Tytuł Rocznik Lituanistyczny
ISSN 2450-8446
Wydawca Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 10
Rocznik Lituanistyczny
2015, Tom 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Działalność paramilitarnych band rozbójniczych na pograniczu krzyżacko-litewskim w XIV wieku Darius Baronas s. 7-17
Problemy z wdrażaniem reformy trydenckiej w biskupstwie wileńskim w XVI wieku Wioletta Pawlikowska-Butterwick s. 19-36
Aktywność jezuickich kapelanów nadwornych prowincji litewskiej. Między ustawodawstwem zakonnym a praktyką Andrea Mariani s. 37-82
Udział hetmanów litewskich w przygotowaniu kampanii wojennej na przykładzie zmagań ze Szwecją w roku 1625 Przemysław Gawron s. 83-113
Zjawiska atmosferyczne, elementy meteorologiczne i klęski żywiołowe na Litwie w latach 1697–1763 w wybranych źródłach narracyjnych Michał Tomasz Wójciuk s. 115-169
Mecenat muzyczny Radziwiłłów w XVIII wieku – od Karola Stanisława do Karola Stanisława „Panie Kochanku” Radziwiłła Irena Bieńkowska s. 171-183
Franciszkańskie inwentarze muzyczne z II połowy XVII wieku ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Wilnie Alicja Dacewicz s. 185-195
Pieśni nabożne wydane przez o. Tymoteusza Szczurowskiego w kontekście repertuaru wykonywanego w środowiskach rzymskokatolickich i unickich w Rzeczypospolitej Obojga Narodów Oksana Shkurgan s. 197-218
Książka rękopiśmienna w życiu społeczeństwa w Wielkim Księstwie Litewskim w XIV – połowie XVI wieku Rima Cicėnienė s. 219-250
Nowe źródła do badań literackich i bibliologicznych dawnego piśmiennictwa Wielkiego Księstwa Litewskiego w świetle współczesnych metodologii Mariola Jarczykowa s. 251-267