : [recenzja] Henryk Stawniak Jerzy Adamczyk (aut. dzieła rec.) s. 395-399
"Prawo rodziny do opieki duszpasterskiej", Jan Krajczyński, Warszawa 2007 : [recenzja] Henryk Stawniak Jan Krajczyński (aut. dzieła rec.) s. 399-402
"Niemoc płciowa jako przeszkoda do małżeństwa. Ewolucja czy zmiana koncepcji?", Henryk Stawniak, Warszawa 2000 : [recenzja] Józef Wroceński Henryk Stawniak (aut. dzieła rec.) s. 409-413
"Ammissione alle nozze e prevenzione della nullitá del matrimonio", a cura di Miguel A. Ortiz, [Milano] 2005 : [recenzja] Henryk Stawniak Miguel A. Ortiz (aut. dzieła rec.) s. 483-487
"Implikacje skutków medyczno-psychologicznych schorzeń neurologicznych w kanonicznym prawie małżeńskim", Krzysztof Graczyk, Włocławek 2005 : [recenzja] Henryk Stawniak Krzysztof Graczyk (aut. dzieła rec.) s. 487-490
"Prawo małżeńskie Kościoła katolickiego", Piotr Mieczysław Gajda, Tarnów 2000 : [recenzja] Henryk Stawniak Piotr Mieczysław Gajda (aut. dzieła rec.) s. 524-526
"Prawo Kościoła", Libero Gerosa, tł. Ireneusz Pękalski, Poznań 1999 : [recenzja] Henryk Stawniak Libero Gerosa (aut. dzieła rec.) Ireneusz Pękalski (aut. dzieła rec.) s. 526-530
"Wprowadzenie do prawa o sakramentach świętych według Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich", Leszek Adamowicz, Lublin 1999 : [recenzja] Henryk Stawniak Leszek Adamowicz (aut. dzieła rec.) s. 530-532
"L'Eucaristia nel codice di diritto canonico. Commento ai can. 897-958", Davide Mussone, Città del Vaticano 2002 : [recenzja] Henryk Stawniak Davide Mussone (aut. dzieła rec.) s. 535-538
"Istotne elementy małżeństwa. W nurcie odnowy personalistycznej", Andrzej Pastwa, Katowice 2007 : [recenzja] Henryk Stawniak Andrzej Pastwa (aut. dzieła rec.) s. 552-556
"Prawo rodziny do opieki duszpasterskiej", Jan Krajczyński, Ząbki 2007 : [recenzja] Henryk Stawniak Jan Krajczyński (aut. dzieła rec.) s. 556-558
"Kiedy małżeństwo jest nieważne? Poradnik dla duszpasterzy, konsultantów i wiernych", Paulo Bianchi, Kraków 2006 : [recenzja] Henryk Stawniak Paulo Bianchi (aut. dzieła rec.) s. 594-596
"Ehe als Lebensbund. Die Unauflöslichkeit der Ehe als Herausforderung für den Dialog zwischen katholischer und evangelisch-lutherischer Theologie", Karl-Heinz Selge, Frankfurt am Main 1999 : [recenzja] Henryk Stawniak Karl-Heinz Selge (aut. dzieła rec.) s. 682-684
"Plenitudo legis dilectio. Księga pamiątkowa dedykowana prof. dr hab. Bronisławowi W. Zubertowi OFM z okazji 65. rocznicy urodzin", red. Antoni Dębiński, Elżbieta Szczot, Lublin 2000 : [recenzja] Henryk Stawniak Antoni Dębiński (aut. dzieła rec.) Elżbieta Szczot (aut. dzieła rec.) s. 685-690